ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/02/1971

חוק שירות המדינה (גמלאות) (ביטול היוון קיצבאות לצמיתות) (הוראת שעה), התשל"א - 1971; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 2), התשכ"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים