ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/07/1974

חוק לתיקון חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), התשל"ד 1974 הצעת חבר לבני); צו בדבר שינוי השווי של מטעים על קרקע באזור עירוני שלא יועדה לבנייה; קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות (האגודה על שם רמב"ם לפתוח וקידום המדע והמחקר הרפואי); קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג - 1963- קרן לעידוד, קידום ויצירה; קביעת נכס בר - ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל"ב - 1971; קביעת סכום מכסימלי לשווי כל נכסים של בעל נכס לצורך סעיף 40(ה) לחוק מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים