ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/10/1976

אגודת הישיבה הגדולה ובית מדרש גבוה לתורה תפארת הכרמל בחיפה - קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; היתר על פי סעיף 38 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים לתשלום פיצויים למר אמנון וייס; הצעת שר המשפטים בדבר תיקוני טעויות בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 14), התשל"ו-1976 ובחוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976; התאמת תקרות ההכנסה סכומי נקודת זיכוי ונקודת קצבה לעליית המדד; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של משאבים חברה להנפקות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; צו מס הבו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים