ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/11/1958

"הבימה"-פגיעה בכבוד חברי-הכנסת; העברת חוק ההיטלים לוויסות השיווק והכוונתו, התשי"ט-1958 לוועדה מתאימה; הקצבת זמן לדיון בחוק שירות המדינה סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט -1956 וחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1958; קביעת זמן לדיון בהודעת הממשלה על צירופו של הרב טולידאנו לממשלה (בהתאם לסעיף 11(ד) לחוק המעבר, התש"ט-1949); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים