ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/01/1970

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ל-1970, חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה סחיטה ועושק) (תיקון), התש"ל-1970, חוק לתיקון דיני העונשין (שכר עבירה), התש"ל-1970

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים