ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/12/1976

העלאת אגרות שונות בביצוע אגף המכס והבלו; הצעת חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שנוי שער המטבע), התשל"ז-1976; מברקו של חבר הכנסת רונן בעניין החברה לישראל ב'; תקנות מלווה בטחון (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע); תקנות מלווה חסכון (מלווה שלא שולם עד התאריך הקובע), התשל"ז-1976; תקנות סוכני המכס (סדרי הדין לפני ועדת ערר) (תיקון), התשל"ז-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים