ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/02/1967

צו מס קניה ( קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס) (תיקון מס' 111); תקנות מס קניה ( חישוב מחיר שירות ומועד תשלום המס) (תיקון); חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשכ"ז 1967; חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים