ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1966

הצעות לסדר היום; חוק התכנון והבניה (תיקון) (המשך); חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 4); תשובת שר הפנים לשאלות בדבר המצב בעיריות הרצליה וטבריה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים