ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/12/1971

התרת הקריאה השנייה והשלישית של החוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (איזורי ביטחון), התשל"ב 1971 ביום הנחתו על שולחן הכנסת; פניית שר האוצר לפטור אותו מחובת הנחת הצעת חוק תקציב המדינה לשנת 1972/73 על שולחן הכנסת בתחילת חודש ינואר; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק להבטחת זכויות העובדים, התשל"א-1971 הצעת חבר הכנסת מ. סנא; קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתיקון פקודת פשיטת רגל ופקודת החברות, התשל"א-1971 הצעת חבר הכנסת מ. שול; קביעת הזמן לדיון בהודעת הממשלה על הטיפול בעבריינות ובאלימות ומניעתן; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים