ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1977

בית - היתומים "חפץ חיים" ירושלים- קביעת מוסד צבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963; דיווח הממונה על הכנסות המדינה על שביתת הרוכלים בשוקים; חברת הנפט הלאומית לישראל בע"מ לקידוחים ימיים באזור חיפושי הנפט בסיני, ים סוף, מפרץ סואץ ומפרץ אילת- אישור נכס בר-ביטוח; חוק הריבית (שנוי שיעורים), התשל"ג- 1972; שינוי שיעור הריבית לעניין סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית, התשכ"א- 1961; צו מס בולים (תוספת א' וב' לחוק), התשל"ו- 1976; קביעת מוסד לעניין פטור ממס עזבון (בית החלמה ליולדות); קרן כלל - קביעת מו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים