ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/03/1971

א) חוק הגנת הדייר (הוראות שונות) (מס' 2); ב) חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון), התש"ל - 1970; ג) חוק רואי חשבון (תיקון), התשל"א - 1970; ד) תקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) (קבלת ציוד מהג"א), התשל"א - 1970; ה) חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 33)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים