ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/08/1975

העלאת שעורי ריבית על אשראי; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ (סדרה 66); חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים חברה להנפקות של בנק דיסקונט בע"מ (סדרות 22. 21); חוק עידוד החיסכון - שטרי הון של בנק למלאכה בע"מ; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי-ביטוח) (תיקון מס' 2); תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל), התשל"ה-1975; תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים