ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1973

אישור רשימת הסיעות בכנסת השביעית ומספר חבריהן בהתאם לסעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969; בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת לתקופת העדרו מן הארץ; החלטת ועדת הכנסת בדבר שכר חברי הכנסת (שכר יושבי ראש ועדות); קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. עובר על "שילוב הצעירים הערביים בחיי המדינה"; קביעת הוועדה שתדון בחוק הגבלת הפרסום של חומרי עישון, התשל"ג-1973; קביעת הזמן לדיון בנושא "הגברת רדיפות יהודי ברית- המועצות, סוריה ועירק; קביעת הזמן להודעת הממשלה בנושא "שביתת הרופאים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים