ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/11/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968-צו בדבר החלפת לוח ט'; חוק שירות מילואים (תגמולים) (נוסח משולב), התשי"ט-1959; תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים