ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/01/1970

דו"ח ועדת אונא לבירור בעיית היחסים המקצועיים בין עורכי הדין שהנם חברי-הכנסת ובין הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות; הצעת חבר-הכנסת ארזי בדבר סעיפים 48א. 48ב. ו-87א לתקנון הכנסת; סדרי הדיון בהודעת הממשלה שתימסר 20.01.70; עריכת הצבעה על הצעת יושב-ראש הוועדה בעניין חלוקת הצעות לסדר-היום והצעות חוק פרטיות בין הסיעות; שונות; שינוי החלטת ועדת הכנסת בדבר ועדת המשנה לחוקי יסוד: שינוי המלצת הוועדה על בחירת יושב ראש ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים