ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/06/1973

החזר היוון קצבת חבר כנסת לשעבר; החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם); החלטת שכר חברי הכנסת, התשל"ג-1973; הקדמת הדיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 12), התשל"ג-1973; סדרי ישיבות הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק של חבר-הכנסת ש. מיקוניס - חוק להבטחת זכויות העובדים, התשל"ג-1973; קביעת הוועדה שתדון בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ג-1973; קביעת הזמן לדיון בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים