ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/06/1970

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 10), התשכ"ט-1969; צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קצבת שאירים), התש"ל-1970; צו הביטוח הלאומי (הגדלת שיעורי קצבת הזיקנה), התש"ל-1970; תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים