ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1970

בקשת יושב ראש הכנסת לקיים ישיבה מיוחדת על התנהגותו של חבר-הכנסת פרוש בישיבת מליאת הכנסת מיום 10.03.70; הקצבת זמן לדיון: א. בחוק מלווה בטחון, התש"ל -1970, ב. בחוק הבטוח הלאומי (תיקון מס' 3), התש"ל-1970, ג. בחוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 5), התש"ל-1970; סדרי ישיבות הכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים