ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/10/1974

החברה לישראל (המשך הדיון); חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א-1950; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים, חברה להנפקות של בנק דיסקונט בע"מ (סדרה 5, 4, 3); צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים