ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/11/1976

אשור צו בדבר תיקון התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969; חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) - תקנות בדבר הענקות למשתתפים בחינוך קדם-צבאי; תקנות המזונות (הבטחת תשלום ) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים