ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1975

חוק מס מימון רכש (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ה -1975; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס 6), התשל"ה -1974 (המשך דיון); קביעת מוסד ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; קביעת נכס בר ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים