ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/02/1957

אישור משכורות הקאדים; אישור משכורות השרים; בטוח חיים צמוד ערך; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; צו בדבר קביעת שיעורי הריבית המכסימלית; שאלות לשר האוצר; תשובת מנהל משרד העבודה בקשר למסירת עבודות במכרזים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים