ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/03/1973

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר הגדלת קצבאות נכות ותלויים; חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 תקנות בדבר מועד מיוחד לתשלום שכר שעות נוספות; חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 7), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים