ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/10/1974

אגרות מלווה קצר מועד; ערבות מטעם המדינה לחברות שמירה; פטור ממס שבח מקרקעין; קביעת נכס בר ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל"ב -1972; שאלות והצעות לסדר היום; תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה -1974; תקציב עידוד הייצוא ופיתוח שווקי חוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים