ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/03/1975

הוראה בדבר תשלום פיצויים לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים; החלטות בדבר תיקון טעויות בחוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד-1974 ובחוק הריבית (שינוי שעורים), התשל"ג-1972; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשט"ז-1956-תיקונים בתכניות החיסכון "10000"; ספרינטר גדות ים (1974) בע"מ-פטור לפי סעיף 45 (א) (3) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961; צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר), התשל"ה-1975; צו מס רכוש וקרן פיצויים (הגדלת סכומים לעניין פטור לפי סעיף 40 (א) ו- (ב) לחו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים