ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1974

המלצות ועדת המשנה לקיצוצים בתקציב הכנסת; חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ג-1973; שנויים בתקציב לשנת הכספים 1974-תקציבים מיוחדים, שימוש ברזרבה, עודפי תקציב משנת הכספים 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים