ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/02/1977

אגרות לפי פקודת האגודות השיתופיות; הצעת החלטה בדבר הארכה מועדים לפי סעיף 10 (ד) לחוק מימון מפלגות, התשכ"ג- 1973; חוק פיצויים לנפגעי תאונות, התשל"ה -1975 - צו בדבר דמי ביטוח; מסקנות ועדת הכספים בעניין הצורך בחסכון במשרדי הממשלה והמדינה ומניעת בזבוזים; סיכומי ועדת המשנה לשנויים בתקציב; פקודת המדידות- תקנות בדבר אגרות; צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון מס'), התשל"ז-1977; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים