ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/04/1976

הכרזה על ישובים חקלאיים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 12), התשל"ו-1976; נכסי חוץ ישראליים בני-ביטוח; ערבות מטעם המדינה למגנומט בע"מ אורלי צפוי מתכת בע"מ מוצרים כימיים בע"מ; צו הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ו-1976; צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית ודמי שכירות על כלי טיס או כלי שיט), התשל"ו-1976; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשל"ו-1976; תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976; תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976; תקנות מס רכו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים