ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/04/1970

גידול הפער הכלכלי, החינוכי והחברתי שבין השכבות השונות - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד. י. לוי; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר מקסימום דמי הלידה ליום; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 צו בדבר מקסימום דמי פגיעה ליום; חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב) תקנות בדבר סכומי המקסימום והמינימום לחישוב התגמול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים