ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/10/1976

חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים