ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/12/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968. תקנות בדבר הכנסה בביטוח זיקנה; חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), תקנות בדבר סכומי המקסימום לחישוב התגמול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים