ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/02/1972

2) תיקון סעיף 32 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון; 3) חוק שכר חברי-הכנסת (תיקון מס' 8), התשל"ב-1972; 4) השתתפות בהוצאות נסיעותיהם של חברי-הכנסת; 5) הקצבה לסיעות; אישור החלטות ועדת משנה לשכר חברי-הכנסת: 1) חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969; בחירת ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ; דיון חוזר בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר-כנסת דוד קורן בנושא: "אי ביצוע דו"ח ועדת קצ'לסקי והשלכותיו על המשק"; הסכמת ועדת הכספים לדון בתקציב החלקי לחודשים אפריל-מאי-יוני 1

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים