ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/09/1975

דיווח של מר דינשטיין על עיני אנרגיה; חוק נכסי המדינה -אישור מכירת מניות של חברת פ. י. ב. י. ט-אחזקות בע"מ; חוק עידוד החיסכון-תכנית החיסכון "פקדון צמוד -60 חודש" של בנק המזרחי המאוחד בע"מ ותכנית החיסכון "פקדון ברירה קצר וצמוד 1973"של הבנק הבין-לאומי הראשון לישראל בע"מ; חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של ביצור בע"מ סדרות 124, 125, 126, 127); חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של "אגרות" חברה להנפקות של בנק הפועלים בע"מ (סדרה 8); חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלווה, התשט"ז-1956-תכנית חסכון "עוג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים