ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/08/1974

החלטה בדבר אישור מס קניה על סחורות ושירותים טעוני מס; חוק מס מימון רכש (הוראת שעה), התשל"ד - 1974; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת ביצור בע"מ (סדרה 50-95 מיליון לי') (מכ' שר האוצר מכ"ד תמוז, התשל"ד14.07.74; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים