ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/12/1975

חוק המלווה (חברות ביטוח) (תיקון מס' 3), התשל"ו-1975; חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של "תשתית"-הנפקות בע"מ (סדרות 15, 16); חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס- הכנסה וערבות למלוות, התשט"ז-1956-תיקונים בתכניות חסכון; חוק עידוד החשבון -אגרות חוב של מירב-בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ (סדרה 19); ערבות מטעם המדינה -בנק למלאכה בע"מ; תכניות חסכון-בנק אמריקאי-ישראלי בע"מ; תקנות בדבר ההון הנפרע המינימלי של מבטח; תקנות מלווה מלחמה (תעודות מלווה מרצון, סדרה ג'), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים