ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/11/1976

אישור רשימת בוחנים - מכרזים פומביים; חוק עידוד החיסכון - איגרות חוב של מנפיקים שונים; צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאל מחוץ לישראל), התשל"ז-1976; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963: תפארת צבי ע"ש צבי איצקוביץ ז"ל; ישיבה וכולל אברכים נחלי אמונה; תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2), התשל"ז-1976 תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון מס' 3), התשל"ז-1976; תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגרות השתתפות במכרז למשרה בכנסת), התשי"ד-1963

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים