ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/02/1975

בעיות העלייה וקליטת העולים בארץ - הצעה לסדר-היום של חבר - הכנסת ב. צ. קשת; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר מינוי והרכב ועדת ערר; עובדי מזרח ירושלים העובדים בשירות המדינה חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים