ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/06/1975

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968-תקנות בדבר מתן הענקות מטעמי צדק; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירות (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשל"ה-1975; חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, התשי"ג-1952-תקנות בדבר שינוי סכומי הפיצויים; מסקנות ועדת העבודה בנושא "בעיית העזיבות בקרית-שמונה"-הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יוסי שריד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים