ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1974

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19), התשל"ג- 1973; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח- 1968, צו בדבר שיעורים מופחתים של דמי ביטוח; חוק לעידוד החיסכון- אגרות חוב של מנפיקים שונים בשווי נקוב של 60 מיליון לירות; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשמ"ז- 1956 הגדלת תקרת החיסכון בתכניות 6000; מכתב שר האוצר בעניין חוק עידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס-הכנסה (תיקון מס' 2), התשל"ד- 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים