ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/08/1967

אישור ההסכם לפי חוק המקדמה; הודעה בדבר יישובי ספר; מלווה לחוף השנהב; מס רכוש וקרן פיצויים; מסקנות וועדת הכספים בשאלת "ההענקות וההטבות שניתנו על ידי האוניברסיטה העברית לעובדים שפרשו"; מסקנות ועדת הכספים העלאת אגרות הנשואין וחובת שחרור כל שירות הקשור לנישואין ולטקס נישואין מכל אגרה ומס; מתן תוקף רטרואקטיבי לקביעת מוסד ציבור - חוק מס שבח מקרקעין; ערבות לחברה לפיתוח מקורות מים; ערבות מטעם המדינה (חקלאות); קביעת מוסדות צבור לעניין מתן פטור ממס עזבון; קביעת מוסדות צבור לעניין מתן פטור ממס שבח; תקנות מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים