ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/12/1976

חוק המלווה (חברות ביטוח), התשכ"ג- 1962 שינוי שיעור הרבית (מכ' שר האוצר מ- 13.12.76); חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ז- 1976; חוק מלווה פיתוח- שינויים בתנאי אגרות חוב- (מכ' שר האוצר מ-01.12.76); מכתב מאת הממונה על מימון ושוק ההון- ח. שטסל- מ-כ"ג בכסלו, התשל"ז-15.12.76; שימוש בעודפי תקציב משנת 1975 בשנת 1976- (מכתב יו"ר הכנסת י. ישעיהו מ- 15.12.76)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים