ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון), התשל"ו-1976 - הצעת חוק רע"ו של חבר-הכנסת י. בן מאיר; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים