ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/04/1974

חוק הבטוח הלאומי (נוסח משולב) צו בדבר שיעורים מופחתים של דמי הבטוח; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 20), התשל"ד-1974; חוק מלווה בטחון (מפעלים מאושרים), התשל"ד-1974; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 8), התשל"ד-1974 חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 9), התשל"ד-1974; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 9), התשל"ד-1974- משלחת של התאחדות האכרים; חוק עידוד התעשייה (מסים) (מס' 3), התשל"ד-1973; שאילתות של חברי הוועדה; שינויים בתקציב ורזרבה להוצאות פיתוח לשנת הכספים 1973; תשובת החשב הכללי על שאילתא ש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים