ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/06/1976

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, הצורך בתיכנון וקביעת קריטריונים לפינוים וחיסולם של משכנות העוני בישראל, הצורך בשיפור תכנית 3 +, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים