ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/06/1970

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) צו בדבר הגדלת שיעורי קצבת הזיקנה; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר הגדלת שיעורי גמלת שאירים; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) צו בדבר שינוי סכומי הכנסת מקסימום שנתית לעניין חזקת פרישה; חוק להארכת תוקף של תקנות -שעת-חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה, בשעת חירום), התש"ל-1970; סקר על המצב במושב אביבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים