ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/10/1957

חוק הביטוח הלאומי, תשיד-1953 (צו בדבר שינוי סכום מענק לידה); חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ב-1952; חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ב-1952(תקנות בדבר חישוב שכר העבודה הרגיל וההכנסה הממוצעת); סקירה על תכנית השיכון של משרד העבודה; שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים