ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/12/2017

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2018-01-09OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 531

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום חמישי, י' בטבת התשע"ח (28 בדצמבר 2017), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

יעל כהן-פארן

בצלאל סמוטריץ

לאה פדידה
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

משה גפני

יוליה מלינובסקי

אורי מקלב

עודד פורר
מוזמנים
יהודה זמרת - היועץ המשפטי, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד הפנים

יעל פרץ - לשכה משפטית, משרד הפנים

אורית מלמד - עו"ד, משרד הפנים

גילי ויליאן - מתמחה, משרד הפנים

שרון רוברטס - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אור רוזנמן - יועץ משפטי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מורן ישראל - חבר מועצת העיר חולון

אריאנה לויצקי - פעילה חברתית, קרית ביאליק

אמיר כוכבי - חבר מועצת העיר הוד השרון

יהושע פרידמן - מנהל המרכז ללאום דת ומדינה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

גלעד וינר - עו"ד, המכון הישראלי לדמוקרטיה

רועי לחמנוביץ - מנכ"ל, קואליציית שבת שוויון

יעקב ברמר - יו"ר פורום המכולות ומינימרקטים

יקיר שינדלר - מנכ"ל להב, להב - לשכת ארגוני העצמאיים והעסקים בישראל

יוסי אריה - מנהל המכון הישראלי לאנרגיה ואיגוד חברות הנפט

יריב פקטה - יועץ משפטי, פז חברת נפט בע"מ

מירי שאול - סמנכ"ל רגולציה פז

אבי אלבז - יו"ר עמותת שתי"ל

יעל יחיאלי - מנהלת תחום חופש דת, שתי"ל

שגיא אהרון - נציג התנועה המסורתית

ריקי שפירא - המרכז הרפורמי לדת ומדינה

אורי קידר - ישראל חופשית

יאיר נהוראי - עורך דין, פרויקט "נשים שרות שלום"

יקרת טננבאום - סטודנטית בסדנת חקיקה משפטית, אונ' בר אילן

אוראל ריזט - סטודנטית בסדנת חקיקה משפטית, אונ' בר אילן

גלעד שמיר - פעיל חברתי

מתי גוטמן - פעיל חברתי

הדס פרנק - אזרחית, פרטי

קרן ברק - שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצג/ת את איגוד חברות הנפט בישראל
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק לתיקון דיני העיריות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 (מ/1175), הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה קודם כל שאנחנו נעשה הקראה לחוק, אחרי זה נקבל עליו הסבר ואחרי זה אני אפתח אותו לדיון. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי.
גלעד קרן
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקי םבימי מנוחה), התשע"ח-2017

תיקון פקודת העיריות. 1. בפקודת העיריות, אחרי סעיף 258 יבוא:

"258א. הסכמת שר הפנים לחוק עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה.

בסעיף זה –

"עסקים" – מוסדות או מקומות, כאמור בסעיף 249(20), למעט מסעדות, בתי קפה, בתי תה, בתי משקה וכל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום, ולמעט מקומות של עינוג ציבורי;

"עינוג ציבורי" – הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
סליחה, מה זה 'למעט', זאת אומרת שזה כן יכול להיפתח?
גלעד קרן
ההסדר לא חל על זה.
קריאה
על קברט.
היו"ר דוד אמסלם
לא רק על קברט, גם על בתי תה, גם על - - -
גלעד קרן
גם על קרקס.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ועל תחנות דלק?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נגיע לזה.
גלעד קרן
קרקס, משחק או ספורט וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה.

על אף הוראות סעיף 258(ב) ועד (ו) לא יפורסם ברשומות חוק עזר לפי סעיף 249(20) ו-(21) בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה, אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו לחוק העזר.

השר לא ייתן את הסכמתו לחוק עזר כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן פתיחתם של העסקים בימי מנוחה, כפי שמוצע בחוק העזר, נדרשת כדי לספק צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים".
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר שאלות באמצע?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אנחנו סיימנו עכשיו.
גלעד קרן
תיקון פקודת המועצות המקומיות. 2. בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 24א, אחרי "251ד" יבוא "258א".
היו"ר דוד אמסלם
משרד הפנים עדיין לא הגיע? זה חוק של משרד הפנים. מבחינתי זה בסדר, הם לא יכולים לא לבוא, אנחנו מתקדמים. עודד, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רציתי לשאול מה המצב החוקי הקיים היום, אם תוכל להסביר, כי גם לשר הפנים היום יש סמכות לא לאשר חוק עזר עירוני.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז מה ההבדל?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז ממה נפשך?
היו"ר דוד אמסלם
מה שהוסבר לי, הרעיון הוא כזה, החוק הזה הוא כאילו דורש מהעיריות היום לפעול באופן פוזיטיבי, זאת אומרת לפנות לשר הפנים ולבקש את אישורו לעניין הזה. קודם זה היה מצב שהם חוקקו את חוק העזר ואם שר הפנים לא הגיב תוך 60 יום - - - דרך אגב, זה גם היה תיקון חקיקה מסוים בשלב מסוים. זה היה החוק פעם.
גלעד קרן
עד 1990 המצב החוקי היה שכל חוק עזר חייב באישור פוזיטיבי של שר הפנים. בשנת 1990 תוקנה פקודת העיריות ושונה ההסדר כפי שהוא היום, שכל חוק עזר שמאשרת מועצת עירייה או רשות מקומית מובא לידיעתו של שר הפנים. אם שר הפנים לא מגיב בתוך 60 ימים חוק העזר מאושר, בתוך ה-60 ימים האלה השר יכול להגיד 'רגע, עצרו את זה, אני רוצה לבחון את העניין' ובעצם להעיר הערות, להתנגד וכו'. השר גם יכול כמובן לאשר את אותו חוק העזר לפני תום אותם 60 ימים ולהגיד, אחרי יומיים, 'מבחינתי זה בסדר ותפרסמו את זה ברשומות'.

בהצעת החוק הזה יש שני שינויים בהקשר הזה. השינוי הראשון אומר שבעניין של פתיחת עסקים בשבת, למעט העסקים שמנויים בהצעת החוק יהיה צורך באישור פוזיטיבי של שר הפנים, זאת אומרת שהוא צריך להגיד כן ואם הוא לא אומר כן אז החוק לא נכנס לתוקף. אגב, בהקשר הזה אני לא יודע כמה השינוי הוא משמעותי - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ומי שכבר יש לו חוק עזר, מה יעשה שר הפנים?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט נדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, שנייה, בואו נשמע את ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בואו נשמע את הרציונל.
גלעד קרן
בהקשר הזה לדעתי השינוי הוא פחות משמעותי מהמצב הקיים לאור פסיקת בית המשפט העליון, שקבע, למשל בהקשר של עיריית תל אביב, שאם השר אומר 'אני רוצה לבחון את העניין, אבל לא עונה במשך שנתיים וחצי', מה שקרה במקרה של עיריית תל אביב, והוא בעצם לא מנמק את ההתנגדות שלו, זה כאילו ההחלטה שלו בטלה וחוק העזר נכנס לתוקף. לכן גם אם יצטרכו אישור פוזיטיבי של שר הפנים, אם הוא לא יענה במשך תקופה ארוכה יכול להיות שבג"צ יפרש את זה באותה בצורה.

השינוי השני, שהוא יותר משמעותי, בהקשר של פתיחת עסקים בשבת, זה בעצם שינוי ברירת המחדל. אם עד היום המצב היה שעירייה מגישה חוק עזר לאישור השר וחוק העזר צריך להיות מאושר אלא אם השר מצא שיש איתו איזה שהיא בעיה, שבג"צ פירש את זה כעניינים של סבירות וכו', היום המצב הוא הפוך. כל חוק עזר שתגיש עירייה - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דקה. קודם כל בוקר טוב ליהודה זמרת. אנחנו לא רואים אותו כל יום פה, אנחנו קצת מתרגשים. יהודה, שיהיה לך בוקר טוב. בבקשה.
גלעד קרן
המצב יהיה הפוך אם החוק הזה יחוקק כפי שהוא כרגע, כל חוק עזר של פתיחת עסקים בשבת, בעצם לשר אסור לאשר אותו אלא אם הוא מצא שיש צרכים חיוניים לדעתו. לכן זה השינוי היותר משמעותי בהצעה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני שוב שואלת, תחנות דלק נכנסות?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט, עוד מעט. אני אתן את התשובה, כרגע בחוק הזה כן, זאת התשובה, אבל אחרי זה - - - יהודה, אתה רוצה זמן להציג את החוק? שתיים-שלוש דקות? קודם כל אתה רוצה להתאושש? להכין לך כוס תה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, תגמור את ההקראה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אביא לך מהחדר כמה עוגיות?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תוכל להזמין לו מבית התה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
צריך להוסיף סעיף שתהיה מכירת חיסול של פלטות לשבת, כי אולי זה יהיה השלב הבא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע כזה דבר, אני אעביר את רשות הדיבור לח"כים ואחרי זה אני אשמע את שאר הדוברים. בבקשה, לאה פדידה. קחי שלוש דקות להתייחסות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
צר לי שאנחנו פותחים את הבוקר שוב פעם בחוק שאומר בואו נשליך את הדמוקרטיה, בואו נשליך את הסטטוס קוו, בואו נשליך את המרקם הייחודי והטוב בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דרך אגב, גם תוך כדי תגידי מה ההסתייגויות שלך לחוק הזה, טוב?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני לא אספיק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו צריכים זמן ראוי להציג את ההסתייגויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תסלח לי, דודי, אני יכולה לשאול שאלה?
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
האם אפשר קודם להגיד את דעתנו ואחר כך להגיד את ההסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
כן, אמרתי, אם יש לך הסתייגות - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש לי הסתייגויות, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אז בואי תגידי את דעתך ואחרי זה דברי על ההסתייגויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז, ברשותכם, אני אתחיל. אנחנו עדים לחוק שאומר שאם הקואליציה צריכה לשרוד אז כדאי לשלם לאחינו הדתיים על מנת שאנחנו נוכל לזרוק את הדמוקרטיה מהחלון, את הזכויות של הציבור מהחלון, את הסטטוס קוו מהחלון, ובמיוחד במיוחד את המרקם היפה שנוצר בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. סקר שנעשה ברור בין מצביעי הליכוד, בין מצביעי העבודה ואפילו הבית היהודי, אומר שמעל 65% מהציבור, בממוצע, מעדיף שהשלטון המקומי הוא זה שיקבע מה המרקם בעיר. לא בחינם בחרנו אנחנו תושבי העיר את ראש הרשות שמבין את צרכי העיר, מבין מה העיר הזאת צריכה. יש מרקם נכון בין דתיים לחילוניים, חיה ותן לחיות. אל תכפו עלינו את החובה שלכם ותיתנו לאנשים לחיות ולנפוש כמו שהם רוצים.

החוק הזה בעצם מסרס את הסמכות של הרשות המקומית, מכפיף את החוק בצורה דורסנית ולא נותן לאותו תושב ולאותה תושבת לבחור כיצד הם ירצו לבלות את השבת שלהם והולך ומנכס את השבת לאוכלוסייה מסוימת. גם אני אוהבת את השבת, כולנו אוהבים את השבת, בואו ניתן לשבת צביון שישקף את הזכות הדמוקרטית היהודית והמסורתית. לא יכול להיות שנערבב בין התחומים האלה. זו מדינה מיוחדת, מדינה קטנה שיש בה דתיים וחילוניים, ועדות ודעות ולכן אנחנו חושבים שאי אפשר לכפות - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, זה מפריע לי. גם מאחורה. לאה מדברת וקשה לי להקשיב. בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אי אפשר לכפות. רוב הציבור במדינת ישראל מוקיר את השבת. בואו ניקח את יקנעם, חבר'ה. אין חוק, נפתח עסק בשבת, אנשים לא באו אליו באמצע השבוע הוא נסגר, כי זה אופי העיר וזה ראש העיר יודע לעשות. לא סתם בחרנו בו. אז תפסיקו לדרוס אותנו בשם הישרדות הקואליציה ותפסיקו להחליט שדמוקרטיה היא לא דבר שצריך לכבד אותו ותפסיקו להחליט שאנחנו לא יודעים לחיות בשלום, דתיים לצד חילוניים, ששנינו אוהבים את השבת ושנינו רוצים לחיות במדינה אחת, לחיות זה לצד זה, ביחד זה עם זה, ולהבין שאנחנו רוצים לחגוג את השבת בצורה אחרת. אני אוהבת ללכת לבית כנסת, אבל אחרי זה, כבודו, לים, ואתה, אחרי בית כנסת, אוהב לשבת בבית וזה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, לאה, ההסתייגויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, ואני מתפלאת עליך, יושב ראש הוועדה, אתה בא מהשלטון המקומי - - -
היו"ר דוד אמסלם
עליי אישית?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כי אתה בא מהשלטון המקומי והחוק הזה לא מכבד את נבחרי הציבור של השלטון המקומי. אני בטוחה, דודי, שאתה בתור נבחר ציבור ידעת מה הציבור שלך רוצה והיית רוצה את הסמכות הזאת בידיים שלך להחליט על אופי העיר שבה אתה גר ועל האופי שבו אתה נמצא. הרי התושבים בוחרים בהם. אני ממש מבקשת להוציא מהחוק הזה את הסמכות הזאת, להחזיר חזרה את הסמכות לראש הרשות, שמכיר את אופי התושבים שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז ההסתייגות שלך זה להשאיר את המצב הקיים? למחוק את החוק?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אני רוצה שאנחנו ניתן את שיקול הדעת לראש הרשות.
היו"ר דוד אמסלם
לראש העיר. זה המצב הקיים היום.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בדיוק, זה המצב הקיים, אלא במקרים, לא יודעת מה, הפוך, נהפוך את זה. במקרים חריגים, במקרים שאני לא יודעת מה יש שם ונמצא שם, יבוא לדיון בפני השר. כמובן מאליו, ראש הרשות יקבל את הסמכות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה החוק כיום, השר יכול להתערב תוך 60 יום, זאת אומרת זה המצב, כפי שאמרנו קודם. אז את ממליצה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה היה, עכשיו אתם רוצים לשנות את זה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, את רוצה שהמצב הזה יישאר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני רוצה שהמצב הזה יישאר, לא סתם זה תוקן ונבנה המרקם הנכון בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. חבר'ה, בכל הדברים האלה יש את האדם באמצע, את האזרח, שחי במדינת ישראל ורוצה לחיות במדינת ישראל בחיה ותן לחיות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, לאה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
את ההסתייגויות הכנתי, לא הקראתי עוד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, יש לנו הרבה הסתייגויות, אנחנו נתחיל בהקראה שלכם?
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט. אני אמרתי, אני אתן לכם שלוש-ארבע דקות להתייחס לחוק ואחרי זה דברו על ההסתייגויות, כל אחד עוד עשר דקות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אחזור אליכם, אני אחזור אלייך לגבי ההסתייגויות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בבקשה, זה - - - שבת, אל תדאג.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלום, אדוני היושב ראש. אני רוצה לומר לחברת הכנסת פדידה שקודם כל אני יודע משיחות מסדרון, מה שנקרא, שהנושא של המסורת והשבת חשוב לה. התחלת את הדברים שלך ואמרת למה להשליך את הדמוקרטיה, ואני אומר, כשמדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז למה להשליך את השבת? על איזה הקרבה אנחנו פה מוותרים בשביל הדבר הזה שנקרא מדינה יהודית? הרי תראו כמה אנחנו מוותרים וכמה אנחנו מקריבים בזה שאנחנו נמצאים כאן במזרח התיכון עם כל כך הרבה שכנים ידידים טובים מסביבנו. אנחנו נמצאים כאן כי זאת ארץ ישראל שהובטחה לנו, באותה תורה שמופיע שמור את יום השבת לקודשו. אז אם אנחנו נשליך כל פעם את הדברים הללו מעלינו, דברים שלא הסבא ולא הסבתא, לא שלךְ, ודאי לא שלה, וגם לא של אחרים - - - אדוני היושב ראש, יש רעש.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק. אני מבקש לא להפריע ליעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם אנחנו נשנה, הרי החוק הזה לא מדבר פה על חוק למען הציבור החרדי, זה לא עבור הילדים שלנו בשכונות החרדיות, זה לא עבור האנשים החרדים, אנחנו עושים פה את התפקיד של לשמור על דמותה היהודית של המדינה הזאת. הדמוקרטיה, יש הרבה מאוד מכונים שנפתחו על העניין הזה, אבל לשמור על כך שהילדים והנכדים והנינים שלנו, של חברי הכנסת שיושבים כאן, עודד ידידי, שהנכדים והנינים שלהם עוד יידעו מה זה שבת, אם אנחנו נדע לתת את הפרהסיה - - - הרי לא דיברנו על מה את עושה בבית ולא דיברנו על איפה את הולכת אחר כך, אף אחד לא בא להגיד לך מה לעשות בשבת, תחגגי אותה בצורה שאת רוצה לעשות אותה. או מישהו אחר, אני מדבר אלייך - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מה החוק הבא, כיסוי ראש? אתה רוצה אותי בכיסוי ראש?
היו"ר דוד אמסלם
לאה. רק שנייה, יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
סליחה, אני לא מדבר אלייך, אם זה מה שלקחת מהמילים שאמרתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, יעקב. לאה, תני לו לסיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תני לי לסיים, סליחה, אני לא אקח אותך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא במליאה צועקים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אמרתי לך שאנחנו לא מתערבים באיך, בשבת שלך ואיך את עושה את זה גם בחוץ. גם בזה אנחנו לא מתערבים. אנחנו אומרים דבר אחד, יש פה מדינה יהודית, יש ערך שנקרא השבת, אנחנו צריכים לשמור עליו כדי שנוכל להסביר למה אנחנו מדינה יהודית. הדבר השני, הדבר הזה רק מחזק את הסטטוס קוו, הוא לא פורץ אותו, בדיוק הפוך. הוא רק שומר עליו בגלל כל מיני דברים שעולים.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, קח 30 שניות ותסיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
60 שניות.
היו"ר דוד אמסלם
30.
יעקב אשר (יהדות התורה)
45. דבר שני, מפלגת העבודה, אני מצפה ממנה, חוק סוציאלי כל כך ששומר על זכויותיהם של אנשים שלא רוצים לעבוד בשבת, כי כך הם הונחו, כי כך רוב הציבור חי, אתם מביאים אותו לתחרות שאותו בן אדם יפסיד כסף בגלל שאחרים יפתחו לו בדיוק ביום שהוא בגלל אמונתו ובגלל שהשבת היא שבת הוא יפסיד את ה - - -

דבר אחרון, אדוני היושב ראש, אתם מדברים על זכותו של ראש עיר. אני יודע מה זה להיות ראש עיר, אבל אתם נותנים היום כלי בידיו של ראש העיר לעצב את העיר שלו מהתחלה, זאת אומרת לגרום לכך שאנשים דתיים, אפילו לא חרדים, יידעו שבעיר הזאת הולכים לפתוח חנויות באופן גורף, מראש אתה קובע איך העיר הזאת תיראה אחר כך. אתה בעצם אומר לאנשים דתיים 'אל תבואו לגור בעיר הזאת', כי אנחנו קובעים את זה כבר מראש. זאת הסמכות.

לכן אני חושב, רבותיי, יש דבר אחד שכולנו יכולים להתאחד סביבו, לשמור על המסורת היהודית, לשמור על הצורה היהודית של מדינת ישראל והדמוקרטיה, גם במגילת העצמאות, באה אחרי המדינה היהודית.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. עודד פורר, בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה, אדוני היושב ראש. בהמשך לדבריו של חברי פה, החוק הזה רחוק ממסורת ישראל כרחוק מזרח ממערב. אין בינו לבין מסורת ישראל לבין היהדות, לבין הצביון, אין דבר וחצי דבר. כל כולו ניסיון לכפות אורח חיים מסוים על קבוצה אחרת, וזה נכון לשני הכיוונים. שווה בנפשך שיבוא אולי שר פנים שהוא לא חובש כיפה והוא יחליט עכשיו לרשות מקומית שהיא חייבת לפתוח? הרי החוק הזה מתיר לפתוח בתי קפה, בתי תה, קברט, למה הם לא נפתחים בבני ברק?
היו"ר דוד אמסלם
זה הולך תה עם קברט טוב, אתה יודע.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה אין בבני ברק בשבת? אפשר לפתוח, למה אין? כי הקהילה מחליטה איך לחיות את חייה. הקהילה בבני ברק החליטה לחיות את חייה כשהרחובות סגורים בשבת, וטוב שכך, ואף אחד לא רוצה להפר את זה ואף אחד לא צריך להפר במקומות אחרים שמחליטים שבאזורים מסוימת בעיר מסוימת האזורים יהיו פתוחים. למה אנחנו ברחובות ידענו למצוא רחובות מסוימים שיישארו סגורים בשבת? אי אפשר לנסוע בהם. בעיר שהיא לא עיר דתית יש שכונות ורחובות מסוימים שאתה לא יכול להיכנס עם הרכב בשבת וכשמישהו רוצה לנסוע דרך אותו אזור, הוא עושה עיקוף. ויש גם אזורים בפריפריה של העיר שפתוחים בשבת ונותנים שירות מסוים לאוכלוסייה מסוימת שצורכת אותו. כשהשבת או יום המנוחה הופך להיות - - - כולם פתוחים, הכול פתוח. תל אביב. תל אביב זו עיר שיש בה 50,000 עסקים, כל מה שמדובר זה 165 מרכולים, אז אתה יכול להגיד לי שה-165 לעומת 50,000 לא בטל בשישים? זה לא משהו שמשאיר את הצביון?

אדוני, לנו יש מחויבות כאן, גם לשמור על העצמאות של כל קהילה לשמור ולנהל את חייה ולדעת, יש עיר מסוימת שבה האוכלוסייה היא כזו שאזורים מסוימים צריכים להיות סגורים ואזורים אחרים פתוחים והסטטוס קוו הוא לא באיזה רחוב פתוח ובאיזה רחוב סגור, אלא הסטטוס קוו הוא בדיוק היכולת לשמור את זה, כי אם עכשיו מגיעה קהילה חרדית פתאום למשל לערד ויש שכונה של חסידות גור בערד, אני לא חושב שמישהו רוצה לפתוח מרכול מתחת לבניין של חסידות גור בערד. אבל אם עכשיו מגיעה קהילה חילונית לאזור מסוים, גם להם יש את הצרכים, מוצאים את הדרכים.

האמן לי, ואני אומר את זה גם לך, יעקב, דווקא בעניין הזה החברה האזרחית, האנשים שחיים אחד ליד השני, אחד עם השני, יודעים לחיות ולפתור את זה פי כמה יותר טוב משידע איזה שר פנים שלא יהיה, בין אם יקראו לו אריה דרעי או בין אם יקראו לו בשם אחר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יואב בן צור, בבקשה, גם ארבע דקות.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היושב ראש, אני חושב ששמירת שבת במרחב הציבורי, אף אחד לא מתערב לשני מה יקרה בתוך ביתו, אבל במרחב הציבורי השכילו קברניטי המדינה שהקימו את מדינת ישראל לקבוע את יום השבת כיום השבתון הלאומי, ולא לחינם. גם הם הבינו, כשהקימו את המדינה, כדי שתהיה לנו את הזכות הלגיטימית לשבת בארץ ישראל ולהקים פה מדינה יהודית ודמוקרטית הם הבינו שצריכים לתת איזה שהוא סממן, איזה שהוא צביון והצביון המרכזי זה יום השבת. לא יכול להיות שאנחנו, במרחב הציבורי, נהפוך להיות מדינת 24/7 שבה לית דין ולית דיין ואיש כל הישר בעיניו יעשה.

אני חושב באופן מוחלט שכיוון שאנחנו מדינה מהסוג הזה וכיוון שהזכויות הלגיטימיות לישיבה על הארץ נובעות ממסורת רבת שנים וארוכת שנים, עם הוכחות כתובות בתנ"ך ובמקומות נוספים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקחת את יום השבת ולהפוך אותו לאיזה שהוא יום שאין לו שום צביון. מי שיעבור במדינות אירופה בימי ראשון, באיטליה למשל, כמעט שלא תמצא שם עסק פתוח. אולי בשעות אחר הצהריים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
יש שם תחבורה ציבורית, לזה אתה מסכים?
יואב בן צור (ש"ס)
סליחה, אני לא מסכים לתחבורה ציבורית.
תמר זנדברג (מרצ)
כמו באיטליה.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרתי לדוגמה על החנויות, דיברתי על החנויות עכשיו, התחבורה הציבורית זה נושא נפרד.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אי אפשר לקחת חצי דוגמה, צודקת חברת הכנסת.
יואב בן צור (ש"ס)
זה נושא נפרד.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה, נסגור את החנויות, נפעיל את התחבורה הציבורית.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אני מבקש. חברת הכנסת זנדברג - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זו פשרה ראויה.
יואב בן צור (ש"ס)
נתתי דוגמה, אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, אל תפריעי לו.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו לא באים להחיל גזרות נוספות, אנחנו באים לומר בואו ונשמור את הסטטוס קוו שהיה. מי שעכשיו מנסה לשנות ולפתוח מקומות נוספים, הוא מפר את הסטטוס קוו. לכן אם זו מדינה דמוקרטית והמדינה הדמוקרטית מתנהלת לפי רוב, עם כל הכבוד, אנחנו לא נכנסים לביתו של אף אחד, איש כל הישר בעיניו יעשה בביתו, אבל המרחב הציבורי והנראות הציבורית חייבת להיות כשל מדינה יהודית. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, יואב. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ארבע דקות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, אפשר להירשם גם?
היו"ר דוד אמסלם
אני רושם, אל תדאג.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודיע שסיעת ישראל ביתנו מגישה הסתייגויות לחוק הזה כהסתייגויות סיעתיות, אנחנו בהחלט חושבים שבכל העניין הזה יש באמת הפרת סטטוס קוו. אנחנו מרגישים שזה הולך יותר מדי רחוק וחסרים לי פה כמה אנשים עכשיו באולם. חסר לי יושב ראש השלטון המקומי, מר חיים ביבס, מאוד חסר לי. כשישבנו פה לפני שבוע על דבר זניח שנקרא אגרת שמירה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה היה זניח? את עשית פה חבל על הזמן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, מבחינתכם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מדברים על מה שעשית.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני עשיתי, אבל איפה אתה היית? אתה לא היית פה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הסתדרת, לא קראת לי.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
זה על חשבון הזמן שלי.
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כשישבנו פה על נושא אגרת שמירה, כשהיה מדובר על כסף, כסף רב, ראשי השלטון המקומי מצאו זמן ויכולת להגיע לפה ולצרוח ולהילחם ולהגיד כמה הם חייבים לדאוג לביטחון אזרחי ישראל. ומשרד הפנים מאוד תמך בכך שלראשי הרשויות יש סמכות ואפילו חובה לדאוג לבטחון אזרחי ישראל. ומה קורה עכשיו? אז בביטחון, על כוח חמוש, על מליציות מקומיות, על גביית כספים, ראש הרשות מסוגל לטפל, ולהחליט, יחד עם מועצת העיר, איך תיראה העיר שלו, היישוב שלו, מה הצביון החברתי באותו יישוב, הוא לא מסוגל. אז תחליטו, או שאתם סומכים על ראשי הרשויות או שאתם לא סומכים. אז אם אתם לא סומכים בנושא פתיחת העסקים והניהול השוטף של עיר אז לדעתי גם נושא הביטחון הוא לא פחות זניח, או אפילו יותר, כי מדובר על בטחון אזרחי ישראל.

אדוני היושב ראש, אני שואלת אותך, איפה הליכוד? איפה הליכוד הטוב, הליכוד הליברלי, שהוא בעצם כולל בתוכו גם אנשים דתיים, גם אנשים חילוניים, שבעצם משרת את העם ולא אינטרסים אחרים. אני באמת מנסה עכשיו ללכת בין הטיפות ולא לפגוע באף אחד מהיושבים פה. אני מבינה את כל האילוצים הפוליטיים, אבל יש גבול בין אילוץ פוליטי להשלכות לטווח ארוך. מה שקורה פה זו פגישה חד משמעית בזכויות האזרח החילוני.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, יוליה, אני הייתי רק מציע לך טיפה אולי לתת קצת קרדיט לאנשים שאולי גם יש להם דעה אישית, בלי קשר לפוליטיקה. זה לא שאת צודקת וכולם לא צודקים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, אבל אני הקשבתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, אני רק - - - לא, אבל תחשבי שכמו שאת מאמינה במה שאת אומרת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, כי אם ראש עיר בנצרת, עיר ערבית, יעשה - - - ביום העצמאות אתם תתקוממו ובצדק.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, יעקב, יעקב. אל תפריע לי ואל תעזור לי. בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני מאמינה שצריך שתכבדו ויכבדו. צריך לדעת לתמרן בין האוכלוסיות. אני הייתי המון שנים חברת מועצת העיר חולון ובחולון, כפי שידוע לך, יש ציבור שומר שבת בשכונות מסוימות ויש ציבור חילוני וידענו מצוין לשמור על היחסים ואפילו לסיעת ש"ס בחולון זה לא הפריע שיש עסקים פתוחים בשבת, שיש איזה שהיא תנועה בעיר ובשכונות מסוימות זה לא קרה.

ולצורך הדוגמה, נפגשתי בסופר עם מוכר הדגים, בחור דתי עם כיפה שחורה על הראש, אני קונה אצלו כל שבוע. הוא אומר לי 'יוליה, תגידי, עכשיו הקיוסק שיש לי פה בשכונה ייסגר?', אני אומרת לו 'כן', 'וואו, זה נורא ואיום'. בחור עם כיפה שחורה, כל החיים מצביע ליכוד. זה לא - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל הטעית אותו. לא הקפה ולא ה - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא הקפה, דיברתי על הקיוסק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
היית צריכה להגיד - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
דיברתי על הקיוסק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הקיוסק לא יהיה סגור. החוק ממעט קיוסקים.
היו"ר דוד אמסלם
אורי, אורי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה אפשר לעשות? החוק ממעט קיוסקים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו צריכים בכל ההתנהלות שלנו, גם בכנסת וגם בחיים האישיים והפרטיים שלנו וגם בחיים הציבוריים שלנו, לשמור על איזון, ברגע שהאיזון מופר זה משפיע ופוגע בכולנו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ארבע דקות, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה רבה. אני רוצה לפתוח בנימה אישית. היום אנחנו שומרים שבת בבית. אני בא מבית חילוני לגמרי, אפילו ביום כיפור לא הלכו לבית כנסת אצלי, אוקיי? אני חושבת שהמקום דווקא בא מהשואה, מההתרחקות מהדת בעקבות השואה, בעקבות אובדן כל המשפחה, אז הסבים והסבתות שלי מאוד מאוד התרחקו מהדת, למרות שהסבא רבא שלי בטח היה רב, הוא היה רב, אבל בסופו של דבר היום אני נישאתי למישהו שכן שומר מסורת ושומר שבת ואנחנו בבית שומרים שבת וזה לא טריוויאלי בכלל לבוא מהמקום הזה ולהיות במקום הזה והיום, דווקא מהמקום שאנחנו שומרים שבת בבית ומאיפה שבאתי, אני מבינה ואני אומרת לא יכול להיות שנכפה על אנשים תרבות שהיא לא שלהם אם מישהו מחליט שהוא לא שומר שבת בביתו. חיה ותן לחיות, תנו להם.

ונכון אמרת, יעקב, אנחנו לא מדברים על מה אנשים יעשו בבית שלהם, אבל כל קהילה שחיה באזור מסוים יכולה להחליט לעצמה אם היא כן או לא רוצה וצריכה את בתי העסק הקטנים. ושוב, אנחנו לא מדברים על לפתוח את כל החנויות, אני גם נגד, לא לפתוח את כל החנויות, אבל מה שקיים היום, מה שקורה עכשיו, זה שרק בתל אביב החליטו והיו בג"צים וכו', אז תל אביב תישאר איזה מין אי שבה יהיו פתוחים מרכולים בשבת, בגלל שפספסתם, ועכשיו כל שאר הארץ, אתם יכולים לכפות עליה סגירה כי אתם עכשיו מעבירים את החוק הזה, כל שאר הארץ תישאר אחרת, וכבר יש פה איזה שהיא אי שוויון משווע. אבל אפילו ברמת האנשים, אנשים שחיים בסגנון חיים מסוים, אתה לא רוצה ואתה לא יכול לכפות עליהם סגנון חיים שלך. זאת הטעות.

ואתה יודע מה? הסטטוס קוו שיש פה בישראל, דווקא מזה שאתם באים ומנסים לכפות, להזיז אותו לכיוון מסוים, זה גורם לתגובת נגד. זה העניין. תגובת הנגד תהיה התפרצות. אני לא יודעת מה יהיה ברחוב אבל התפרצות של אנטי מה שאתם רוצים לעשות. אנחנו היום באיזה שהוא מצב רגוע. זה לא שכל החנויות פתוחות בשבת, זה לא שכל הערים רוצות לפתוח מרכולים בשבת, יש מקומות שכן. אני אגיד לך, אנחנו בפרדס חנה, אין שום בית קפה פתוח בשבת. זו החלטה עירונית וזה לא מפריע לאף אחד. אני שמחה על זה. גם אם יחליטו לפתוח בית קפה אני לא אתנגד, אבל, שוב, החיה ותן לחיות הזה מופר כאן.

אתם, אני מצטערת לומר, ברגל גסה, בשביל הישרדות הקואליציה, באים כל אחד, חוקק לי ואחוקק לך, מגרדים אחד לשני את הגב ובסוף אנחנו יוצאים עם פגיעה באזרחי מדינת ישראל, עם פגיעה במרקם הכול כך עדין של החיים שלנו כאן, שחיים זה לצד זה קהילות שונות, עם אופי שונה, והם חיות ביחד והן מסתדרות וצריך תמיד לעבוד על להשתפר. אני נגיד חושבת בהחלט שתחבורה ציבורית בשבת זה חיוני, זה צורך חברתי מעל הכול, זה חברתי, כי מי שאין לו אוטו לא יכול להגיע עם הילדים שלו לים בשבת אם הוא רוצה בכך. לא כולם רוצים לשבת בבית, מי שאין לו אוטו מחויב לשבת בבית.

בסופו של דבר ההחלטה הזאת, החוק הזה שמגיע לכאן היום, אני חושבת שהוא צריך להיות מוסר מסדר היום של הכנסת, אני חושבת שהוא יותר פוגע מעושה טוב לאזרחי מדינת ישראל ואפילו לאופי של השבת במדינת ישראל. אני חוששת שדווקא בעקבות החוק הזה יהיו הרבה יותר הפרות של שבת במדינת ישראל כדי לעשות דווקא. אז עכשיו כדי לעשות דווקא, עיריות שעד עכשיו היו רגועות ושקטות ולא היה אפילו בית קפה, דווקא יתעקשו לפתוח. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. ארבע דקות.
יעל גרמן (יש עתיד)
חוק ההסמכה בשנת 1990 למעשה הסמיך את הרשויות המקומיות לפתוח ולסגור את כל החנויות, בתי הקפה, בתי עינוגים וכו'. חוק ההסמכה בא בין השאר, בבסיס שלו, ליצור איזה שהוא איזון, איזון בין זכויות מתנגשות, בין חופש מדת לחופש דת, הוא בא ליצור את האיזון בין שוויון לבין אולי באמת הצורך לשמור על השבת. והוא קיים את האיזון הזה ואכן הרשויות הן אלה שקבעו את האופי של כל עיר ואפילו של כל שכונה בתוך העיר. היום החוק הקיים, יש לנו בסעיף 258 את האפשרות שהשר למעשה לא יאשר חוק עזר, יש אפשרות היום. אני לא מבינה מה רוצים לשנות, רק מה? השר, אם הוא מחליט לפסול ולא מפרסם, הוא צריך לנמק, לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט, זה המצב היום, מצב שהוא סביר וטוב.

מה קרה במשך השנים? במשך השנים קרה שנפתחו הרבה מאוד חנויות נוחות, מה שנקרא, אותם קיוסקים שנמצאים בתחנות הדלק, שנפתחו פיצוציות, שהן גם סוג של חנויות נוחות, הן בין קיוסק לחנות נוחות - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, הייתי, ברשותך, אני אתן לך עוד דקה להשיב לשאלה שלי, אם תרצי, אם לא, אז - - - יש לי שאלה אחת מהותית - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי, בשמחה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אוסיף לך לרשות הדיבור עוד דקה כדי להשיב עליה. אני מבין את העניין, אני רק רוצה להבין איפה בעצם הקו עובר, ברמה הלוגית. בזמנו זה היה החוק, הוא שונה ב-1990.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה מדבר על חוק ההסמכה כרגע, בפקודת העיריות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. את אומרת לי, ואני מתחבר להרבה דברים שאת אומרת לי, 'שמע, יש קהילה, כל קהילה תחליט' וכו' וכו', אז למה לדעתך העירייה בכלל צריכה להחליט? כל קהילה, כל בן אדם שיחליט. למה שתחליט? הרי גם העירייה, נניח שיש לנו עיר ברמה של מדינה, קטנה, למה שהעירייה תחליט? אותם טיעונים שעולים מול הכנסת, למה הם לא רלוונטיים מול העירייה?
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי תשובה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
כי בכל עירייה יש אכן קהילות. אתה צודק.
יעל גרמן (יש עתיד)
התשובה היא האמנה החברתית. אם כל אחד - - -
היו"ר דוד אמסלם
וכאן אין אמנה חברתית בין הכנסת לבין הציבור?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, האמנה החברתית בין - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
תמר זנדברג (מרצ)
יש בין ליצמן לביבי אמנה חברתית.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
נכון, זה אמנה חברתית בין הליכוד לבין ליצמן.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, אני מבקש לא להפריע, אני רוצה לשמוע.
יעל גרמן (יש עתיד)
האמנה החברתית בתוך העיר מקיימת את האיזון הנכון. זה מה שצריך. מי נבחר באופן אישי? הרי ברשות - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, תדברו גבוהה גבוהה על הציבור שאין לכם קשר אליו, אתם לא מכירים אותו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
זה הציבור שלנו, את לא מייצגת אף אחד.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא, היא פתחה.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, אתה מייצג את הציבור שלך, במקרה הזה אני הרוב ואתה המיעוט.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא, את המיעוט שבמיעוט.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, ממש לא.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש זכויות גם למיעוט.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, חברת הכנסת זנדברג, מספיק. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ברשויות המקומיות ראש העיר נבחר באופן אישי ולא בכדי, הוא נבחר באופן אישי וגם - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת המבחן הוא הבחירה האישית?
יעל גרמן (יש עתיד)
בין השאר, זאת דמוקרטיה. יש דמוקרטיה, אולי הדמוקרטיה המרבית שמתקיימת במערכות שלטון במדינת ישראל זו הדמוקרטיה העירונית, שבה יש בחירות בשני פתקים, פתק אחד שזה בחירה אישית, שראש העיר מחויב לתושבים. יש לו את המצע והוא מחויב לטובתם. ויש גם כמובן את הבחירה במועצה. הדמוקרטיה העירונית היא זו שבאמת חייבת ומחויבת לשמירת צביונה של העיר ולמצוא את האיזונים. הרי בכל עיר יש איזונים. גם בהרצליה, שממנה אני באה, יש איזונים, יש שכונות, כמו יד התשעה ואולי אפילו נווה עמל, ששם לא יעלה על הדעת באמת לפתוח, במיוחד לא ליד בתי כנסת, וגם דרך אגב במרכז העיר, ליד בית כנסת, אני כראש עיר לא אפשרתי לפתוח מה שנקרא פיצוצייה. לקחו אותי לבית המשפט ובית המשפט הצדיק אותי כי אני אמרתי שזו פגיעה, פגיעה ברגשות דת.

אבל למה לא במרכז העיר שבו אנשים הולכים ולפעמים לזוג צעיר חסר אוכל, או לאו דווקא לזוג צעיר, גם לאישה כמוני שעובדת כמעט שישה ימים בשבוע, היא צריכה לפעמים לבשל ואין לה, למה לא לתת אפשרויות כאשר זה לא פוגע? ומי יודע את זה? לא רק אני אומרת את זה, בית משפט עליון, בשני בג"צים שהיו, בג"צ מרכולים שנידון פעמיים, פעם רגיל ופעם בהרכב מורחב. פעמיים אמרו - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבג"צ הזה?
יעל גרמן (יש עתיד)
בג"צ המרכולים, אני מדברת על בג"צ המרכולים של תל אביב.
היו"ר דוד אמסלם
בג"צ המרכולים של תל אביב, על מה שהוא קיבל החלטה זה מדוע שר הפנים עיכב את ההחלטה שלו שנתיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון, ובכל זאת.
היו"ר דוד אמסלם
זה הסיפור, הוא לא נכנס למהות.
יעל גרמן (יש עתיד)
בוודאי שהוא כן נכנס. בבקשה, אני גם אקרא לך, הוא ועוד איך נכנס למהות.
היו"ר דוד אמסלם
זה אמירות אגביות, זה לא היה הבסיס ל - - - אבל לא חשוב, נו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לומר הכול, אבל בוא נדבר על עובדות. אתה צודק, נכון - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה השקפת עולמו, זה השקפת עולמם של אותם שופטים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שר הפנים והממשלה נמנעה מלקיים את סעיף 258 ולא פסלה את החוק במשך שנתיים ובא בג"צ ואמר שהיה פה באמת פגם טכני, פגם מהותי, אבל הוא גם נכנס למהות והוא דיבר במפורש ש'בכך ניתן ביטוי לצביון המקומי ולנסיבות הייחודיות של כל מקום כמו גם למעמדה המיוחד האוטונומי של הרשות המקומית'. 'אכן העירייה היא הגוף המתאים', כך אומר בג"צ, השופטת דפנה ארז-ברק, 'המתאים להכריע בדבר נקודת האיזון המתאימה הנותנת משקל למכלול השיקולים הרלוונטיים בהתאם להרכב האוכלוסייה בכל מקום'.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה את לא מצטטת את עמדת - - -
היו"ר דוד אמסלם
יעקב.
יעל גרמן (יש עתיד)
כי זה היה דעת מיעוט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז מה אם זה היה דעת מיעוט? הוא גם שופט.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלתי אותה שאלה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תשאל.
יעל גרמן (יש עתיד)
יעקב, אנחנו לא נסכים ואתה תשמע את דעתי ואני אשמע את דעתך ואני אביע את דעתי ואני בין השאר מביעה גם את דעתם של - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, לא, אני רוצה עוד להוסיף ולומר - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
67% במדינה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לומר עוד משהו ברמה הפרקטית. אז קודם כל החוק הזה מבטל את חוק ההסמכה, שנית, אין בו שום צורך משום שאם באמת המדינה ושר הפנים יקיים את החוק הקיים הוא יכול לפסול חוק בכפוף לכך שהוא ייתן נימוקים. ושלישית, הרי מה קורה היום? היום נפתחו כל החנויות האלה ללא היתר, או בוא נאמר בניגוד לחוק, כי אין למעשה כמעט בשום מקום חוקי עזר שמאפשרים פתיחה של חנויות. תל אביב הקלה עם האנשים הדתיים. הרי היו פתוחים קרוב ל-300 או 400 מרכולים, באה תל אביב ואמרה 'בואו מתוך ה-300 או 400 נבחר 160 מרכולים, נבחר את המקומות הראויים', כמו שאמרתי, לא ליד בית כנסת מרכזי ולא בשכונה דתית, ועל ידי כך גם נגרום לכך שאנשים לא יעברו על החוק ואנחנו נפעל על פי חוק וגם נמצא את האיזון המתאים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
היום, עם החוק הזה אתה לא תאפשר לעיריות להכשיר מצב קיים, רוצה לומר המצב הקיים הוא הסטטוס קוו והחוק מפר אותו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אורי מקלב, בבקשה, ארבע דקות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רוב הדברים שנאמרו עד עכשיו נאמרו על סמכותו של ראש העיר, על ראש העיר יודע מה תושביו רוצים, ואני רק רוצה להזכיר לחברים שכל המרכולים וכל חוק המרכולים וכל מה שאנחנו נמצאים עכשיו זה בעקבות עתירה של תושבי עיר נגד ראש העיר, בעלי מסחר בתוך העיר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא התקבלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חילוניים.
יעל גרמן (יש עתיד)
שלא התקבלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא עשרות, מאות, שסובלים וביקשו הגנה מראש העיר שלהם שלא דאג להם.
יעל גרמן (יש עתיד)
ובג"צ לא נתן להם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז מה אנחנו מדברים על כך שראש העיר יודע את טובת תושביו והוא יודע מה שהוא מחליט כשהתושבים לו מגישים בג"צ נגדו והוא רומס את הזכויות שלהם. מכאן התחיל כל הבג"צ ואנחנו היום באים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל אמרתם שמפילים שלטון רק בבחירות, נכון?
אורי מקלב (יהדות התורה)
וגם כאן זה שלטון, ומה אנחנו עושים פה? זה לא שלטון? הרוב והאפשרות להיבחר הייתה רק בעיר וכאן לא נבחרנו?
יעל גרמן (יש עתיד)
אורי, בג"צ לא קיבל את העתירה הזאת, הוא לא קיבל אותה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני לא עכשיו עורך דין בבג"צ ואני כאן בא להציג את העמדה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז הבוחרים - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
בג"צ? דברי בבג"צ, אני לא מדבר על בג"צ.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דקה, אני מבקש, אורי, לאה. הסבב כאן הוא סבב שכל אחד מביע את עמדתו, אחרת אם יהיה פה ויכוח לא נצא מכל ויכוח שעתיים. בבקשה, אורי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מול מי הם ביקשו הגנה? מול בעלי רשתות, טייקונים שאנחנו כל הזמן נלחמים נגדם, שרומסים אותם רק בשביל משהו כלכלי והם באים והם מבקשים את ההגנה. מה הם רוצים בסך הכול? אנחנו רוצים כאן שאבא ואמא לא יעבדו בשבת, מה אנחנו גורמים לכך כשיפתחו? שאנשים לא יתקבלו לעבודה רק אם הם עובדים בשבת ולא האבא ולא האמא יהיו עם הילדים ואנחנו נבקש מהם - - - זה הם מבקשים 'אנחנו רוצים להיות עם המשפחה שלנו'. מי יסתכל בעיניים לכל אותם העובדים שלא יקבלו אותם עכשיו לעבודה ושהם לא ימשיכו לעבוד בשבת?

הטעות היא אחת, שבת, לצערנו, היא היום לא מה שכל אחד עושה בבית. פעם בעיירות של פעם, אם אדם חילל את השבת בבית שלו הוא לא היה בתוך הקהילה, היום זה לא המודד, היום הדבר היחידי של השבת זה הפרהסיה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מותר לחלל שבת גם בפרהסיה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
המרחב הציבורי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אין חובת שמירת שבת, אנחנו לא מדינת הלכה. אתם התבלבלתם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
המרחב הציבור הוא אזרח תל אביב, הוא יוצא לבית הכנסת והוא הולך ומתחת לבית שלו החנות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריעי לו. חברת הכנסת זנדברג, את רוצה כבר לדבר? זו כבר פעם שלישית שאת מפריעה לאנשים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ומתחת לבית שלו המרכול פתוח ותנועת קונים כל הזמן נמצאת. מה הוא מבקש? רק הגנה מהדבר הזה. זה לא שמישהו פותח, אני פותח או סוגר בסלון, כמו שאמר יושב ראש סיעת 'יש עתיד', הפוך, זה פתיחה של חשמל בתוך הסלון שלי, משום שמה שיש היום בשבת שאנחנו קוראים, שאנחנו רוצים להיות עם אחד - - - אני לא יודע עם מה אני עם אחד? עם מה אני העם היהודי? שיסבירו לי מה. יש לנו חינוך אחר, יש לנו תרבות אחרת, אין לנו אפילו חגים משותפים, אפילו חג משותף אחד. יש לנו שבת במרחב הציבורי, שיש בו עוד דברים. זה הדבר. במה אני עוד? אני מחפש משהו. יש לנו איזה השקפת עולים משותפת? השבת. ומי המציא אותה? אנחנו כאן, החרדים פה המציאו אותה? הסבים שלנו, מדור לדור - - - איזה סטטוס קוו מבקשים לשנות?

איך אמרתם? החנויות היו פתוחות ללא היתר ומישהו עכשיו מבקש בחוק הזה לסגור את החנות הזו? מבקשים שאם מישהו מבקש עכשיו לשנות חוק עזר יש שר הפנים שיש לו את הסמכות גם כן להגיד את הדעה שלו בעניין הזה. הייתה לו קודם את האפשרות לפסול, הוא מבקש דעה אקטיבית בעניין הזה. לא מעבר לכך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ועם שרת הפנים הייתה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו לא שומעים, לא בעם היהודי ולא במדינות רבות באירופה, כפי שאתם יודעים את האמת, כי הם משנים, היום לזרות חול בעיניים, שהקיוסק יהיה סגור, אתם לא מאשרים? כן, הקיוסק לא יהיה פתוח. לא קיוסק, לא בית קפה, לא מסעדה, לא תיאטרון, לא קולנוע, לא קונצרט, לא דיסקוטק, לא מופעי מחול, לא ריקודים, אני אומר עוד הרבה דברים. לצערי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, אורי. חברת הכנסת זנדברג, ארבע דקות.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה. תראו, בואו נקרא לילד בשמו, החוק הזה הוא קומבינה פוליטית שבאה להציל ראש ממשלה מושחת ושהממשלה תהיה לו עיר מקלט בשביל לשמר את הקואליציה עוד כמה רגעים לקראת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ארבע שניות להגיע למושחת.
תמר זנדברג (מרצ)
זו מטרת החוק, בשביל זה הוא בא בעיתוי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש לא להפריע לה.
תמר זנדברג (מרצ)
וכאשר השכפ"צ בהתחלה זה חבר הכנסת אמסלם והליכוד עם חוק ההמלצות ועכשיו ליצמן ודרעי עם חוק המרכולים. זאת המטרה הפוליטית שמרחפת מעל החדר. שתיים, החוק הזה הוא חוק עוקף בג"צ. בג"צ סוף סוף התערב לא בנושא השבת, אלא בנושא הסדרת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי ואמר שלעירייה יש זכות ויש מחויבות לתושבים שלה ולבוחרים שנבחרו בצורה דמוקרטית לנהל את אורחות חייה בצורת חוק עזר עירוני. הסמכות של שר הפנים על זה היא סמכות טכנית, היא לא סמכות מהותית. שר הפנים לא יכול לכפות את העמדה הפוליטית שלו, גם אם הוא חושב שצריכה להיות מדינת הלכה בטעות, וזה לא המצב במדינת ישראל, אין חובת שמירת שבת בפרהסיה, למי שהתבלבל, במדינת ישראל, והחוק הזה בעצם רוצה לתת לשר הפנים סמכות כן לכפות את זה, פוליטית, בגלל שיש עיר שחושבת אחרת ממנו. זו הפרוצדורה, זה מה שמרחף פה מבחינת מה שמנסים לעשות למרקם היחסים.

ועכשיו לגופו של עניין, לנושא השבת. האמת היא, אני לא זוכרת כזאת התעוררות של ציבור באמצעות נציגיו בשלטון המקומי מזמן. יושבים כאן נציגים של לפחות, כאן בחדר אני רואה גבעתיים, רמת גן, ראשון לציון, הוד השרון, ערד, חולון וערים נוספות שמיוצגות על ידי למעלה מ-100 ראשי רשויות שפנו והביעו את דברם ואת עמדתם בנושא הזה. מודיעין, תודה. שרוצים לציין את השבת בדרך שלהם. לא בדרך של ליצמן, לא בדרך של דרעי, לא בדרך של סמוטריץ, לא בדרך של מקלב, בדרך שלהם. רוצים ללכת לבקר את סבא וסבתא, ורוצים בדרך לקנות פיצוחים ורוצים לעשות מה שבא להם בשבת, לא מה שבא לך. זאת האמת. והם הרימו את ראשם והם התעוררו ועכשיו הממשלה רוצה לתת להם נבוט בראש.

זה לא שאלה איך תעוצב השבת, זו שאלה של כפייה של אורח חיים של מיעוט קיצוני וקטן על הבחירה החופשית של הרוב. אם אתם רוצים לדבר על שבת ועל השבת של כולם אני באמת מציעה שבמקום לקטר וללכת לקרב, היום אתם בעמדת כוח ויש לכם את הכוח לכפות על ראש הממשלה, כי הוא חלש ולחיץ ואתם תעשו את זה, אבל הגלגל מסתובב וזה יכול להיות גם אחרת. בואו נעזוב את הקרב הזה ונלך באמת לפשרה היסטורית על השבת והפשרה ההיסטורית על השבת לא תעוצב עם הצביעות שלכם שלתדלק בתחנת דלק אפשר, אבל לקנות מים בתחנת הדלק אי אפשר. מה עם חילול השבת של זה שמתדלק את האוטו? זה לא מעניין אתכם? זה גם בפרהסיה, גם האוטו נוסע בפרהסיה.
קריאה
- - - את הדואר ואת משרד החינוך ושגם אני אוכל - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברים, סליחה, אדוני. סליחה, אתה רוצה שאני אוציא אותך? אני שואל.
קריאה
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז אל תדבר עד שאני אתן לך את רשות הדיבור. בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
אם אתם רוצים פשרה היסטורית אמיתית ולא שבן אדם יבוא לחיות בגבעתיים וימצא את עצמו בבני ברק או במאה שערים, פשרה היסטורית עוברת דרך הכלה של כולם, ואני רגע אומרת לכם בשם הציבור החילוני, שאני מייצגת אותו ולא בטוח שכולו יסכים עכשיו עם מה שאני אומרת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
רובו של הציבור.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, זה אגב רובו של הציבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מרצ, באמת יש פה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, בוא, המפלגות שלנו פחות או יותר באותו גודל, יעקב אשר, אז לאט לך.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, 15 שניות, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא מתיימר לומר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אתה בדיוק מתיימר. אתה מתיימר לכפות ואני מציעה לך פשרה היסטורית. אני גם חושבת ששופינג וקניונים ומרכזי מסחר וכל הדברים האלה זה לא ערך, שבת זה ערך ונגישות זה ערך ושבת פתוחה זה ערך ולאפשר לכל קהילה לממש את אורח החיים שלה זה ערך ולכן בואו נגיע לפשרה היסטורית, שתסגור את מרכזי המסחר הגדולים, תפתח את המרכולים הקטנים והכי חשוב, תאפשר סוף סוף לראשונה בתולדות מדינת ישראל תחבורה ציבורית בשבת. זה הצורך האמיתי של השבת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ארבע דקות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני חושב שעכשיו אחרי 45 שעות ששמענו את דברי האופוזיציה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
50.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
50 שעות, זה לא סתם אחד קשור בשני. אתה אמרת אתמול, דודי, במליאה, שרוב הדברים שנאמרו רק לימד אותך שאנשים פשוט לא הבינו על מה הם מדברים. אנשים תקפו חוק ובכלל לא על זה הצביעו למעלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שהם לא מכירים אותו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא מכירים. אני חושב שאנחנו שומעים כאן את האופוזיציה מדברת, גם בגלל שהם לא מכירים את החוק, הם מובילים את החוק למקום שלא התכוון המחוקק. מכל אחד שיודע מי פנה לשר, מי עתר לבג"צ, זה בגלל לא אנשים חרדים. לא החרדים ולא הדתיים יזמו את החוק הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להגיד לך משהו, מיכאל, תרשה לי על חשבוני, 20 שניות. השבת זה לא סיפור של החרדים, השבת היא גם שבת יקרה לי, לכל אזרח במדינת ישראל, יהודי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ותסתכל מה הוביל החוק הזה, החוק הזה הוביל עכשיו לחקיקת בזק בכל הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
עודד, אני אמרתי - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז מלכיאלי מצביע איתנו?
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, לאה, אני אמרתי משפט אחד וממשיכים. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עכשיו, זה כל כך כואב שלוקחים חוק כל כך טוב, כל כך מאחד, כמו שאמרתי, שאנשים לא דתיים יזמו אותו, בתחילה, מי שפנה לשר, ולכן הדברים התגלגלו גם לבג"צ והופכים אותו כאילו זה נושא בין חרדים לחילוניים. יש פה טענה שהעלו חברי ו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
את מי הוא מאחד? הוא מאחד אתכם עם ביבי, הוא לא מאחד אף אחד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שאמרו 'רגע, מה אתם מתערבים ברחובות שלנו? אולי תלכו לרחובות שלכם'. אז אני זוכר כילד ואתה בוודאי זוכר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא רוצה ללכת לרחובות שלכם. אני לא רוצה ללכת לרחובות שלכם ואתם לא לרחובות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
עודד, תן לו לדבר, הוא כיבד אותך, הוא לא אמר מילה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, הוא שאל אותי.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שאל אותך, הוא מדבר אליי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, הוא אומר שזרקתם אותו מהרחובות שלנו - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עצם הטענה שעודד העלה ועוד העלו, אני זוכר כירושלמי, כילד, ואתה, דודי, בוודאי זוכר, את המאבקים של החרדים על כביש בר אילן, שכביש בר אילן 97% ממי שגר שם היו חרדים ומה טענו אליהם כולם? אמרו 'רגע, אבל זה ירושלים'. זאת אומרת שגם ברחובות החרדיים, בשכונות החרדיות בערים, כשרוצים להקים גן חרדי לילדים, באים ראשי ערים חילוניים, 'לא, לא יקום פה גן חרדי', לצערנו גם בירושלים ובעוד מקומות. זאת אומרת הטענה הזאת היא טענת שהיא רק באה נגד הציבור החרדי, אף פעם לא ראיתי את החילוניים באים ואומרים 'אנחנו נוותר במקומות שלכם'. זו נקודה אחת.

באים ואומרים כל הזמן 'רגע, אז ניתן לעירייה להחליט מה שהיא רוצה', אוקיי, אולי נבטל את הוועדות המחוזיות, אולי באמת תבוא העירייה וכל עירייה תחליט בכל חוקי התכנון והבנייה שלה. למה יש ועדה מחוזית במקום אחר שמכתיבה לוועדה המקומית מה היא צריכה לעשות. זאת אומרת שאנחנו רואים בעוד מקומות שלפעמים יש את הגוף העליון מעל אותה רשות שהיא אומרת לו איך להתנהג.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תגיד, אם פדידה הייתה שר הפנים היית נותן לה גם את הסמכות להחליט על השבת? או רק דרעי?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אף אחד לא חושב שהחוק הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה, לאה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
את יודעת מה? אני מאחל לך ולמדינת ישראל שאריה דרעי יהיה שר פנים עוד 50 שנה, אבל אין טאבו לאף אחד בשום מקום ואנחנו יודעים שזה הדבר הנכון שצריך לעשות אותו. אני אומר, חבל שאנחנו לוקחים את המקום הזה למפלג שבינינו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תרדו מהחוק הזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, אבל אתה עצמך מבין שאי אפשר לחיות - - - הטענה של הרחובות, אתה רואה שזה לא מחזיק. וגם הטענה של הערים, אתם רואים שתמיד יש את הסמכות העליונה מעל העיר. אז אני מבקש שאנחנו נרכז את הדיון בשונה ממה שהיה לנו בימים האחרונים, לגופה של הצעה ולא לדבר שמפלג. אני יודע, חברת הכנסת תמר זנדברג אמרה שהגיעו לכאן הרבה ראשי ערים, נכון, אנחנו בשנה של בחירות מוניציפליות בערים.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, זו הדמוקרטיה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יבואו ראשי ערים, ינסו להפוך את זה למלחמה, וחבל - - - את המחלוקת ואת העוינות הזאת.
תמר זנדברג (מרצ)
זה משרת את הציבור שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, מיכאל. לאה, זה מפריע לי. בואי תחליפי אותי פה, תשמעי את הרעש כאן, זה משגע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אני מנסה לשכנע אותו בשקט. סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
בחדר שלי, אמרתי, יש גם עוגיות, קפה, מה שאתם רוצים, תשבו שם ואני לא אפריע לכם.
תמר זנדברג (מרצ)
זה יום צום היום, אם כבר מישהו אכפת לו מה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אתם יכולים לדבר גם בלי העוגיות והשתייה.
יואב בן צור (ש"ס)
ניסינו לכפות על זנדברג לא לאכול היום, לא הצלחנו.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
איך ביום צום סוגרים מרכולים? באמת.
קריאה
דווקא מתאים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, קודם כל יש לי שאלה באזרחות. יש חוק שאסור להעליב עובד ציבור ואפשר אפילו להגיש תלונה במשטרה ולשבת בבית סוהר כי פגעתי בעובד ציבור. האם מותר להגיד בוועדה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא נבחר ציבור, נבחר ציבור מותר להעליב.
יעל גרמן (יש עתיד)
נבחר ציבור הוא עובד ציבור, אדוני היושב ראש.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו בעד ביטול העבירה הזאת. אפשר להעליב עובד ציבור וגם נבחר ציבור, אף אחד פה לא עשוי ממרגרינה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני חוזר על שאלתי, אדוני, יש חוק שאומר שראש ממשלה איננו עובד ציבור ומותר להעליב אותו?
תמר זנדברג (מרצ)
מותר, מותר להעליב, הכול בסדר, תתקדם.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת תמר זנדברג, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
שאלתי את היושב ראש. ואם כן, אני שואל, האם מותר לי להגיד שהשופטים הם מושחתים, שופטי בג"צ? כל פעם שתמר תגיד שראש הממשלה מושחת אני אגיד ששופטי בג"צ מושחתים ואני רוצה לראות את ההבדל.
קריאה
מה זה קשור?
יעל גרמן (יש עתיד)
דרך אגב, רוצים לבטל את החוק הזה של העלבת עובד ציבור.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נמשיך. זה חוק אחר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
עכשיו, לעצם העניין, אדוני היושב ראש, לעצם החוק הזה. אני רוצה לומר, כמו שאמרת, שהחוק הוא לא חוק חרדי, זה לא אינטרס חרדי, החרדים ימשיכו לשמור על השבת והחרדים היו כל אבותיכם ולכן אתם פה ומי שלא שומר שבת מפסיד, הוא מפסיד ולא אנחנו מפסידים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אפשר לשמור שבת בכל מיני דרכים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
בכל מיני דרכים, כמו לשמור דיאטה בכל מיני דרכים ולאכול כל היום תפוחי אדמה וסוכר. בכל מיני דרכים אני שומר דיאטה. תעזבי, אל תשקרי לפחות לעצמך. כשסבא שלך שמר שבת, כשסבותיכם וסבתותיכם שמרו שבת הם ידעו בדיוק מה זה שבת.
קריאה
ולנשים היה אסור להצביע.
יעל גרמן (יש עתיד)
והמדינה - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ולא היה חוק. עשו את זה בלי חוק.
היו"ר דוד אמסלם
עודד, חברת הכנסת גרמן, מישהו הפריע לך? דיברת שבע דקות, מישהו הפריע לך?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, אבל זה היה בסדר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, כשאת תנהלי את הישיבה תגידי מי זה בסדר גמור, לא בסדר גמור.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה שאלת - - -
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני מבקש לא להפריע לי.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגידי לי מה זכותה, אל תיתני לי עצות. אל תגידי לי מה לגיטימי ומה לא.
קריאה
לא נוכל לנהל דיון. לא ניתן לנהל דיון.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אל תפריעו לי כי אני שומע פה דברים שאני מתפוצץ ואני שותק, אתם תתפוצצו ותשתקו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, להם מותר להתפוצץ, רק לנו אסור. תזכור את זה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
בדיוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתם מתפוצצים כל הזמן.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תקרא לי לסדר, אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
דבר שני, אנחנו צריכים לזכור שיהדות ארצות הברית, רובה התבוללה ומתבוללת ולא יישאר ממנה זכר אך ורק בגלל שהם לא שמרו שבת ועבדו בשבת, בלית ברירה, כי לא הייתה שם אפשרות להתפרנס מבלי לעבוד בשבת, אם לא עבדת בשבת לא הייתה לך עבודה ביום שני וכך הושמדו 6 מיליון יהודים, כמו שאמר חיים הרצוג, השואה השקטה בארצות הברית זו ההתבוללות, זאת השמדה של היהדות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה? תגיד, אתה לא נורמלי.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
את נורמלית? אם את נורמלית אני לא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
השמדה של היהדות?
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא חרבה - - - השמדה של היהדות יש בארצות הברית. היחידים שישמרו את יהדות ארצות הברית זה שומרי השבת ובניהם ובני בניהם והם יהיו יהדות ארצות הברית. כל יהדות ארצות הברית מחללת השבת, לא יישאר ממנה זכר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ההשוואה הזאת זו זילות לשואה. אתה לא יכול לעשות את ההשוואה הזו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אם את תפריעי לי לדבר את לא רק - - -
תמר זנדברג (מרצ)
תתבייש לך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
עד היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה פדידה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה ולךְ פעם שנייה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
איזה חוצפה זאת להפריע לי, אני מפריע לך? את מדברת פה דברי בלע.
היו"ר דוד אמסלם
תמשיך לדבר. עוד הפרעה אחת והיא יוצאת החוצה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
יהדות ארצות הברית מתקרבת עכשיו ומחפשת עכשיו את היהדות דרך השבת. מה אני בא ואומר? שאם לא יהיה פה לפחות הצביון הדתי של השבת, של אי עבודה ושכל אדם לא יצטרך אפילו לשאול את עצמו שאלה אם הוא צריך ללכת לעבוד בשבת כדי להשלים הכנסה, כמו שהיה עשרות שנים, אז גם הבנים שלהם והילדים שלהם, הנכדים שלהם, גם אם לא יהיו חרדים הם יידעו מה זה שבת. ואני רוצה לומר, חז"ל אומרים 'לא חרבה ירושלים אלא בגלל שחיללו את השבת', והנביאים כולם, כל אחד שמדבר בשם הנביאים, כולם מזהירים שאם לא ישמרו שבת לא יישאר עם יהודי ואני לא רוצה להגיד עוד דברים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, ישראל, תודה רבה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא, אני רוצה להגיד דבר אחד על החוק עצמו.
היו"ר דוד אמסלם
אז אחרון.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אחרון, כי זה מאוד חשוב. הגשתי, אדוני, את ההסתייגות, וזה מאוד חשוב כי הם כבר הכינו פה, ראשי הערים השונים מחטף אנטי חוקי כדי לעקוף את החוק הזה, חוק עוקף כנסת, והתחילו לתת אישורים עכשיו בין קריאה ראשונה לבין קריאה שנייה. אז ההסתייגות שאני מבקש, שאני רוצה שהוועדה תדון, אני מבקש להסתייג ולומר שתחילתו של תיקון זה, של החוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
הכול ברור, תקריא.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
יום תחולת החוק יהיה ביום כ"ד כסלו תשע"ח, 12.12.2017, ביום שבו החוק עבר בקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. דרך אגב, תביא לנו רק את ההסתייגות בכתב.
תמר זנדברג (מרצ)
זה תהליך חקיקה חדש בכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ, ארבע דקות, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה רבה, אדוני יושב הראש, חברים יקרים. אני רק אקדים ואומר, אנחנו מקיימים את הדיון הזה ב-10 בטבת, יום תחילת המצור על ירושלים. הזכיר קודם חבר הכנסת אייכלר את מקומה של השבת בשמירתה של ירושלים. הדיון הזה הוא חשוב, הוא דיון רציני, בעיניי דיון שיש בו דילמות, אני לא מקל ראש באף אחד מהצדדים. יש משהו, תמר, מאוד מאוד נוצץ וקוסם ומפתה באמירה 'בוא ניתן לכל אחד לעשות מה שבא לו', יש משהו מאוד לא נעים להיות בפוזיציה של מי שמנסה לא לתת לציבור לעשות מה שבא לו.
תמר זנדברג (מרצ)
לכפות את מה שבא לו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הטענה הזאת, למרות שהיא נורא נוצצת, היא טענה מאוד מאוד פופוליסטית והיא לא מחזיקה מים, מכיוון שמדינה כל הזמן אומרת לאזרחים שלה מה לעשות, היא כופה על אזרחים לשרת שלוש שנים בצבא ושוללת את חירותם, והיא כופה עליהם לשלם מס הכנסה, היא מכניסה להם את היד עמוק עמוק לכיס ופוגעת להם קשות בזכות הקניין והיא עושה עוד הרבה דברים שיש בהם אלמנט של כפייה. כפייה במדינה מתוקנת, כל מדינה מערבית מתוקנת בעולם איננה דבר - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
היא לא נותנת להם לעשן קנביס.
היו"ר דוד אמסלם
אורי, תפסיק, תן לו לדבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא מכריחה אותם בצורה פטרנליסטית מאוד לחגור חגורת בטיחות באוטו, לחגור את הילדים, היא נותנת להם קנסות כבדים אם הם לא עושים את זה. השאלה איננה אם למדינה יש זכות או סמכות לכפות על האזרחים, השאלה היא האם יש אינטרס ציבורי מספיק חשוב שמצדיק את הפגיעה הזו. גם כאשר בית המשפט בוחן את הלגיטימציה של פגיעה בזכויות, אפילו זכויות חוקתיות חשובות, כמו הזכות לחופש העיסוק, הוא בוחן את השאלה האם מנגד יש אינטרס ציבורי שמצדיק את זה. לכן הוויכוח הוא לא האם זכותי או זכותו של מחוקק אחר להביא חוק שיש בו אלמנט מסוים של כפייה, אלא האם יש הצדקה שמונחת בבסיס החוק הזה. אני חושב שהשבת היא ערך מאוד מאוד מאוד חשוב במדינה היהודית, ערך שמצדיק גם אלמנט מסוים של כפייה, כמו ערכים.

ומכאן לנושא השני, לא מדובר בעניין עירוני. גם כאן יש טענה מאוד שובת לב, על פניו, מאוד נוצצת, 'תנו לכל עיר להסדיר את האוטונומיה המוניציפלית שלה'. קשה לי לשמוע אותך, תמר, או חברי כנסת אחרים, מגנים בלהט גדול על זכותה של בני ברק ושל בית שמש להסדיר במסגרת אותה אוטונומיה מוניציפלית את הרחובות שבהם יוכלו נשים לעבור ואת הרחובות שבהם לא יוכלו נשים לעבור בהתאם לאורח החיים שלהם ולאמונה שלהם.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, וזה לא - - - לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש דברים שאנחנו מאפשרים במסגרת האיזון העדין שבין השלטון המרכזי לרשות המקומית להסדיר, אבל יש דברים חשובים שאנחנו מסדירים אותם ברמת מדינה. אז כמו שהשוויון הוא חשוב ומעמדן של נשים חשוב, השבת, לדידי לא פחות, כמובן הרבה יותר חשובה, ולכן זה לא עניין שכל רשות תסדיר בעצמה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, עוד שני נקודות, דודי, ברשותך.
היו"ר דוד אמסלם
לא, יש לך עוד זמן, אני חשבתי שסיימת. יש לך עוד 33.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני רושם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני באמת חושב שמדינת ישראל היא המקום היחידי בעולם שבו מפלגות שמאל מתנגדות לחקיקה סוציאלית לטובת העובדים. שבת, מעבר לזה שהיא ערך יהודי, נדבך מרכזי בזהות היהודית של מדינת ישראל, הסטארט אפ הראשון שהעם היהודי הביא לעולם והיא גם ערך סוציאלי נגד עבדות, בעד יום חופש, בעד משפחה. סופו של דבר מי שפותח מרכולים מאפשר לצד אחד לעשות מה שבא לו, אבל פוגע באופן אנוש ביכולת התחרות של מי שרוצה להתפרנס ולא לעבוד בשבת כי זאת אמונתו, או סתם, כי הוא רוצה גם להשקיע במשפחה. סופו של דבר מי שמאפשר לפתוח מרכולים, אגב לא מדובר רק על פיצוחים, כמו שקראתם פה בדרך לים, מדובר עכשיו בחוק העזר של מודיעין על חנויות ביגוד ומוצרי חשמל והנעלה שלא פתוחות היום, אגב, במודיעין היום הן פתוחות אך ורק באזור התעשייה המסחרי.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה הגיע חוק העזר הזה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא פתוחה במרכזי הערים. ומי שרוצה להגן היום על פתיחת מרכולים מקדש עבדות ומכריח אנשים לעבוד 24/7 ופוגע אנושות בשוויון ההזדמנויות בעבודה של אדם דתי שלא רוצה לעבוד בשבת כי זו אמונתו ולא יתקבל לעבודה עכשיו בהמון חנויות כי הוא טראבל מייקר שלא מוכן לעשות משמרות 7 ימים בשבוע.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יש חוק שאסור לפטר - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זו המדינה היחידה בעולם, לצערי, ששנאת הדת גוברת - - - חז"ל אמרו כבר שהשנאה מקלקלת את השורה. השנאה, לצערי, אצל חלק קטן, אגב, אני לא מקבל את זה שזה רוב הציבור, אני לא מוכן ללמד קטגוריה כזאת על עם ישראל, זה חלק קטן, קטנטן, בציבור הישראלי שיש לו כל כך הרבה שנאה ליהדות וזה מעביר אותו על דתו, על הדת הסוציאלית של השמאל בכל מקום בעולם.

יש משבר ערכי בחברה הישראלית והשחיקה במעמדה של השבת הוא חלק מאותו משבר ערכי, גם חברתי וגם יהודי. זה בדיוק המקום, כשיש משבר ערכי, שתפקידו של המחוקק לעמוד ולהעמיד את עולם הערכים של המדינה היהודית על עומדו, שוב, גם אם מקופל בזה אלמנט של כפייה. אנחנו לא אוהבים את זה, זה לא טוב, זה לגיטימי, עושים את זה בכל שטחי החיים. השבת מספיק חשובה כדי שגם עליה אנחנו נעשה את זה. בעזרת ה' אני מקווה שגם הציבור הישראלי יקבל את זה ויאהב את זה, אני בטוח שברובו הוא כזה. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני משבח אותך, דרך אגב, על דרך הניהול של חוק ההמלצות.
היו"ר דוד אמסלם
עברנו את זה, בוא נמשיך.
משה גפני (יהדות התורה)
לא חשוב, יש בג"צ הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, הכול בסדר.
משה גפני (יהדות התורה)
דווקא שמחתי על הבג"צ.
היו"ר דוד אמסלם
הכול בסדר, מתקדמים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
השופטים המושחתים.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק. אני לא מקבל את זה.
משה גפני (יהדות התורה)
לא, עזוב.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני אומר את זה, כל פעם שהם יגידו את זה אני אגיד את זה.
משה גפני (יהדות התורה)
לא, הרב אייכלר, אני לא ב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני אגיד לך, ישראל, אני אענה לך. אני אוסיף לך את הזמן. אני לא עושה את כל מה שהם עושים, לכן אני לא מקבל גם את הדבר הזה. בבקשה, משה.
משה גפני (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אני לא רוצה לדבר, אני הגעתי מאוחר, אני גם מניח שחבריי דיברו על הנושא של השבת, שמעתי עכשיו את הדיבורים, אני לא רוצה לדבר על העניין הזה, אני רוצה לדבר על החוק. אני מבקש, אם אפשר, כנראה זו בקשה שלא תיענה בחיוב, אני מבקש לדבר על החוק, שאנשים ידברו. החוק הזה לא מכריח בשום צורה ובשום דרך לסגור חנויות בשבת. הוא לא מכריח. תהיה החלטה לסגור יסגרו, תהיה החלטה לא לסגור לא יסגרו, מדובר על זה שאנחנו חוזרים למה ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתכוון שתהיה החלטה מוניציפלית.
משה גפני (יהדות התורה)
כן, תהיה החלטה מוניציפלית, היא לא יכולה להיות החלטה לבד, היא צריכה להיות החלטה משולבת, כמו שיש דברים רבים, שהחלטה מוניציפלית בה דורשת אישור שר, דורשת אישור ממשלה. יש דברים שהם לא דבר מקומי, מכיוון שברור לחלוטין שאנחנו לא מדברים על בתי קפה, אנחנו לא מדברים על מקומות אוכל, אנחנו לא מדברים על כל המקומות האלה, אנחנו מדברים על מרכולים, החוק קובע שאנחנו מחריגים אותם, 'למעט' וכו'. אנחנו מבקשים, כאשר יש השלכת רוחב, ואני אגיד לכם, אני איש ליברלי, זאת אומרת אני למדתי, מהשמאל בעיקר, להיות ליברלי. בליברליות, כאשר מדובר על פתיחת עסקים בשבת, שזה אחד מיסודי המדינה היהודית, את זה קבעו מקימי המדינה היהודית, שאף אחד מהם לא היה דתי, הם קבעו את זה ואמרו שצריך לשמור על השבת. הקראתי את זה במליאת הכנסת, אמרתי את זה במליאת הכנסת, אמר את זה דיזינגוף, שהיה ראש עיר בתל אביב, אמרו את זה ראשי הציונות, בן גוריון אמר. טוב, אני מתנצל, אבל זאת המציאות.

בא עכשיו המחוקק, אחרי שמתחיל להיות גל של חוקי עזר, שלא היה קודם, בא חולדאי ואומר 'אני רוצה לעשות חוק עזר שייפתחו מרכולים בשבת'.
אורי קידר
זה לא גל, זה חוק אחד. לפני שחוקקתם היה אחד, עכשיו יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה. אל תפריע.
משה גפני (יהדות התורה)
אי אפשר להפריע באמצע ישיבה בלי לעבור פריימריז, כמוני למשל. ולכן המציאות הזאת שבה החוק בתל אביב, ותל אביב היא עיר גדולה ואף אחד כנראה לא היה מתכוון לפגר אחריה, אחרת זה נקרא יישוב שהוא פחות מתקדם מאשר תל אביב, לצערי הרב זה מה שקרה בתל אביב, המשמעות של העניין, פנה אליי אדם, אבל זו דוגמה של הרבה דברים, אני לא אומר שאומרים החרדים ואני לא אוהב שאומר הדתיים, איש חילוני בתל אביב, אני מכיר אותו, הוא בכה בטלפון, הוא אומר 'תשמעו, אתם חברי הכנסת, עם כל הכבוד, אתם לא יכולים לייצג את בני ברק, ששם לא יגיע העניין של חוק עזר כזה, זה יגיע לתל אביב, זו העבודה שלי. מרגע שתהיה פתיחת מרכול באזור שלי הפרנסה שלי הלכה'. הוא בכה באמת. לא בכה כמו שמישהו - - - בכה עם דמעות. האיש אומר 'בשביל מה נבחרתם לכנסת?'
תמר זנדברג (מרצ)
ומי אם לא גפני ואייכלר ינגבו לו את הדמעות.
משה גפני (יהדות התורה)
עכשיו מה אנחנו מבקשים? הרי זו הביקורת שיש לנו מבית, אנחנו לא מבקשים לאסור פתיחת מרכולים בשבת, לא מבקשים את זה, זה לא החוק, אנחנו מבקשים שבהחלטה כזאת שיש לה השלכה חברתית רחבה מאוד וההשלכה היא כמובן, כמו שאנחנו רואים עכשיו, גבעתיים, ראשון. בראשון יש ציבור גדול מאוד שהוא ציבור דתי, שהוא עובד בכל מיני מקומות, מה חוק העזר הזה יעשה? הרי הם לא מתכוונים לחוק העזר, הם מתכוונים לזה שבאמת נאסור עליהם, שהם יוכלו לצאת לרחוב ולהגיד 'אנחנו עשינו, אבל הממשלה לא נתנה'.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
על פי איזה קריטריונים נבחר - - -
משה גפני (יהדות התורה)
בכלל לא רלוונטי. את יכולה לשאול אלף פעמים שאלות על הממשלה, אני אביא לך ספר של חוקים, על פי איזה קריטריונים הממשלה קובעת. בשביל זה אנחנו במשטר דמוקרטי, שמקבלים החלטות שנבחרי ציבור עומדים מאחוריהן ועם זה הולכים לבחירות. על פי איזה קריטריון קבע חולדאי, שכולם שם מפחדים ממנו, אני יודע שיש כמה שהצביעו בניגוד למצפונם, לא רצו לריב איתו, שאלתי 'למה הצבעתם?', 'לא רצינו לריב איתו', הוא איש חזק.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, החוק גם קבע את הקריטריון שהשר מתערב, אבל לא משנה.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר, אני מדבר על הרעיון שיש בחוק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק, אבל בוא נתקדם.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר, ודאי שיש קריטריון.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה מובנה גם ב - - -
משה גפני (יהדות התורה)
תני לי רגע את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אומרת 'אלא אם כן - - -
גלעד קרן
הצעת החוק אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, 'השר לא ייתן הסכמתו לחוק עזר כאמור אלא אם פתיחתם של העסקים - - -
משה גפני (יהדות התורה)
כן, בסדר, 'אלא אם כן פתיחתם של העסקים בימי מנוחה כפי שמוצע - - -
גלעד קרן
'צרכים חיוניים לדעת השר'.
משה גפני (יהדות התורה)
בדיוק. אלה קריטריונים מעל החוק, זה לא קריטריונים שאתה נכנס - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, התכוונתי שזה מבנה את החשיבה שלו.
משה גפני (יהדות התורה)
הבנתי, אני דיברתי על העיקרון של השאלה הזאת. העיקרון של השאלה הזו, אז צריך לראות את המכלול שיש שם, אבל זה החוק. עכשיו, מה שעושים לחוק הזה, לי ברור - - - בסדר, אני חושב שאני סיימתי, החברים שלי פה - - - אני רק רוצה להגיד, שהאנשים יידעו, אולי לא כולם יודעים, אם הייתה לנו קואליציה עם 'יש עתיד', אני אומר את זה באמת, אל תכעסו עליי, לא תהיה קואליציה עם 'יש עתיד', אבל אם תהיה קואליציה עם 'יש עתיד' - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר, אנחנו נמצאים כרגע בקומה של המדע הבדיוני.
משה גפני (יהדות התורה)
כן, בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אבל בוא נשתעשע עם זה, בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
לא, אבל אני אומר באמת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא לעולם חוסן, אתם יודעים, אנחנו בדמוקרטיה, הגלגל הוא עגול. אל תתנשאו על הציבור.
משה גפני (יהדות התורה)
אם יש קואליציה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא לשלטון בחרתנו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מה, כבר אסור להגיד 'אתה בחרתנו'? נעשה חוק כזה.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, רק לה מותר להפריע. לנו, אני מבקש לא.
משה גפני (יהדות התורה)
אם הייתה קואליציה עם 'יש עתיד', אני הייתי במשאים ומתנים רבים, לפי דעתי יותר מכל אחד אחר, בגלל הוותק שלי, לא בגלל שום דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
כולל עם 'קדימה' לשעבר.
משה גפני (יהדות התורה)
כולל עם 'קדימה', כולל עם כולם. אני אומר לכם באחריות הכי גדולה, אני לא עושה כמו ליצמן, שאני מוציא את הפתק מהכיס, חוק כזה לא היינו מעבירים בקואליציה כזו, היינו מעבירים שיהיה כתוב שהמרכולים יהיו סגורים בשבת וזה מה שהיה בהסכם, שלא תהיה טעות. אנחנו עם הליכוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לי קרחת מהפוליטיקה ואני מסכים איתך.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
מדע בדיוני.
משה גפני (יהדות התורה)
זה מדע בדיוני. אני אומר לכם - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הסיפא, לא הרישא.
משה גפני (יהדות התורה)
אני אומר לכם, רק עם הליכוד אנחנו יכולים להעביר חוק כזה. ויש חוק, שאני לא רוצה עכשיו להביא אותו, יש חוק שלנו, שהוא אומר שזה צריך לחול מ-2014, מכיוון שאז הייתה הפגיעה בסטטוס קוו. אני לא מביא את זה עכשיו, אבל אני אמצא את העיתוי להביא את זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, אני אגיש את זה כהסתייגות עכשיו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני ביקשתי, דודי, דקה.
היו"ר דוד אמסלם
דקה, עודד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אגיש את זה כהסתייגות עכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, סתם, בצלאל, אתמול, אחד מהפקת הלקחים שלי של הדיון שהיה אתמול שאנחנו גם נגיש הרבה מאוד הסתייגויות וגם הם ישמעו אותנו תוך כדי. הבנת? זה כבר לא יקרה יותר מה שקרה היום.
תמר זנדברג (מרצ)
מצוין, באמת תתחלקו איתנו בפיליבסטר, זה מאוד קשה להחזיק לילות לבד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם כבר העלו פה החברים את הנושא של חורבן הבית, אז בית ראשון הרי נאמר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה לא נעצור את הדמוקרטיה כל עוד שיש דמוקרטיה.
תמר זנדברג (מרצ)
שכרון הכוח בלבל אתכם. אתם התבלבלתם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם לא פיליבסטר נעשה דברים אחרים.
היו"ר דוד אמסלם
תנו לו לדבר. בבקשה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז בית ראשון, אומרים שחרב בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה.
היו"ר דוד אמסלם
זה היה הפוך, עבודה זרה - - -
משה גפני (יהדות התורה)
נכון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ובית שני חרב מפני שנאת חינם, ללמדך ששנאת חינם שקולה כנגד שלוש העבירות האלה. ואתה מגיע עכשיו ואתם מניחים פה חוק שאני אומר לכם שכל כולו מקדם שנאת חינם. הרי ממה נולד גל החקיקה הזה? ממה נולד גל החקיקה ברשויות המקומיות? אף אחד לא חשב לעשות את זה, חיים ברשויות המקומיות דתיים, חילוניים, זה עם זה, זה לצד זה וזה עם זה, בשלום, באחווה, בידידות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ובשחיקה מאוד גדולה של הסטטוס קוו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אומר לכם שהשבת, כמו שאתם מדברים עליה, הרבה יותר חזקה, לא צריך חוק בשבילה. בסוף אתם רואים שאנשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאמרת את זה בהתחלה של הדברים שלך, בשלוש הדקות הקודמות. אתם דברים.
משה גפני (יהדות התורה)
למה על - - - צריך חוק? הרי יש אפשרות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אותם דברים, רק הדגשת עכשיו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גם להקשיב, גם לנהל - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גפני נכנס באיחור ו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה צודק, כל זה הוא אמר רק בשבילך, גפני. אנחנו שמענו את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני רק אסיים, החוק הזה מיותר, יוביל ליותר פגיעה מאשר תועלת.
משה גפני (יהדות התורה)
אני רק מבקש תגובה אחת, בקצרה, אדוני היושב ראש. בסוף התנ"ך, לפני דברי הימים, בסוף ספר נחמיה, אני מציע לכולם לקרוא את זה, יש שם פרק שלם שהוא מדבר על זה שבאו תגרנים לשערי ירושלים בשבת וסילקו אותם משם. אני מציע לקרוא את פרק נחמיה, פרק י"ג, שזה סוף התנ"ך לפני דברי הימים, ואז הוא מדבר על אהבת חינם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מציעה לקרוא את פרק - - -
משה גפני (יהדות התורה)
אבל לקרוא את שניהם.
היו"ר דוד אמסלם
משה, יום אחד אני אעשה פה שיעור תנ"ך ואז אנחנו ניתן לכל אחד להקריא את הקטע שלו. בבקשה, יהודה זמרת, היות שאתה הקדמת - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה עם אהבת חינם של חולדאי? איפה הוא חשב על כולם? איפה הוא מסתכל על בעלי העסקים?
היו"ר דוד אמסלם
אורי מקלב. בקשה.
יהודה זמרת
הדברים נאמרו על ידי גלעד, אני רק אגיד כמה הבהרות, כי נאמרו כמה דברים, לפחות ברמה המשפטית.
היו"ר דוד אמסלם
תתייחס לחוק, אני מבקש רק את ההתייחסות לחוק, עזוב פוליטיקה.
יהודה זמרת
אני עובד ציבור, הנושא המקצועי, את הנושאים האחרים יכריעו פה בוועדה, בבית המחוקקים. חוק ההסמכה בעצם העניק לראשונה לרשויות המקומיות סמכות לסגור עסקים בשבת.
יעל גרמן (יש עתיד)
ולפתוח.
יהודה זמרת
לסגור ולפתוח עסקים בשבת, בעצם לאסדר את הנושא. עד לפני זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ב-1990.
יהודה זמרת
כן, עד אז באו ואמרו שאכן זו לא סמכות שנכון וראוי שרשות מקומית, היה ספק לפחות בבית משפט, האם רשות מקומית היא הגוף המתאים או שהשלטון המרכזי הוא זה שצריך לקבל החלטות בנושאים האלה. בעקבות זה עשו את חוק ההסמכה. בעצם מה שהחוק הזה בא ולוקח, הוא אומר שיש את חוק ההסמכה והוא אומר 'אני מזיז את נקודת האיזון', הוא בא ואומר 'אני נתתי לרשויות המקומיות סמכות רחבה ואני מבקש את מערך הבקרה של השלטון המרכזי לשנות את האיזון'. זו נקודת האיזון שהייתה, היא מתייחסת כמובן אך ורק לפתיחתם וסגירתם של עסקים. זה לא מתייחס לבתי עינוג, זה לא מתייחס לכל הנושאים האלה, אלא מתוך מטרה מסוימת להגן.

עוד דבר אחד חשוב, רשות מקומית שאין לה חוק עזר, החוק הזה לא משנה את המצב. אם יש מועצה אזורית שאין בה חוק עזר לפתיחה וסגירה של עסקים, המצב יימשך, בעצם לא משנים את המצב הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להגיד משהו לגבי הנושא הזה. במדינת ישראל, באבולוציה של ה-30, 40, 50 שנה האחרונות, האבולוציה הביאה אותנו למצב הזה שאנשים פתחו בפועל. הלכה למעשה, הפרקטיקה של החיים, היא קרתה. גם בירושלים ובעיקר בתל אביב יש עסקים פתוחים בשבת והם עוברים על החוק.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
הכול התחיל מהשופטת פרוקצ'יה המושחתת, פרוקצ'יה היא שהרסה את השבת בישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
סליחה, והיא לא עובדת ציבור?
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מותר לפגוע בעובדת ציבור לשעבר? רק לפני רגע אמרת שאסור.
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אני רוצה לומר כזה דבר, יהודה, הסיפור הוא כזה, למה הוא לא נאכף? בגלל שכנראה היה קשה ואז הייתה ההתפתחות הזאת ואנשים פשוט עברו על החוק, רק לא אכפו את החוק. זו המציאות. דרך אגב, יש חוקים במדינת ישראל שאוכפים אותם ויש חוקים שלא אוכפים אותם ויש כאלה שאומרים שכולם שווים בפני החוק ובכל החוקים, אבל השאלה היא איפה אתה עומד ואיזו פוזיציה אתה מייצג. לכן זה לא רלוונטי מה שאתה אומר, נניח שיש רשות, נניח ש - - -
יהודה זמרת
במדינת ישראל, פה לפחות בבניין הזה, חוק הוא חוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אבל אני רוצה לתקן את מה שאתה אומר, יהודה, הרי מה שאמרת כרגע, נניח אין חוק ואמרת שאין חוק עזר עירוני, נניח ברשות מסוימת, ומחר מישהו החליט לפתוח את הפלאפל שלו, אז אני מניח שאף אחד לא יעשה לו כלום. ככה בעצם כל העסקים התפתחו.
יהודה זמרת
במקומות האלה אין איסור. צריך לזכור אם במקום מסוים אין חוק עזר המצב יימשך כפי שהוא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חוק מחוק שעות עבודה ומנוחה, יהודה. הכול בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה.
יהודה זמרת
אני מתייחס לחוקי העזר העירוניים.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם כך אני לא הבנתי. מה שהוא אומר, אני לא הבנתי. אתה יודע מה? תגיד לנו מה אמר חוק ההסמכה.
יהודה זמרת
חוק ההסמכה הסמיך את הרשויות המקומיות לסגור.
היו"ר דוד אמסלם
לפתוח או לסגור?
יהודה זמרת
גם וגם.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא יודע מה זה גם וגם. תראה, אם כתוב שאסור לי לשתות מים, אז לא מצד שני צריך להגיד לי גם שמותר לי לשתות מים. זאת אומרת אם סוגרים, הרי כשאתה אומר הן אתה לומד לאו. אם צריך לסגור אז מסתמא זו אותה מילה שאם הייתי כותב שמותר לפתוח - - - זאת אומרת לא הצלחתי להבין מה זה גם וגם.
יהודה זמרת
אם רשות מקומית אומרת שבאזור זה וזה, על פי חוק העזר שלי, מותר לפתוח מועדון, אז זה חוק עזר בעד פתיחה למרות שזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, דקה. אני רוצה להבין את החוק. האם זה יהיה נכון לומר שחוק ההסמכה אמר, לפני כן היה אסור הכול והרשות יכולה להתיר לפתוח בכל מיני אזורים מסוימים.
יהודה זמרת
לא, בוא ננסה לדייק.
היו"ר דוד אמסלם
אז תסביר לנו את החוק. עזוב את החוק הזה, אני רוצה להבין מה זה חוק ההסמכה.
יהודה זמרת
היה כך, רשויות מקומיות היו רשאיות מה שנקרא לקבוע הוראות בדבר פתיחה וסגירהשל עסקים.
היו"ר דוד אמסלם
עד מתי? מאז קום המדינה?
יהודה זמרת
עוד מלפני קום המדינה.
היו"ר דוד אמסלם
בלי קשר לשבת.
יהודה זמרת
בלי קשר לשבת. ועלתה הסוגיה האם במסגרת השיקולים שלהם הם יכולים לשקול את מסורת ישראל, כלומר האם הם יכולים לבוא ולהגיד שהסגירה והפתיחה, זה לא נובע מרעש או מנושאים מוניציפליים, אלא הם יכולים להיכנס לנושאים שבמסורת ישראל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כמו שנתנו סמכות לשר העבודה והרווחה.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, תן לי להבין. אני עכשיו בקטע של להבין.
יהודה זמרת
ולכן בשלב מסוים הייתה פסיקה בזמנו, עלתה בפני הכנסת הסוגיה האם באמת רשות מקומית יכולה לקבוע בהוראות - - -
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
מי נתן את הפסיקה?
היו"ר דוד אמסלם
ישראל, שנייה. אני רוצה להבין.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
גם אני. אני רוצה שהוא יגיד שפרוקצ'יה אמרה שהעיריות לא מוסמכות ולכן - - -
היו"ר דוד אמסלם
ישראל אייכלר, אני לא רוצה להוציא אותך, אז תן לי להבין, אני רוצה להבין. ועזוב עכשיו מי זה השופט, מה זה חשוב לי?
יהודה זמרת
אני בא ואומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, עזוב, השמות לא חשובים באמת. עד שנת 1990, אתה אמרת שלעיריות הייתה סמכות.
יהודה זמרת
והם גם עשו אותה, חוקי עזר חוקקו, לרבות סגירה בימי מנוחה. כל מה שעשה חוק ההסמכה, בעקבות ספק משפטי שהתעורר שבאיזה שלב מסוים עלתה שאלה שטענה שבעצם חוק העזר חוקק שלא בסמכות, עשו חוק ההסמכה. יש לך חוק הסמכה פה, יש ט' באב בנוסף, לא אכנס אליו. והמחוקק בא ואמר 'אני רוצה לקבוע מפורשות שרשות מקומית רשאית לשקול שיקולים שבמסורת ישראל כאשר היא קובעת הוראות בדבר פתיחה וסגירת עסקים בחוקי עזר'. זה מה שנעשה, זה חוק ההסמכה. עכשיו, חוקי העזר האלה מגיעים, כמו כל חוק, מאותו רגע רשות מקומית, המחוקק אמר מפורשות 'את יכולה לשקול שיקולים של מסורת ישראל בפתיחה וסגירה'.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא תענה לי על השאלה, האם הרציונל לפני כן היה שמותר לפתוח את כל החנויות, אלא אם כן אני סוגר את מה שאני חושב שצריך לסגור, או שהפוך, הכול סגור ואני נותן אישור מה לפתוח.
יהודה זמרת
בכלל חוק ההסמכה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
או שבכלל לא חשבו על זה?
יהודה זמרת
אסור היה, מה שנקרא - - - צריך לזכור, לא התחלנו פה, חוקי העזר של תל אביב הם מלפני הרבה מאוד שנים, זה לא הסיפור בכלל. חוק ההסמכה בסך הכול נועד לפתור בעיה משפטית של ספק משפטי ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, אני אשאל שאלה אחרת, חשוב לי לפני החוק - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
דודי, על פניו עירייה שאין לה בכלל חוק עזר, ודאי שהכול מותר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
לא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בטח שכן, עירייה שאין בה שום חוק עזר הכול מותר.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני הייתי ילד אף חנות לא הייתה פתוחה. האם זה היה משהו וולונטרי או שהחוק אסר את זה?
יהודה זמרת
אז ככה, באיזה עיר גרת?
היו"ר דוד אמסלם
נגיד גרתי, בכל הערים שגרתי זה היה ככה. כילד. משדרות, ירושלים לא ראיתי אף פעם, קרית מלאכי. לא זוכר דבר כזה.
יהודה זמרת
מה שקורה זה ככה - - -
משה גפני (יהדות התורה)
יהודה, אני יכול לעזור לך רגע? אם תרשה לי אני אעזור לו.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תן לו, אני רוצה לשמוע את חוות הדעת המשפטית.
משה גפני (יהדות התורה)
לפני זה רק העובדות שהיו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא עוזר לו בהיסטוריה.
יהודה זמרת
לכל רשות מקומית יש חוק עזר משלה. לא לכל הרשויות המקומיות במדינת ישראל יש חוק עזר שבכלל עוסק בפתיחת עסקים וסגירתם, חלקם בכלל לא נכנסו לנושא, בחלקם אין הוראות, אולי בחלקם הקטן גם שעוסקות בימי מנוחה, אלא הם עוסקות בפתיחה וסגירה רק בימי החול. כל אחד קבע חוקי עזר היסטוריים לאורך עשרות שנים. יש רשויות מקומיות שבהן באמת היה חוק עזר שאסר לפתוח - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר עד 1990.
יהודה זמרת
היה גם, כל מה ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
תדבר איתנו רק בשנים.
יהודה זמרת
עד 1990 היו חוקי עזר שאסרו לפתוח עסקים במדינת ישראל, כולל תל אביב.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שעד 1990 הדבר הוסדר במסגרת חוקי עזר עירוניים או לא הוסדר בכלל. או לא היה חוק כזה.
יהודה זמרת
החוק הסמיך רשות מקומית לקבוע, אם רשות מקומית לא קבעה איסור זה אומר שבתחום הרשות המקומית הכול מותר בשבת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, בכפוף ל - - -
יהודה זמרת
אני לא מתייחס לחוק שעות עבודה ומנוחה.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב שעות עבודה ומנוחה, אני רוצה להבין את הראש שלו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, יהודה, אחרי זה נבקש ממך שתיתן לנו את היחס בין שני החוקים.
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה נעשה את האיזון. עכשיו, ב-1990 מה קרה?
יהודה זמרת
ב-1990 זה היה חוק - - - כל מה שהתעורר ב-1990 זה היה טענה לבעיה של חוסר סמכות בחוקי העזר האלה שכבר היו עשרות שנים, כבר נחקקו. בשלב מסוים, באיזה תיק מסוים, מישהו טען שחוק העזר הזה בטל בגלל שהוא לא היה בסמכות. ואז הלך המחוקק והסדיר בחוק ההסמכה סמכות מפורשת כדי לפתור את הבעיה המשפטית. כל מה שהיה, זה הסיפור.
היו"ר דוד אמסלם
שמה הוא אמר אז? עכשיו תגדיר לנו את חוק ההסמכה, מה אומר חוק ההסמכה?
יהודה זמרת
חוק ההסמכה אמר שרשות מקומית, במסגרת מה שנקרא - - - הוא אמר כדבר הזה, עירייה רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה 20, זה פתיחה וסגירה של חנויות, בתחום שיפוטה ובחלק ממנו לגבי ימי המנוחה בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית. ולגבי יום ט' באב גם, זה כבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, זה מה שקרה ב-1990.
יהודה זמרת
כן.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו החוק הזה, מה החוק המוצע בפנינו, איך הוא מתייחס לנקודה של 1990? מה הוא משנה?
יהודה זמרת
הוא לא מתייחס ל-1990, כי אנחנו בסך הכול - - - אני אגיד מה השינוי. המחוקק בא ואמר, 'הסמכנו את הרשויות המקומיות', הוא קבע מנגנון שכל חוק עזר מגיע לשר הפנים, זה מגיע בתיקון די סמוך לאחר מכן, הוא בא ואמר 'כבר לא צריך את אישור שר הפנים'.
היו"ר דוד אמסלם
זה היה מנגנון שלא קשור לחוק הזה.
יהודה זמרת
לא קשור, זה על כל חוקי העזר. בלי קשר. הוא קבע שחוקי העזר האלה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
חוק עזר הביוב.
יהודה זמרת
נכון, חוק עזר, למעט חניה ועוד כמה חלקים שלא קשורים לפה, כל חוק עזר מגיע, שר הפנים יכול לעכב אותו, עיכב אותו - - - בשלב מסוים עלתה גם בפסיקה, אותו פסק דין של תל אביב, שאלת מערך היחסים בין הרשויות המקומיות לבין שר הפנים, האם שר הפנים, במסגרת סמכות העיכוב הזאת, האם הוא יכול לשקול, מי גובר על מי במסגרת השיקולים האלה, מה מערך הכובד שצריך לתת לשיקולים של הרשות המקומית לעומת סמכותו של שר הפנים. נפסק מה שנפסק באותו פסק דין, הסמכות של הרשות המקומית, על פי הפסיקה הנוכחית, בא ואמר בית המשפט שנקודת האיזון עוברת שהרשות המקומית, כל עוד זה בהיקפים קטנים וכו', שר הפנים, היקף יכולתו להתערב יותר קטן. לכן ההצעה הזאת, באה ואמרה, אחרי שהתקיים דיון גם בממשלה וגורמי המדיניות, לבוא ולשנות את נקודת האיזון. לבוא ולהגיד, לא לגבי בתי העינוג, אלה ימשיכו בדרכם, חוקי עזר בעיכוב, המנגנונים הרגילים, רק לגבי רשות מקומית שיש לה חוק עזר, היום, שרוצה לחוקק חוק עזר שעוסק בנושא השבת, כלומר לפתוח - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
גם חוק עזר חדש, גם כאלה ש - - -
יהודה זמרת
אם היא באה ורוצה לאסור בנוסף, אין עליה שום מגבלה, עוד פעם, אני לא מתאר לעצמי - - - בוא נבין, שתי מגבלות יש בחוק, הוא בא ואומר, כל חוק עזר חדש שרוצה לעסוק בנושא של פתיחה וסגירת עסקים בימי מנוחה, זה לא כולל בתי עינוג, שימו לב, חשוב להגיד את זה, אלה יהיו טעונים הסכמה של שר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
זה אחת. השני מה?
יהודה זמרת
השני בא ואומר את הדבר הזה, המחוקק בעצם לעצב את שיקול הדעת של שר הפנים והוא בא ואמר, השר לא ייתן את הסכמתו לחוק עזר כאמור לגבי פתיחה של עסקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא מצמצם לו את שיקול הדעת.
יהודה זמרת
מתחם את שיקול הדעת, ולהגיד שלגבי חוק עזר שבעבר, מה שנקרא, מי שרוצה כרגע לפתוח, לא בתי עינוג, רק עסקים, אז שר הפנים לא יעשה את זה, אלא אם כן זה נדרש כדי לספק צרכים שלדעת השר הם צרכים חיוניים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה רבה, יהודה.
משה גפני (יהדות התורה)
רק אינפורמטיבית, צריכים לחזור ל-1990. ב-1990 חוקי העזר אמרו, אלה שהיו, שאוסרים על פתיחת עסקים בשבת. מישהו עתר על זה לבג"צ ובג"צ אמר שאין סמכות לרשות המקומית להחליט החלטה כזו.
יהודה זמרת
עוד לא היה בג"צ, אבל לא משנה.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אמרתי לכם מי זה היה.
משה גפני (יהדות התורה)
לא בג"צ, היה דיון - - - אתה צודק, תתקן אותי אם אני טועה, אמרו שאין סמכות לרשות המקומית לעשות חוק עזר ואז הכנסת חוקקה ואמרה עיריית תל אביב, שיש לה חוק עזר שאוסר על פתיחת עסקים, זה מה שהיה אז, אוסר על פתיחת עסקים, אמרה הכנסת, בעקבות ההחלטה ההיא שאין להם סמכות, שיש להם סמכות. בא עכשיו, אחרי שהתהפך הגלגל ועכשיו רוצים לקבוע - - -
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו הנקודה השתנתה. עכשיו הבנתי בדיוק - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אם אנחנו נקרא למרכול בית עינוג לחיך האם אפשר יהיה לפתוח אותו?
יהודה זמרת
המחוקק הגדיר מה זה בית עינוג.
משה גפני (יהדות התורה)
האם אפשר לקרוא לתרבות במדינת ישראל תרבות אכילה?
היו"ר דוד אמסלם
היא שאלה, אם נקרא לתפוח אגס יהיה אגס או תפוח? זה מה שהיא שאלה.
יהודה זמרת
מה שהמחוקק יחליט.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה להתקדם, ברשותכם, בדיון. מורן ישראל, בבקשה. חבר מועצת העיר חולון.
מורן ישראל
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
שלוש דקות.
מורן ישראל
תודה רבה, אדוני היושב ראש. כמה דברים ואני אתייחס לכל הדברים שנאמרו פה. בוא נתחיל מהסוגיה המשפטית. למעשה המעבר שאנחנו עושים בחקיקת החוק הזה, עוברים מחוק הסמכה שהיה עד היום לחוק הסכמה. זה הסיפור. ההסכמה הופכת להיות ההסכמה של השר, הסכמה לא מנומקת. היום הוא יכול להתנגד, גם היום, לחוק עזר עירוני, רק הוא חייב לנמק. מעכשיו באופן שרירותי הוא יוכל לקבוע האם הוא רוצה לנמק או לא רוצה לנמק. ויותר מזה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הסמכה והסכמה זה אותן אותיות.
מורן ישראל
אני הקשבתי קשב רב ולא הפרעתי לכם.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש מכם, באמת, גם אם אתם חושבים שהוא טועה, לא לתקן אותו. בבקשה.
מורן ישראל
זה הסיפור ולמעשה אתם מעקרים בעצם החקיקה הזאת, במידה שחס וחלילה תעבור החקיקה הזאת, את הסמכות המקומית. כמה תבונה, כמה רגישות, יש בשלטון המקומי במדינת ישראל לזהות את הקהילות השונות, לשמור על כבוד הדדי, לשמור על הסטטוס קוו. חוקי העזר שהיום עוברים ברשויות המקומיות לא היו עולים לסדר היום. עלה חוק אחד שעלה ולכן הייתה תגובת נגד נמהרת ועכשיו כולנו נכנסים לאיזה שהוא לופ שאנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו. לכן כולם צריכים לעשות רגע עצירה, לרדת, לעשות צעד אחורה, להקשיב שנייה לציבור.

שאלת, דודי, קודם למה למעשה לא לחוקק ברמת הקהילה. עד איפה זה יורד, שאלת את חברת הכנסת גרמן, 'מה, אנחנו נשאל את הקהילה, את השכונה?', קבע המחוקק מהו שלטון מקומי, אם חושב המחוקק שצריכים לרדת ברמה ולהתקרב יותר לתושב ברמת החקיקה יחוקק - - -
היו"ר דוד אמסלם
מורן, אני שאלתי אותה ברמה העקרונית. באמת, אני לא רוצה להגיד לך מה עמדתי אחרת אני גם אדבר פה חמש דקות והם פשוט לא ירשו לי. ליושב ראש מותר להעיר מדי פעם 20 שניות.
יעל גרמן (יש עתיד)
ממתי אתה שואל - - - ממתי שאלת את רשותנו?
היו"ר דוד אמסלם
לא אמרתי, כשאני מדבר אתם תפריעו. הנה, כמו שעכשיו עשית את. נגיד, אני אתן דוגמה, בירושלים יש שכונות, כמו קרית יובל, נכנסו לשם חבר'ה חרדים בזמנו והם רצו גן ילדים, מי שהתנגד זה החילוניים. מלחמת עולם, הפגנות. אז השאלה היא מאיזה זווית אתה בא, אתה מבין?
מורן ישראל
הזווית שממנה אני מגיע היא השלטון המקומי במדינת ישראל. השלטון המקומי, שמבין ויודע, ועד היום התנהל בצורה מופתית מתוך כבוד הדדי עם שמירת הסטטוס קוו. מה שאתם הולכים לעשות זה להפר למעשה את הסטטוס קוו, בשם הסטטוס קוו המשפטי, חוקי, חוקי העזר המקומיים. זה הסיפור. אתם שומרים סטטוס קוו חוקי.

עכשיו, דיברת על חוק ההסמכה. שנת 1990 לא דיברה, פתיחה וסגירה לצורך העניין היה קיים, כמו שהיה עוד לפני כן, היה מותר הכול ופתיחה וסגירה, למעשה לא היה בגלל שאין סמכות מקומית, אלא ספק סמכות מקומית ועל כן בא המחוקק ועיגן את זה. ואת זה צריך לשמור כדי שלא נגיע ללופ הזה שאנחנו עכשיו כולנו מתרוצצים, גם השלטון המקומי הולך לחקיקה ותיקון חוקי עזר או חקיקת חוגי עזר. למה אנחנו צריכים את כל זה? בואו רגע נעצור. גם אני מכבד את השבת, גם אני שומר שבת, גם בפרהסיה, גם אני לא נוסע, אבל יש ציבור שצריך לשמור ולכבד אותו. תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
החקיקה שלכם משנה את הסטטוס קוו. הוא בא לעצור חקיקה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורי מקלב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מורן ישראל
תורידו את שלכם נוריד את שלנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
אורי, היא מקבעת את הסטטוס קוו הקיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה פתאום? המועצה משנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בפועל זה קיים.
היו"ר דוד אמסלם
עורך דין שוקי פרידמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה. שלוש דקות.
יהושע פרידמן
תודה, אדוני יושב ראש הוועדה. רבותיי, אני רוצה לחלוק איתכם נתונים שאנחנו אספנו בשבועות האחרונים לגבי המצב בשבת במדינת ישראל. המצב הוא, בעיניי, קטסטרופלי ואני חושב שהחוק הזה, שהוא בעיניי לא חכם ולא מועיל, לא ישנה את המצב מהיסוד, אולי אפילו יחמיר אותו, למה? קודם כל מחר בבוקר יבוא שר אחר ויאשר חוקים כאלה ואז מה עשיתם? איפה הועלתם לשבת? אבל יותר חשוב מזה, מה קורה היום במדינת ישראל מבחינת נתונים. היום במדינת ישראל יש כ-400,000 יהודים שעובדים בשבת, חלק ניכר מהם עובדים בניגוד לחוק, בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה ובניגוד לחוקי עזר עירוניים. כ-25% עד 30% מהמסחר במדינת ישראל מתנהל בשבת, למה כל זה קורה? כי יש אפס אכיפה כמעט. ברמה הארצית ניתנו רק 11 - - -
היו"ר דוד אמסלם
וזה טוב, לדעתך?
יהושע פרידמן
אני עוד רגע אומר מה אני חושב על זה, אבל ניתנו רק 11 דוחות. גם כשהשר אריה דרעי היה שר הכלכלה וסמכותו הייתה לאכוף את החוקים האלה הוא לא עשה את זה, לא הייתה אכיפה. גם ברמה המקומית - - -
היו"ר דוד אמסלם
שוקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. כשאתה אומר לי אכיפה אתה מתכוון שזה בניגוד לחוק וצריך לאכוף את זה.
יהושע פרידמן
לא רוב, אבל חלק ניכר מהעבודה והפעילות בשבת היא בניגוד לחוק, או חוק עזר עירוני או שעות עבודה ומנוחה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא שמעתי מישהו שצועק ושואל למה עוברים על החוק ואף אחד לא עושה כלום.
יהושע פרידמן
לא אוכפים את החוקים.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא ראיתי ברוטשילד מרימים איזה שלט, 'מושחתים, למה אתם לא שומרים על החוק?'
יהושע פרידמן
אדוני יפנה את השאלה לאנשי רוטשילד. אני מביא את הנתונים כרגע. הנתונים הם שהחוקים האלה לא נאכפים ולכן בפועל יש פריצה של מה שקרוי הסטטוס קוו ועבודה בשבת באופן גורף בהרבה מאוד תחומים, גם במסחר בערים, גם מחוץ לערים, זה המצב. גם הרשויות המקומיות, 50% מהם הודיעו למרכז המחקר של הכנסת פורמלית שהם לא אוכפים את חוקי השבת שלהם. גם אם יש חוקים וגם אם אין חוקים, זה לא משנה את המציאות, החוק לא נאכף.
היו"ר דוד אמסלם
למה הם לא אוכפים?
יהושע פרידמן
אין מוטיבציה לרשויות מקומיות לאכוף חוקים שרוב האוכלוסייה בעיר לא מזדהה איתם. אז גם אם יהיה חוק כזה וגם אם אין חוק כזה החוק הוא בעניין הזה אות מתה ובפועל זה לא משנה.

עוד נקודה אחת. בסופו של דבר המציאות הזאת הולכת ומחמירה, למה? כי הנתונים מראים שמקומות שבהם עובדים בשבת המסחר גם ביום ראשון וגם ביום שני מוצלח ביותר, יש תנועת קונים יותר גדולה, ומי שלא עובד בשבת אצלו תנועת הקונים יורדת. כלומר הסוחרים, קניונים, גם בתוך הערים לאחרונה, חייבים לעבוד בשבת.
היו"ר דוד אמסלם
אתה נותן נתון מעניין, שאני רוצה להבין את הרציונל. חשבתי הפוך, אתה אומר שמי שפותח בשבת, את בראשון שני יש לו התגברות של המסחר.
יהושע פרידמן
נכון, יותר מאשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי למה.
קריאה
הם מתרגלים לבוא אליו.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אותו אחד שבא גם בשבת, הוא כבר נקשר אליו, ביום ראשון או שני הוא כבר מכיר אותו, אז הוא חוזר אליו?
יהושע פרידמן
זאת המציאות. אם ביום שבת נעשה שליש מהמסחר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שליש מהמסחר במדינת ישראל נעשה בשבת?
יהושע פרידמן
בין 25% ל-30% מהמסחר בישראל נעשה בשבת.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה רק מראה את הצורך. צורך אמיתי של הציבור.
יהושע פרידמן
כלומר המצב הוא כזה שבפועל, למרות הרבה חוקים, שום דבר לא משתנה, רק לרעת השבת והעבודה בשבת. מה כן אפשר וצריך לעשות? צריך לומר, בפרספקטיבה אישית הייתי מעורב, כנער צעיר אז, בחקיקת חוק שבת, שהסדיר את כל השבת.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותך, לפני כן, אני רוצה שתסגור לי עוד נתון. אתה אומר שבערך כ-30% מהמסחר מתבצע בשבת.
יהושע פרידמן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שזה גם מגביר אצל החנויות ביום ראשון ושני גם את המסחר.
יהושע פרידמן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אם אני אסכום את כל השבוע העבודה בשבת מול אחד שלא עובד, אז כמה אתה נותן לי באחוזים את ראשון-שני?
יהושע פרידמן
אני לא רוצה לומר נתון שלא בדקתי אותו לעומק, אבל אפשר להעריך שכ-35%-40% מהפדיון הוא או השבת או בזכות השבת. אלה הנתונים. זכות במרכאות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בזכות במרכאות.
יהושע פרידמן
במרכאות. צריך לומר עוד היבט פה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אולי - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זאת אומרת מי שלא שרוצה לסגור בשבת מפסיד 40% מה - - -
יהושע פרידמן
כלומר המשמעות היא - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל מי זה ה-30% הזה? אני עדיין לא מבינה.
יהושע פרידמן
פדיון.
היו"ר דוד אמסלם
מה שהוא טוען, שבשבת - - - רק שנייה, תן לי, אני אעשה סדר. אלה הנתונים. הוא אומר שמתוך 7 ימי פדיון שבועי, השבת מהווה 30% מהפדיון השבועי. מעבר לזה הוא אומר, זה נתון שלא חשבתי עליו אף פעם - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זה רק לעסקים שפתוחים בשבת. איך אתה משווה את זה לעסקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
רגע, עוד לא שם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בתוך המחזור שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה. עסק שפתוח בשבת, הוא אומר ש-30% מהפדיון השבועי זה בגין השבת. מעבר לזה הוא טוען - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
וגם בראשון שני. זה עם השבת, אבל זה בשבת ראשון ושני.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אבל תני לי.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, זה מה שהוא אמר.
יהושע פרידמן
אם אפשר, אדוני?
היו"ר דוד אמסלם
הוא אמר, זה רק השבת, ה-30% - - - תקשיבי לי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רק רוצה ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה תסתכלי אליו ותגידי אם הוא מאשר את מה שאני אומר. לא, הוא יתקן.
יעל גרמן (יש עתיד)
תתקן אם צריך.
היו"ר דוד אמסלם
תתקן גם אם לא צריך. עכשיו, בראשון-שני הוא מעריך את זה בתוספת של עוד 5% עד 10%, לכן הוא אמר, אם אני סוכם את הכול אז כאילו המסחר בשבת, הוא אמר, בזכות המסחר בשבת - - -
משה גפני (יהדות התורה)
במרכאות.
היו"ר דוד אמסלם
במרכאות, או לא מרכאות, לא חשוב, תלוי במתבונן - - -
משה גפני (יהדות התורה)
מרכאות.
היו"ר דוד אמסלם
אז העסק בעצם, בין 35% ל-40%. בבקשה.
יהושע פרידמן
למרות שביקשת שאני אתקן, אין מה לתקן, זה נכון, כך הדברים. כלומר המשמעות היא כזאת, דבר ראשון החוק הזה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה מדבר על סך הכול המסחר 30%.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, באמת עכשיו, לאור חוק ההמלצות, גם אם אתה לא מתקן הם ימשיכו בנתונים הרגילים שלהם. מה שאמר פה פרקליט המדינה בקולו, הם הפכו את הכול והתקדמו. סע.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה רוצה שנתחיל בחוק ההמלצות? שאני חושבת שאתה שיקרת ולא אמרת את האמת?
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אם אתה פותח את זה אז קדימה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, לא פתחתי בבוקר בזה שאת שיקרת. בבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שוקי, ה-30% הם סך הכול המסחר או סך הכול של בעל עסק שפותח בשבת?
יהושע פרידמן
לא, המסחר טוטאל הוא כ-25%-30%. מי שפותח בשבת מרוויח יותר גם בגלל שהוא פותח בשבת וגם בגלל שיש אחר כך יותר תנועת קונים אצלו בראשון- שני.
היו"ר דוד אמסלם
שוקי, מה אתה מציע? אני הבנתי את הנתונים. עכשיו תסביר לנו למה החוק הזה פוגע במסחר בשבת.
מורן ישראל
רק בהערה אחת לנתונים, אלה נתונים שמתייחסים רק לעסקים שכבר פתוחים בשבת ואלה עסקים עם אופי מסוים.
היו"ר דוד אמסלם
מורן, פה הוא נתן לנו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא לא עושה השוואה.
היו"ר דוד אמסלם
מורן, הוא נתן נתונים. נכונים, לא נכונים, זה תבדוק אתה אחרי זה, לא חשוב.
יהושע פרידמן
הנקודה היא כזאת, אדוני - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה אמרת שבעצם החוק הזה יעשה בלגן לשבת.
יהושע פרידמן
עוד נקודה אחת, המשמעות של הנתונים היא שמי שלא רוצה לעבוד בשבת, גם יש עליו כפייה לעבוד בשבת, צריך להגיד את הנקודה הזאת, במובן הסוציאלי.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת החוק מכריח בן אדם עכשיו לעבוד בשבת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
יהושע פרידמן
חס וחלילה. עכשיו לגבי החוק עצמו. החוק עצמו, אל"ף, כנראה לא יועיל לשום דבר, כלומר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
סליחה, מה זאת אומרת מכריחים? מאיפה אתה מביא את הנתון שמכריחים אנשים לעבוד?
יהושע פרידמן
רק רגע, בבקשה. אני לא אמרתי, אני אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
שוקי, אני רוצה - - -
יהושע פרידמן
אני אסביר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא מאבד את גורם התחרות. יעל גרמן, את יודעת מה זה תחרות.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק, אני רוצה שהוא יסביר.
יהושע פרידמן
אני אסביר.
היו"ר דוד אמסלם
אם עוד פעם תגיד 'אני אסביר' יכניסו אותך ל'ארץ נהדרת'.
יהושע פרידמן
אדוני, חשבתי שזה סימן רשום שלך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה לוקח זכויות יוצרים.
יהושע פרידמן
אם אפשר, אני אסביר גם. הנקודה היא כזאת, בסופו של דבר החוק הזה לא יועיל בשום דבר, כלומר חוקים לא מועילים, כנראה שהוא מזיק כי אנחנו רואים את המציאות בשטח. מה צריך לעשות? שוב, בפרספקטיבה, לפני 18 שנה הייתה הצעת חוק על שולחן הכנסת להסדרת מכלול הסוגיות של שבת ואז ברגע האחרון, למרות שגם היושבים פה בחדר הסכימו לה - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
גביזון מידן?
יהושע פרידמן
לפני גביזון מידן, רבנים התנגדו וזה התפוצץ. מאז היו אלפי עובדים בשבת שלא כחוק, מעט מאוד מקומות פתוחים, לא היה מסחר בשבת בהיקפים כאלה. מאז 18 שנה שחלפו המסחר פרץ כל גבול בשבת, כי לא הייתה הסדרה בפועל ולא הייתה אכיפה בפועל.
משה גפני (יהדות התורה)
אבל אם היה חוק הוא היה עוזר.
יהושע פרידמן
אם היה חוק אז והייתה הסדרה - - -
משה גפני (יהדות התורה)
הוא היה עוזר.
יהושע פרידמן
בעיניי לגיטימציה רחבה, זה היה עובד. לכן מה צריך לעשות עכשיו?
משה גפני (יהדות התורה)
זאת אומרת חוק יכול לעזור, רק צריך ל - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי שמפר היום היה מפר גם אז.
יהושע פרידמן
אני אומר מה דעתי. אדוני, ברשותך. טלאי על טלאי על טלאי לא יועילו לשבת במדינת ישראל, אנחנו כולנו מסכימים שהשבת היא ערך וערך חשוב, אבל צריך הסדרה רחבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל, שוקי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה אומר החוק?
היו"ר דוד אמסלם
דקה, חברת הכנסת גרמן.
משה גפני (יהדות התורה)
- - - עם העניין הזה. מה שאתם עושים מכאן ואילך - - -
היו"ר דוד אמסלם
משה גפני, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל אותך, שוקי, שאלה אחת אחרונה ואני רוצה להתקדם. אתה פתחת ואמרת קודם שיש כמעט, אני לא זוכר את המספרים, המספרים גדולים, 400,000 - - -
יהושע פרידמן
400,000 עובדים יהודים בשבת.
היו"ר דוד אמסלם
שעובדים בשבת בניגוד לחוק.
יהושע פרידמן
לא, חלקם בניגוד לחוק, חלקם על פי חוק, אבל חלק ניכר בניגוד לחוק.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מאיפה אספתם את הנתונים?
יהושע פרידמן
למ"ס. אני אעביר לך אותם.
היו"ר דוד אמסלם
מתוך ה-400,000, ככה בתחושה שלך, או אם אתה יודע נתון זה עוד יותר טוב, כמה לדעתך הם עובדים עם אישורים על פי חוק וכמה בלי?
יהושע פרידמן
אדוני, מאחר שאני לא יכול לדייק בנתון אני לא רוצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בלי לדייק.
יהושע פרידמן
בגדול יש ענפים שלמים שעובדים בשבת כבר משנות ה-50, בריאות, מלונאות וכן הלאה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל תן את זה באחוזים.
יהושע פרידמן
אני יכול להעריך בזהירות רבה מאוד, אבל זו באמת הערכה גסה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הערכה לא זהירה. פלוס מינוס 10% לכאן או לכאן.
יהושע פרידמן
כ-30%, יש סיכוי שעובדים שלא כחוק, אבל זו הערכה זהירה וגסה מאוד, לכן אני לא עומד מאחוריה כי אני רוצה לעמוד בנתונים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתקדם עוד צעד, מכאן אני מבין שאם הם עובדים בניגוד לחוק, ואתה פתחת בזה שאין אכיפה וכו' וכו', אז למה אתה מוטרד מהחוק? אתה מפחד שתהיה כאן אכיפה מוגברת?
יהושע פרידמן
אני חושב, אדוני, שהחוק הזה לא יוביל לשום מקום. כלומר בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא יזיק, לדעתך?
יהושע פרידמן
כן, בפועל הוא מזיק כי תגובת הנגד - - -
היו"ר דוד אמסלם
שעכשיו אחד שלא רצה לעבוד בשבת ויש את החוק, אז דווקא הוא יפתח את החנות?
יהושע פרידמן
אני מתרשם שתגובת הנגד והתחושה היא שרשויות שלא רוצות לאכוף את העבודה בשבת לא יעשו את זה ועכשיו זה יהפוך לדגל, מה שלא היה עד היום.
משה גפני (יהדות התורה)
עד עכשיו הפוך.
יהושע פרידמן
לא הפוך.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת מי שלא אכף, אז עכשיו עוד יותר הוא לא יאכוף. זה מה שאתה אומר?
יהושע פרידמן
מי שלא אכף - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא אומר במפורש, זה יהפוך לדגל.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. רועי, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני רוצה לדעת - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מתוך 11 דוחות, יהיה עכשיו פחות מ-11.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לדעת מאיפה הנתון לגבי הכפייה של העובדים, מאיפה הוא לקח את הנתון שכופים על העובדים?
יהושע פרידמן
אני אומר. לא מדובר על נתון, מדובר על הערכה. אני אומר דבר כזה, ברגע ש-35% עד 40% מהפדיון מגיע משבת אז מי שרוצה להתחרות, אין לו ברירה אלא לעבוד בשבת.
יעל גרמן (יש עתיד)
למה אין לך הערכה שאנשים רוצים ל - - -
יהושע פרידמן
יעל, מה ההערכה שלך?
יעל גרמן (יש עתיד)
למה שאנשים - - - למה זה לא ההערכה שלך - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן.
משה גפני (יהדות התורה)
אני אסביר לך - - -
היו"ר דוד אמסלם
משה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה ההערכה שלךְ?
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, אני קורא לסדר פעם ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יכול להיות.
היו"ר דוד אמסלם
אני בעצם ביקשתי את התחושה וההערכה שלו. אני ביקשתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אה, לא שמעתי את השאלה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן הוא אמר לי שזו תחושה, הוא לא יודע, זו הערכה שלו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הערכות ותחושות, אני לא מתווכחת איתן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד רק משפט אחד, אני לא אבקש ממנו את האישור, הוא לא זרק קוביות ויצא, אלא הוא התחיל לדבר לפי ענפים, שכנראה אסור שם, אז לפי זה הוא בערך נתן פחות או יותר את התחושה. הוא אמר יש ככה בשמירה, יש - - - אז אני הבנתי שזו הלוגיקה שלו לגבי איך הוא הביא את התחושה שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, הערה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
דודי, רק עוד שאלה. 30% מסחר, מאיפה זה?
יהושע פרידמן
אדוני, אני אביא לך, ברשותך, את הנתונים לאחר מכן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דודי, הערה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מגיע לי את הדקה עוד מהתחלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך, בהמשך. רועי, בבקשה.
רועי לחמנוביץ
אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הכנסת, אני מבקש להגיד באופן - - -
היו"ר דוד אמסלם
תגיד את השם, בבקשה.
רועי לחמנוביץ
שמי רועי לחמנוביץ, מנכ"ל קואליציית שבת שוויון, זו עמותה שפועלת לסגירת המסחר בשבת ולהסדרה בכלל. אני מבקש לומר שאף בית עסק קטן אחד ולא מרכול ייסגר בשבת בעקבות החוק הזה, מן הטעם המאוד פשוט, העיסוק של החוק הוא עיסוק במערכת חוקי העזר העירוניים, כמו שעורך הדין זמרת תיאר פה כרגע, ואם ראש רשות מקומית יבחר בעצימת עין לא לפעול אז בפועל דה פקטו, למרות שהדה יורה ישתנה, הדה פקטו לא ישתנה במילימטר.
היו"ר דוד אמסלם
אומר כאן גלעד, היועץ המשפטי, שכשבג"צ בעצם התערב בהליך הוא התערב, זה התחיל שעיריית תל אביב פשוט עברה על החוק והוא אמר לה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון, הוא הכריח אותה לשמור על החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הוא הכריח אותה לשמור על החוק. זה דבר נדיר, דרך אגב, בהיבטים של שבת וכו', אבל זה קורה כנראה.
רועי לחמנוביץ
אדוני היושב ראש, מרגע ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל בוא נשמע אותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
ובאמת בתקופה הזו עיריית תל אביב קנסה עד הבג"צ.
רועי לחמנוביץ
בהתייחסות להערה שלך, אדוני היושב ראש, מרגע שהנשיאה נאור בפרישתה, בדיון החוזר, קבעה את פסיקתה, עד לרגע זה עיריית תל אביב לא ביצעה שום הסדר בנוגע לכמות המרכולים. ככה שנראה שלא מזדרזים בשלטון המקומי לאכוף. ביחס להערות שנשמעו כאן, אליי למשרד הגיע עובד, לצערי לא הבאתי את הטופס, אני אוכל להעביר את זה לוועדה, עובד ברשת ביגוד, באחד ממרכזי המסחר הגדולים ברחבי הארץ, עם טופס שכתוב עליו 'חסר דת'. שאלתי אותו מה זה, הוא אמר לי 'ביקשו ממני לחתום על הטופס הזה', אמרתי לו 'ומה?' 'ורמזו לי שאם אני לא אחתום על הטופס הזה כנראה באופן כזה או אחר יפלטו אותי החוצה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש הרבה אנשים בארץ שהם חסרי דת.
יעל גרמן (יש עתיד)
חמור מאוד. יש חוק שאוסר את זה.
רועי לחמנוביץ
חברת הכנסת גרמן, ברור לך וברור לי שזה תחמון של הסיטואציה ושל המציאות, זו לא המהות.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה חמור.
רועי לחמנוביץ
בוודאי שזה חמור וזה קורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, הוא רוצה לדבר על המציאות שקיימת, שהיא חמורה אבל היא קיימת. בבקשה.
רועי לחמנוביץ
ולכן בעצם אם מבקש שר הפנים להעביר חוק כדי לשפר או לתקן את המציאות בשטח הוא צריך לחזק את החוק שלו בסמכויות שלו, מה יקרה אם ראש רשות כזו או אחרת יצפצף על זה שהוא לא יאשר לו את החוק. זה ברמה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
רועי לחמנוביץ
עוד שני משפטים, ברשותך, אדוני. בעצם התיקון המהותי צריך להיות בחוק שעות עבודה ומנוחה והגדלת מספר הפקחים. לא יעלה על הדעת שלהפרות בנייה יש סוללה ארוכה ושלמה של פקחים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, הבנתי.
רועי לחמנוביץ
ועוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, הבנתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דודי, מילה.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, אתה רוצה לקבל את הדקה החסרה עכשיו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
קח אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה. אני רוצה לומר ליעל - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אז אני רוצה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
היו שלושה מקופחים בהתחלה. אנחנו יושבים כאן בכנסת על הרבה מאוד חוקים, בוועדת הכלכלה, להגברת התחרות, אנחנו יודעים איך שוק עובד, אנחנו יודעים מה זה תחרות. ופה מדובר על עסקים, על אנשי עסקים קטנים, שגם אותם אנחנו רוצים, אגב, לפתח ולא דווקא את הגדולים. את שואלת אותו למה אתה חושב שזה יגרום לכך וירע לאנשים שיהיו מקופחים ולא תהיה להם תחרות, כי לא תהיה להם תחרות. זה כמו שתיקחי איזה חוק, נגיד שהיו באים היום ואומרים חוק שבחנות צמחונית חייבים לשים גם בשר בצד, כדי שתהיה אפשרות למי שרוצה לקנות גם בשר. אז אותו אדם שהוא צמחוני והוא לא רוצה שאצלו בחנות יהיה בשר הוא לא מסוגל להיות בתחרות הזו. יש אנשים שרוצים את השבת כיום מנוחה, חילונים, אנשים שלא מצביעים לדגל התורה, לא יצביעו לאגודת ישראל, אפילו לש"ס אולי לא, הם רוצים שלא תהיה להם תחרות. מה, צריך להיות גאון כדי להבין שהאנשים האלה מפסידים מהדבר הזה? על מה מדובר פה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת להשיב.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שאל אותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא דיבר אליי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא דיברתי אלייך, הסתכלתי על הייעוץ המשפטי.
יעל גרמן (יש עתיד)
בלי שום קשר אני מבקשת זכות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, קיבלת. שבע דקות. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם הוא קיבל קודם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מכיר את הטענות האלה, הכול בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני בא ואומר, אין ספק שיש כאן פגיעה מהותית באותם סוחרים, באותם אנשים שכדי שיוכלו להיות תחרותיים הם חייבים להשליך את השקפת העולם שלהם לפח.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, הבנו. תודה רבה. יעקב ברמר.
יעקב ברמר
אדוני היושב ראש, פורום המכולות והמינימרקטים בישראל. אני התחלתי את העתירה הזאת לפני 11 שנים. כל מה שקורה פה עכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה אתה?
יעקב ברמר
זה אני. 11 שנים אני נלחם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה אשם.
יעקב ברמר
אני אשם. אני היום מייצג 12,700 בעלי עסקים שחתומים אצלי, עם תעודות זהות וכרטיסי אשראי, אנחנו רוצים להתפקד לאיזה מפלגה פוליטית ולהשפיע מבפנים.
קריאה
זה בהסכמה או בהסמכה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אתה מזלזל בו? לא הבנתי. אתה דיברת, כיבדנו אותך. למה אתה מזלזל באדם שמדבר מדם ליבו? אני לא מבין.
יעקב ברמר
אני רוצה להגיד לך שאני חנווני - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תתעלם ממנו.
יעקב ברמר
אני לא עורך דין, אני חנווני.
היו"ר דוד אמסלם
אני אעשה לך סדר - - -
יעקב ברמר
אני לא צריך עזרה מאף אחד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, ממני אתה צריך שאני אעשה לך שקט אחרת לא תוכל לדבר.
יעקב ברמר
שקט, גם על זה אני מתגבר.
היו"ר דוד אמסלם
תנו ליעקב לדבר.
יעקב ברמר
אני רוצה להגיד לכם שבמשך 11 שנים ראיתי ביזיון של החוק, ראיתי את ההשפלה של החוק מתחת לעיריית תל אביב. מתחת לעירייה בכיכר רבין יש חמישה סופרים שפתוחים בשבת עם אורות מנצנצים, להגיד שאנחנו רומסים את החוק. כששאלתי את ראש העיר איך יכול להיות שחמישה סופרים פתוחים 24 שעות, עזוב את השבת, המאבק לא התחיל בשבת, אתם רוצים להגיד מלחמת אחים? המאבק התחיל ביום שני, כשאני קיבלתי קנס בשבע בערב, ראש עיריית תל אביב ביקש שאני אסגור את העסק שלי בשבע בערב, אמרתי לו 'למה? פה כולם פתוחים 24 שעות?' אמר, 'כי אני החלטתי ואתה תסגור מתי שאני אגיד לך'. באותו רגע התחילה המלחמה, אני מודה, מלחמה, כולל עמודי פייסבוק של סגן ראש עיריית תל אביב לחרם על החנות שלי, הפגנות של מרצ, של הקרן החדשה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רק אתה קיבלת קנס? או עוד קיבלו?
יעל גרמן (יש עתיד)
טראח, איך הקרן לישראל החדשה נכנסה?
יעקב ברמר
הקרן החדשה לישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
פנטסטי, יופי, זאת אומרת שאנחנו כבר מדברים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יעל, למה את מפריעה לו? יעל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הם מממנים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק.
יעקב ברמר
- - - הגדולה של היהדות ושל אנשים כמוני מזרחיים, ספרדיים מסורתיים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אה, יש לנו כבר עכשיו - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש אנשים שאכפת להם.
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה יופי.
יעקב ברמר
רוב מוחלט שלהם ספרדים - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן, אני קורא לך לסדר - - -
יעקב ברמר
רק שתדעו - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, יעקב, עצור. אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יעקב ברמר
לא יעזור לכם, אנחנו נגיד את הדעה שלנו.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יעני זו מכולת - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה, אני קורא לך לסדר פעם שנייה.
יעקב ברמר
אחרי 11 שנים של ראש עיר שמתחת לעיר שלו מתנהל פשע, אני קורא לזה פשע, למה פשע? שבן אדם קונה נעליים ביום שבת בעסק שפתוח, במתחם ששייך לעיריית תל אביב, כמו נמל תל אביב, כמו שרונה, בן אדם כזה שקנה נעליים ביום שבת לא יקנה נעליים ביום ראשון בעסק שפתוח על פי חוק.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תרשה לי להחליט מתי אני קונה נעליים.
יעקב ברמר
עסק כמוני, שפתוח שישה ימים בשבוע - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא אתה תחליט - - -
היו"ר דוד אמסלם
יוליה, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
יעקב ברמר
אני פונה לחוק. אני הלכתי לבית משפט עליון, בית המשפט העליון פחד, לא העז להגיד על מה שיהיה החוק ואמר שהמחוקקים יעשו. אז חזרנו למחוקקים, אנחנו לא פוחדים. כשאני משלם ארנונה 30 יום בחודש ועובד 26 ימים בחודש ורק 12 או 14 שעות ביום ועסקים עובדים 30 יום בחודש ועובדים 24 שעות ביום, הארנונה שלי ושלהם לפי מטר היא שווה. החוק הוא מעוות, החוק פה הוא שקרי, החלום של כל בעל עסק הוא להיות יחידי. כשפישמן פותח את העסקים שלו בשבת, כל בעלי חנויות הצעצועים, הנעליים האחרים סגורים, כי הוא מעל החוק. הוא קיבל קנסות, נכון, את אמרת נכון, גב' גרמן, אבל הוא לא שילם אותם. לעיר בתל אביב יש מעל 7 מיליון שקל קנסות שברגע אחד בית המשפט העליון מחק את כל העבריינים הסדרתיים, של 11 שנה, וברגע אחד עשה את כל העבריינים האלה לצדיקים. ואחד כמוני, לך מאוד נוח, ולכם להפוך אותי לאדמו"ר.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
תעבור לערד.
יעקב ברמר
אני לא אדמו"ר, הלוואי שהייתי, אבל אני לא, אני סך הכול חנווני קטן, אבא חד הורי לשלוש בנות שפעם בשבוע רואה את הילדות שלו. כן, פעם בשבוע רואה את הבנות שלו בשבת, הולך איתן לים. כן, אני לא שומר שבת, אני הולך איתן לים ולבית קפה, אבל בשבת לא גוזלים לי את הפרנסה. וביום היחיד שאני יכול ללכת לבנק ולדואר הדואר סגור, ואת יודעת כמה זה נוח לי שבית הספר יהיה פתוח בשבת והילדות שלי יהיו בבית הספר ואני אוכל לטייל? פעם בשבוע. אבל לא, אתם תחליטו כי אתם לא מסוגלים על ארגוני העובדים, אתם לא מסוגלים להגיד לארגוני המורים 'תעבדו בשבת', אתם לא מסוגלים, אז על מי תלכו? תלכו על האנשים הקטנים ותגידו 'אה, כפייה דתית וכפייה דתית'.

אני רוצה להגיד לכם שמה שקורה כרגע לא ימשיך. למה לא ימשיך? כי בעלי העסקים שאתם בזים להם, אנחנו יודעים, אנחנו אנשים קטנים, אני קם בחמש בבוקר ואני מגיע הביתה בעשר בלילה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני קמה בחמש בבוקר ומגיעה בשלוש - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יעל, אבל את יכולה לנוח בשבת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הוא לא יכול לנוח.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, ומיכאל, פעם שנייה.
יעקב ברמר
כשהעסק שלי הקטן בשנקין בתל אביב נמצא תחת לחץ של חרם של סגן ראש העיר וכל מיני קרנות ענקיות, ובאמת העסק שלי קורס, אני מודה, אני מחזיק אותו, זה לא עסק שלכם, אל תרחמו עליי, אני מחזיק אותו מהלוואות, כי המאבק הזה מאוד מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי, אבל כשאני רואה את הפשע שמתחולל כרגע ברחובות, הוא לא יימשך. אם אני אצטרך להיכנס לתוך הפוליטיקה, וגם אליכם, לישראל ביתנו, שהרבה מהתומכים שלנו כן תומכים בליברמן, בהרבה מהדעות שלו, אנחנו אנשי ימין, אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא עושים פוליטיקה.
יעקב ברמר
אני כן עושה פוליטיקה כי זה החיים שלי.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה מדבר אליהם - - -
יעקב ברמר
וכשאני אצא מפה אתה יודע למי אני אענה? לא לך, לבנות שלך, כשהן ישאלו 'אבא, איך היה? הצלחת?' כי הבנות שלי מאוד שמחות לראות בן אדם שנאבק על החיים שלו. ואני לא אעבוד אצל פישמן ולא אצל דודי וייסמן וכל טייקוני העבר שלפני 11 שנים אנחנו יודעים איפה הם היו. אני רוצה להראות לכם מה אמר הבן של פישמן לפני 11 שנה, הוא אומר ככה 'עבירה פלילית עם כבוד', לעבוד בשבת זו עבירה פלילית עם כבוד, למה פלילית עם כבוד? כי הוא יודע שאף אחד לא יכול לעשות לו כלום. אם אני לא אשלם את הקנס הראשון - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, הוא לא התכוון לזה, לא הבנת. אני אגיד לך מה הוא התכוון במשפט, לדעתי, זו עבירה פלילית ובבנק שלו עושים לו כבוד גדול, למה הוא מביא הרבה כסף.
יעקב ברמר
גם לא - - - ראש עיריית תל אביב, למה אתה - - -
קריאה
אבל תראה מה יצא מזה.
יעקב ברמר
עורך דין פרטי שמשלם לו 600 שקל חשבונית, אף אחד לא שואל מה הקשרים המשפחתיים של עורך הדין ושל סגן ראש העיר.
היו"ר דוד אמסלם
יעקב, תודה רבה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה התחיל ל-10 בטבת, זה נאום עם דמעות, ולא התגובות הציניות כלפיו. להתרגש ממה שהוא אמר ולא תגובות ציניות.
היו"ר דוד אמסלם
אורי, מספיק. תודה רבה. באמת ריגשת אותי, לא בגלל אם אתה צודק או לא, אבל - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
באמת מרגש, זה מאוד נוגע ללב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא, לא נגע בכם, התגובה לא הייתה של נוגע ללב.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא חרדי. הרי זה קל, אמרתי לך, כשגפני ו - - - זה קל להגיד 'חרדים, אתם', עזוב. אני באמת התרגשתי ממה שאתה אמרת כשאמרת 'אני רוצה ביום שבת לקחת את הבנות שלי לים'.
יעקב ברמר
משפט אחרון. לי יש מעל 3,800 מכתבי תודות של עסקים שהצלחנו לסגור במשך השנים, כמו המשביר לצרכן, ניו פארם, זארה, כל מיני עסקים שהיו פתוחים בשבת והעובדים שלהם מנשקים לנו את הידיים ואומרים 'איזה יופי שאנחנו לא עובדים בשבת', הם עובדים במוצאי שבת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, אני - - -
יעקב ברמר
רק משפט אחרון, לגבי כפייה. כל קיוסק שפותחים שהוא לא AM PM שעובד 24 שעות מחויב, אם הוא רוצה לשמור על הפרנסה שלו, לפתוח בשבת וזה סוג של כפייה ואתם לא מבינים את זה. אם כולם יהיו סגורים אז יילכו לים ולבתי קפה ולא יגזלו את הפרנסה של אף אחד.
קריאה
איך פותחים קפה?
יעקב ברמר
כמו שאין בית ספר אלטרנטיבי בשבת.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אמיר כוכבי, בבקשה.
אמיר כוכבי
אמיר כוכבי, חבר מועצת העיר בהוד השרון.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. חבר מועצת הוד השרון.
אמיר כוכבי
קודם כל אני רוצה להודות על ההזדמנות להביע פה עמדה, העירייה שלי לא נמצאת פה, אז אני נמצא פה במקומה, במקום ראש העירייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה תפקידך?
אמיר כוכבי
חבר מועצת עיר.
היו"ר דוד אמסלם
אמיר, תבוא לנושא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קואליציה, אופוזיציה?
היו"ר דוד אמסלם
אתה גם יכול להיות אזרח פה ולבוא, זה בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה בקואליציה או באופוזיציה?
היו"ר דוד אמסלם
יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
סתם מעניין לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
תשאל אותו אחר כך, בבקשה.
אמיר כוכבי
בהוד השרון אין חוק עזר עירוני, אין חוק עזר כי לא היה צורך בכזה עד היום, יש מרקם חיים משותפים של חילוניים ודתיים ודברים נעשים לאורך השנים בהסכמה, כולל פתיחת עסקים באזורים שלא מפריעים.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, ברשותך, אני רוצה רק לעסוק בסדרים כאן. לגבי חברי הכנסת, אני מבקש שתיתנו לנו את ההסתייגויות, בגלל שאחרי הסבב אני אעבור לסבב הסתייגויות. בבקשה.
אמיר כוכבי
אני אומר, בהוד השרון אין חוק עזר עירוני כי עד היום לא היה צורך בכזה, יש מרקם חיים משותפים בין חילוניים לדתיים והיכולת לקיים, כל אחד את אופי החיים שלו לפי בחירתו, נשמר במשך השנים כשהנורמות הנהוגות מווסתות את הצרכים והרצונות של כל צד. כשחבר הכנסת אורי מקלב דיבר, הוא כבר לא כאן, על המשותף בחברה, אז בעיניי היכולת לחיות ביחד, אדוני היושב ראש, היא משותף גדול יותר מאשר חוק שכופה עלינו לחיות ביחד באיזה שהיא צורה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
אמיר כוכבי
אם יורשה לי להמשיך אני אגיד שהתיקון הזה לחוק פוגע לא רק בחופש השבת, הוא מתערב ברגל גסה בתפקיד הרשות ובסמכותה, באחריותה כלפי תושביה ופוגע בחופש, נקודה. ושינוי נקודת האיזון, כפי שהציג עורך דין זמרת, גם כלפי עיריות בהן אין חוק עזר עירוני, השינוי הזה הוא משמעותי לעיריות שאין בהן - - -
היו"ר דוד אמסלם
תדבר אלינו, אל תקריא.
אמיר כוכבי
לא כולם רגילים כמוך בשולחן הישיבות הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, תסביר.
אמיר כוכבי
אני אומר ששינוי נקודת האיזון, כפי שמציע היועץ המשפטי - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא מציע, הוא אומר שזה החוק.
אמיר כוכבי
הוא אומר שזה החוק, הוא מייצר פגיעה לא רק ברשויות שאין בהן היום חוק עזר עירוני ומחר הרשויות שלא אכפו ימשיכו לא לאכוף יותר, כמו שאמרתם, הרי זה לא המצב, הוא מייצר פגיעה ממשית כי בתקופה הזאת שלקראת בחירות - - - אתה יודע מה? זה מה שאני רוצה להגיד, שלהביא את החוק הזה היום בשנת בחירות הופך את הנושא הזה, שהיה יכול לקבל יחס משמעותי והוגן, כפי שהציעו פה כמה חברים משני הצדדים, והופך את זה לנושא לליבוי ושיסוי פוליטי במקום לייצר פתרון אמיתי שמכבד ומכיל את כולם.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נכון, ברשויות המוניציפליות.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, בטענה שאתה מדבר עליה אני לא מזלזל בכלל, הסיפור של שנת הבחירות וכו'.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שאם הם היו באים להסדר כולל שהם יסכימו לו, וגם אם נדחה את זה בתקופה מסוימת, אני לא בטוח שמישהו לא יסכים פה.
קריאה
בוא ננהל דיון על אמנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא אמנה, אני אומר בגדול, לפעמים יש נטייה שלהם להסכים לחלק מהדברים, אבל הם ממשיכים בעמדתם.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי זה הם? יש פה קואליציה. מי זה הם? תסביר לי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, לא חשוב, לא אמרתי כלום.
אמיר כוכבי
אני מבקש להגיד בכל זאת עוד משהו אחד, מדובר הרבה - - -
משה גפני (יהדות התורה)
אפשר להקפיא את חוקי העזר, זו ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
משה, זה בסדר.
משה גפני (יהדות התורה)
ונדבר.
אמיר כוכבי
מדובר על התיקון לחוק ומדובר על החקיקה הנגדית שבאה מחברי המועצות ומראשי העיריות, אבל הדבר הזה הוא מה שמייצר את הפירוט - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמיר, הבנתי. אני אומר שמה שאתה מעלה זו שאלה שאני מייחס לה משקל, השאלה היא רק אחרי זה איך אפשר להקפיא מצב לשני הצדדים וגם להסכים על איזה שהיא חקיקה לאחר מכן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני מבקשת אחר כך זכות דיבור, אני רוצה להגיב לכמה מהדברים.
היו"ר דוד אמסלם
את - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ברשותך.
היו"ר דוד אמסלם
אני רשמתי בפניי שאת ביקשת. אריאנה לויצקי, קרית ביאליק.
אריאנה לויצקי
שלום, הגעתי לכאן מקרית ביאליק והגעתי כאזרחית מודאגת כיוון שחוק מהסוג הזה בעיניי הוא בסופו של דבר מגדיל את התחושה של הדיכוטומיה בין מי שדתי למי שחילוני והוא גם כופה את הנושא של שמירת השבת. אני מודאגת מזה שבסופו של דבר תהיה למי שלא בחר לשמור שבת תהיה שבת של עניים לעומת שבת של עשירים יותר. מי שבסביבתו - - -
משה גפני (יהדות התורה)
זה נכון.
אריאנה לויצקי
מי שבסביבתו או במקום שהוא גר תהיה לו אופציה לקנות, גם אם זה לחם, חלב או כל דבר אחר, ובמקומות אחרים לא תהיה את האופציה. מי שיש לו רכב ויכול לנסוע למקומות מרוחקים יותר עם אזורי קניות שהם זמינים ומי שאין לו רכב, ולכן הוא יצטרך להישאר בבית בשבת מתוך אילוץ ולא מתוך בחירה. אני גם מודאגת מעוד נקודה נוספת, אני אזרחית, אני יושבת ראש ועד בית כנסת קונסרבטיבי 'חמדת ימים' בקרית ביאליק.
משה גפני (יהדות התורה)
אה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא טוב?
קריאה
למה לא הבעתם את אותה התנגדות? זה לא זלזול?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם קמים ויוצאים.
אריאנה לויצקי
אני חברת הוועד הפועל של התנועה המסורתית בישראל ואני נתקלת הרבה פעמים בנקודה הזאת בין החילוני לדתי והחוק הזה בעצם יאלץ אנשים להחליט מיהו דתי, מיהו חילוני וגם מי שלא מרגיש כך, קהלים שונים, יצטרכו פשוט להיות בנקודה הזו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תודה רבה. עורך דין יאיר נהוראי, בבקשה.
יאיר נהוראי
אני היועץ המשפטי של הפורום החילוני.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה זה הפורום החילוני? רק שנדע.
יאיר נהוראי
הפורום החילוני זה ארגון שמונה אלפי הורים חילוניים ומתרכז בעיקר כרגע בשאלות החינוך, בשאלת ההדתה שמכניסים הבית היהודי לתוך מערכת החינוך, אבל הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
יאיר נהוראי
לעצם העניין. נדמה לי, אדוני, שצריך להגיע ללב העניין ולב העניין הוא שיש כאן מאבק על דמותה של הדמוקרטיה במדינת ישראל. יש כאן שתי תפיסות עולם, תפיסת עולם דתית במהותה, שיש כאן איזה שהוא שילוב מעניין בין החרדים לבין הבית היהודי, בין התפיסה הדתית משיחית לבין התפיסה הדתית האורתודוקסית הרגילה, אבל ששניהם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מוכן להתייחס לחוק?
יאיר נהוראי
כן, אני כבר מתייחס לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
או שאתה מביא לי עכשיו את מה שנקרא העולם שלך מהבית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
המשיח הולך להגיע, אני רואה פה את החמור.
היו"ר דוד אמסלם
אני אוציא אותך, אתה כבר בקריאה - - - איזה קריאה הוא?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, הוא כבר בשנייה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד הפרעה אני מוציא אותך.
יאיר נהוראי
אדוני, אני מתייחס לחוק. יש כאן סיטואציה שבה שני הגופים האלה אומרים שהם חושבים שצריך להכריז על דמותה של מדינה כיהודית ולכן, כמו שאמר חבר הכנסת סמוטריץ, אפשר לכפות את חוקי היהדות אבל שהם לא רצויים. עם כל הכבוד, יש פה הרבה דיבורים על סטטוס קוו ותרשה לי, אדוני היושב ראש, לערער על המילה הזו סטטוס קוו, כי אני חושב שבמערכת חילונית דמוקרטית סטטוס קוו לא יכול להיות קיים מעצם ההגדרה של דמוקרטי, פשוט בגלל הסיבה הפשוטה שמערכת דמוקרטית מקשיבה להמון, מקשיבה לעם, והיא משתנה ביחס למה שהעם מרגיש. אם פעם הומוסקסואל לא היה יכול לחיות במדינה, היום החוק השתנה, ואם פעם אפשר היה להטריד מינית היום החוק השתנה. לעומת זאת לא יקרה מצב שבו מישהו יוכל לחלל שבת לפי ההלכה היהודית. עכשיו, נוצר פה מצב מדהים ומאוד בולט שבו העם, אפשר לראות את זה פה, לא רוצה את החוק, אבל שילוב קואליציוני - - -
היו"ר דוד אמסלם
מאיפה אתה קובע את זה? לא הבנתי.
קריאה
אולי נביא עם אחר.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה מה שאתה רואה פה?
יאיר נהוראי
העובדה היא, אדוני, ובזה אי אפשר לריב, שרוצים ליטול מהרשויות המקומיות את הזכות שלהן להחליט, אז המשמעות ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
יאיר, קח לך 30 שניות לסכם את הטיעון.
יאיר נהוראי
אדוני שאל, אני עניתי.
היו"ר דוד אמסלם
עד עכשיו אתה לא התייחסת לחוק במילה. תגיד לי מה אתה אומר על החוק עצמו.
יאיר נהוראי
אני חושב שכן התייחסתי לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
יאיר נהוראי
אדוני, אני אשמח לסיים את דבריי.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, בבקשה.
יאיר נהוראי
לכן אני חושב, אדוני, שבחוק הזה לא רק שאסור לו לעבור, אלא שאם החוק הזה יעבור הוא יפתח פה פתח למדינה תיאוקרטית דתית כי עם כל הכבוד לשבת, וקצת מוזר, תמיד הרי אומרים שהשבת צריכה לשמור על ישראל, יותר משישראל שמרו על השבת השבת שמרה עליהם, אז עם כל הכבוד, מי שרוצה לשמור שבת השבת צריכה לעזור לו. אבל נעזוב את זה בצד, לעצם העניין, צניעות לא פחות חשוב. סמוטריץ לא נמצא כאן, אבל אפשר לשאול אותו מדוע למשל בימי שני וחמישי, כשיש תפילות בבוקר, מדוע אז לא לאפשר להתחיל את יום העבודה בשעה תשע כי יש קריאה בתורה ולמה לא בתשעה באב כי צמים ולמה לא בתענית אסתר, ולמה לא היום, עשרה בטבת?
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לך. אתה רוצה להגיד עוד משפט אחרון, לסיום?
יאיר נהוראי
כן. לכן אני חושב, אדוני, שזה לא מאבק בין חילוניים לדתיים אלא שזה מאבק על דמותה האמיתית של הדמוקרטיה ומי שמצביע בעד החוק הזה אז הוא למעשה נגד הדמוקרטיה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אורי קידר. הוא לא כאן. מתי גוטמן. בבקשה. רק תגיד את השם ואת הכותרת.
מתי גוטמן
שמי מתי גוטמן, אני מרכז ארגון גג שנקרא 'פתוח בשבת' שזה ארגון שכרגע יש בו שמונה קבוצות וארגונים, עמותות, קבוצות מכל הארץ, וגם קבוצות מקומיות. אני בקשר עם כל הארגונים המקומיים, אני מרכז את רמת גן חופשית ובקשר עם קבוצות דומות.

דיברו פה המון על ערכים. אני רוצה, ברשותכם, דקה לדבר על ערכים. יש הרבה ערכים והערך של היהדות הדתית הוא אחד מהערכים ולא הערך היחידי שקיים. אני לא מדבר בשם מרכול ולא רוצה לתת ציונים, האם לקנות במרכול זה ערך גבוה וללכת להצגה זה ערך נמוך, או להיפך, זה לא משנה. אני מדבר על מרחב ציבורי שאם אנחנו רוצים שנוכל לחיות ביחד, ואני מדבר דווקא על אחדות, אז אנחנו צריכים שבמרחב הציבורי כל אחד יוכל לחיות לפי דרכו ואני אוכל לשבת ליד אדון א' ואדון ב' וגברת ג' ואני אתנהג כפי שאני רוצה בלי לפגוע בו והוא יתנהג באותה צורה בלי לפגוע בי. כל החוקים האלה שאומרים לנו שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת ושלא יהיו מרכולים פתוחים ולא דברים מהסוג הזה, הם פוגעים ביכולת שלנו להיות עם אחד שחיים ביחד וכל אחד חי את החיים שלו.

ספציפית, בעיר שאני גר, ביום חמישי בלילה הקופאיות עובדות עד 12 בלילה. איפה הסוציאלי? הממשלה לא נפלה על זה ולא תיפול על זה אף פעם. אז כל מי שמדבר על זכויות סוציאליות, אני דיברתי עם הרבה אנשים, אנשים רוצים לעבוד בשבת, לסטודנטים זה מקום עבודה. אם אתם תסגרו את מרכזי הקניות 400,000 איש יילכו לרחוב. על הערך הסוציאלי הזה אף אחד לא חושב. אנשים מבחירה חופשית רוצים - - - חלקם כן, חלקם לא, זה הגיוון. יש אנשים שירצו לעבוד ויש אנשים שלא ירצו לעבוד ואם במדינות מתוקנות, כמו שבדיה, ששם שומרים על זכויות סוציאליות, מצאו פתרונות לזה, יש פתרונות לכל דבר, ברגע שאנחנו מנתקים את השבת מהערך הדתי שלה, את החוקים האלה מהערך הדתי שלהם, לבעיות מעשיות אנחנו יכולים למצוא פתרונות מעשיים, תורנות, משמרות, יום באמצע השבוע.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תודה רבה לך.
מתי גוטמן
תודה רבה לכם.
היו"ר דוד אמסלם
לאה, אני עכשיו רוצה שאתם תדברו, אני אעשה סבב עכשיו, התייחסויות להסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני הייתי רוצה לפני ההסתייגויות לומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
תוך כדי תדברי גם על זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה עשר דקות אני נותן לכם להציג את ההסתייגויות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
עשר דקות לכל המחנה הציוני?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל יש לנו הרבה הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אז תתחילו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש לנו מעל 80 הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתם תתכנסו לתוך עשר דקות ב-80, בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
ההסתייגות הראשונה, אחרי המילים 'בתי משקה' תבוא המילה 'מרכולים', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה מרכול' - - -
היו"ר דוד אמסלם
אחרי זה תעבירו להם את זה ב - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
נעביר לכם את זה בכתב?
היו"ר דוד אמסלם
כן, בוודאי.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז אולי נסביר על המהות.
היו"ר דוד אמסלם
זו ההצעה. פעם אחת היה פה איזה טקס, היה אחלה, נגמר. בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
דודי, מזלך שהטקס הזה היה, הרי אתה יודע יפה מאוד שטוב שהטקס הזה היה, זה היה בתקופה כזו שלא ידענו איפה החוק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
באופן עקרוני המחנה הציוני מתנגד לחוק ולהלן ההסתייגויות, אחרי המילים 'בית משקה', תבוא המילה 'מרכולים', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי וביתי שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון'.

שתיים, אחרי המילים 'בתי משקה' תבוא המילה 'חנויות נוחות', ופה אני מבקשת להדגיש, חבר הכנסת דודי אמסלם, על חנויות הנוחות אנחנו רואים שבסיפא יבואו המילים 'לעניין זה חנות נוחות – חנות הפועלת בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן הוא ממכירת מוצרי מזון, מוצרי נוחות' ועל כן אנחנו מבקשים להוציא אותה מחוק זה.

שלוש, אחרי המילים 'בתי משקה' יבואו המילים 'חנויות נוחות, מרכולים', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה – חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון. מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח במזון'.

ארבע, אחרי המילים 'בתי משקה', יבואו המילים 'חנויות נוחות, מרכולים', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה – חנויות הפועלות בצמוד לתחנת דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון'.

חמש, אחרי המילים 'שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום' יבואו המילים 'למעט מרכולים וחנויות', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה חנויות הפועלות בצמוד לתחנות דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון'.

יעל, את רוצה להמשיך אותי?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. לאיזה מספר הגעת?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
שש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אחרי המילים 'שבו מכינים ומגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום', יבואו המילים 'למעט מרכולים, חנויות נוחות, תחנות דלק ומשתלות', בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה חנויות נוחות, חנויות הפועלות בצמוד לתחנות דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון. מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי וביתי שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון'.

שבע, אחרי המילים 'שבו מכינים ומגישים מאכלים ומשקאות לצריכה במקום' יבואו המילים 'למעט מרכולים, חנויות נוחות, תחנות דלק ומרכזי קניות הפועלים באזורי תעשייה ומסחר'. בסיפא יבואו המילים 'לעניין זה חנויות נוחות - חנויות הפועלות בצמוד לתחנות דלק ושעיקר הכנסתן ממכירת מוצרי מזון. מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי וביתי שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון'.

אני עוברת לסעיף 258א(ב), הסתייגות מספר תשע, אני מוחקת את שמונה. עיקר ההתייחסויות של ההסתייגויות, הסעיף הזה מתייחס לסמכויות של השר לא לאשר ולא לפרסם, לא יפורסם חוק העזר ולכן השינויים שאנחנו רוצים לעשות נוגעים בעצם למה שלשר כן מותר לעשות או אסור לו לעשות. אז הסתייגות תשע. תימחק המילה 'לא' ויימחקו המילים 'אלא' ועד הסיפא ובמקומן יבואו המילים 'והשר לא יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ברשומות'.

עשר, תימחק המילה 'לא' ויימחקו המילים מ'אלא' ועד הסיפא ובמקומן יבואו המילים 'ללא דיחוי'.

11, תימחק המילה 'לא' ויימחקו המילים מ'אלא' ועד הסיפא ובמקומן יבואו המילים 'מיום שהביא ראש העירייה את חוק העזר לידיעת השר'.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אני רוצה לעבור לסעיפים - - - אנחנו נדלג, ברשותך, לסעיף 32.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז רק הסתייגות אחת שנוגעת לסעיף הזה, יימחקו המילים מ'לא יפורסם' ועד הסיפא, במקומן יבוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להציע לכם הצעה פרקטית, לא כמו תוכי. אני מציע - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא תוכי, אנחנו ניסחנו את ההסתייגויות האלה כל הלילה, אחרי חוק ההמלצות עוד ישבנו על זה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת פארן, את רוצה להקשיב או לא? במקום לצעוק כל הזמן ולהתחיל להטיף לנו מוסר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אבל אתה מזלזל בדברים ש - - - מה זה הדבר הזה?
היו"ר דוד אמסלם
אף אחד - - - בינתיים מי שמזלזל זה רק את בנו, אבל - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ממש, ממש.
היו"ר דוד אמסלם
תמשיכי להקריא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה אתה רוצה?
היו"ר דוד אמסלם
אז אולי תשמעי?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אתה קודם מזלזל ואחר כך - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא זלזלתי, היות שאת מקריאה ואני לא מבין, הרי את רוצה שאני - - - לכן אני מציע שבמקום להקריא, הרי זה יהיה פה ממילא ואחרי זה נעבור על זה ממילא, תדברי איתי על הרעיונות. אולי יש לך רעיון מצוין, פנטסטי, שאני אאמץ אותו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הרעיון הוא שהשר לא יתנגד לחוק עזר בעניין פתיחת עסקים ביום המנוחה ולא יהיה רשאי להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ברשומות. זהו, זה הרעיון וזאת ההסתייגות.
משה גפני (יהדות התורה)
רעיון עמוק מאוד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הרעיון עמוק מאוד.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
על מנת שבאמת לא נקרא את הכול אני רוצה להגיע לסעיף שמדבר על המהות ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל מה שאת אמרת, לאה, שזה יירשם שאת בעצם אומרת שלגבי הנושא הזה של חנויות הנוחות, שאת מבקשת להחריג את זה מתחולת החוק.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
תרשמי את זה כהסתייגות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
תודה רבה. ואני רוצה, בבקשה, לעבור לסעיף 32. אנחנו מדלגים בהסתייגויות של המחנה הציוני, סעיף 25(א)(ב) יימחק ובמקומו יבוא 'מועצת הרשות המקומית מוסמכת להחליט על קביעה מצומצמת של פעילות מרכולים ובתי מרקחת בתורנות בימי מנוחה תוך התחשבות בנגישות עבור תושבים ובשמירה על תחרות הוגנת. לעניין זה גם מרכול, מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון'.

בעצם אנחנו מדברים פה על רשימה של הסתייגויות שמעבירה את הסמכות לידי הרשות המקומית ולידי נבחרי הציבור - - -
היו"ר דוד אמסלם
בעצם אתם מציעים להחריג מספר נושאים מהחוק הזה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
כן, כמו בתי מרקחת.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, בתי מרקחת. אז דברי איתי, זה יותר נוח. תסבירי לי, זה יותר - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אנחנו מציעים שתהיה סמכות לרשות המקומית לקבוע את אופי החנויות שנפתחות בתוך הרשות המקומית, כגון בתי מרקחת, ממכר של דברים שהם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול להציע לך הצעה טובה?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
נקשיב ואז נחליט.
היו"ר דוד אמסלם
אתם בעצם בסופו של דבר ביקשתם להחריג את הכול ולבטל את ה - - - הכול בסדר, עכשיו, אם אתם רוצים שאנחנו נהיה יותר פתוחים באמת לחשיבה אז בואו תיקחו נושאים. למשל בתי מרקחת, שזה אולי תרופות, אני לא בטוח שזה - - - זה יהיה לדיון, בואו נשמע, בואו נדון על זה באמת. תני לנו דברים שהם יעשו שכל ב - - -
קריאה
יש תורנות, אי אפשר - - -
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות, אני לא יודע. אני לא מודע לזה. לכן מה שאומרת לאה, הרבה פעמים ישנם מקרים שאתה שומע דברים שעושים לך שכל תוך כדי, אז בבקשה.
יהודה זמרת
החוק לא ימנע את בתי המרקחת. אני רק אעיר, כי החוק עונה למטרות חיוניות, אין בעיה - - -
גלעד קרן
לדעת השר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אבל השר צריך לאשר.
היו"ר דוד אמסלם
יהודה, אני אענה על ההערה שלך ונמשיך. מה שאמר גלעד זה נכון, הרי מה שאנחנו מדברים כרגע לדעת השר. בדרך כלל אם יש דברים חיוניים מאוד שכולנו מסכימים עליהם יכול להיות שנחריג אותם היום גם, כי אולי יהיה איזה שר בעוד 30 שנה שיחשוב שזה לא בסדר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
קודם כל זה לא כתוב וזה מדאיג, מה שלא כתוב יכול להיכלל ואז באמת צריך את השר על מנת לפתוח את - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני אומר.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
הדבר השני, אני אומרת שלראש רשות יהיה, כמו שיש בית מרקחת תורן, אנחנו אומרים בסיפא פה שתהיה לו את היכולת לקבל החלטה שיהיו מספר חנויות שפתוחות באזור מסוים, במקום מסוים, על מנת שנחיה ותן לחיות בתוך הרשות המקומית.
משה גפני (יהדות התורה)
אמרת שני דברים, אמרת בית מרקחת, זה דבר אחד, ועכשיו אמרת שהחוק צריך להיות כזה - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
גמיש, בהתאם להרכב האוכלוסייה.
משה גפני (יהדות התורה)
אני מציע שגם החוק של - - - יהיה גמיש.
היו"ר דוד אמסלם
משה, משה. אנחנו בהסתייגויות, היא יכולה להציג מה שהיא רוצה. יכול להיות שהיא תגיד - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, את לא בזכות הדיבור.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אבל אנחנו ביחד בזכות הדיבור.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
יאללה, קחי.
היו"ר דוד אמסלם
רק תעשו לי סדר למי אני מקשיב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לתת דוגמה. תחנת דלק, יבוא שר ואני מניחה ששר הפנים הנוכחי יגיד 'עדיף שאנשים לא ייסעו בשבת, אז מי שרוצה לנסוע בשבת שיתכונן מראש ויקנה דלק לפני ושתחנות הדלק יהיו סגורות'. זה סביר. גם נייר טואלט חייבים בבית, זה מוצר חיוני, קונים אותו לפני שבת אם החנות סגורה.
תמר זנדברג (מרצ)
גם חותכים אותו לפני שבת. אסור לקרוע בשבת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז קונים טישו. אוקיי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מציעה כהסתייגות שיהיו חייבים לקרוע את נייר הטואלט לפני שבת. אסור לחלל שבת. אבל רק בשירותים ציבוריים, בבית שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
ואת אומרת שאנחנו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, תחנות דלק - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך את הדקה. לפעמים אני עוצר את הדיון שלא קשור לדיון עצמו. את שמת לב מה קרה כאן? זה לא היה שהיא לעגה לנו, לי, היא לעגה למסורת ישראל בת 3,500 שנה, 'לחתוך בשבת את נייר הטואלט'. בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא, אז בואו נכבד אחד את השני.
היו"ר דוד אמסלם
למי אתה לועג בדיוק? אנחנו לא עושים את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
למי אתה לועג בדיוק? אנחנו לא עושים את זה, אנחנו קורעים נייר טואלט בשבת, ומנגבים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני דיברתי על תחנות דלק, כי מהר מאוד אנחנו נמצא את עצמנו שלפי החוק הזה ייסגרו תחנות דלק בשבת כי השר הנוכחי לא ירצה שיהיו תחנות דלק בשבת, שלא ייסעו ו - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הטענה שתחנות הדלק - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, הן בזכות דיבור, אני מבקש לא להפריע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה עניין של מחשבה מה חיוני וכרגע מה חיוני - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי הכול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אולי תחנות דלק זה לא חיוני. אגב - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לאה, הסתיימו עשר הדקות, בואו קחו עוד שלוש דקות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני רואה, רשמתי לי. בבקשה, קחו עוד שלוש דקות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בעצם אנחנו באים ואומרים שהסמכות של השר לא צריכה להיות ניתנת להבנה, אלא צריכים להיות קריטריונים, התחשבות במבנה הדמוגרפי, במבנה החברתי שנמצא בעיר הזאת. אנחנו לא רוצים לכפות זה על זה, אלא לחיות זה לצד זה ולכן אנחנו מבקשים בהסתייגויות האלה להקטין את הסמכות שלו להחליט בשרירותיות, אלא שיהיו פרמטרים מדויקים, עם התחשבות בדמוגרפיה של העיר, בהווי של העיר, באוכלוסייה של העיר. מבקשים בכל בקשה להחריג את הנושא של חנויות נוחות ותחנות דלק, בתי מרקחת במקרים חיוניים, שזה יהיה ברור, ואנחנו מבקשים לתת שיקול דעת לרשות מקומית לפתוח לסירוגין מרכולים כאלה ואחרים שנמצאים ברחבי העיר, תלוי במבנה הדמוגרפי של אותה עיר.
גלעד קרן
אני לא מבין את ההסתייגות.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
למשל שההחלטה של ראש העיר לפתוח מספר חנויות בצדי העיר על מנת שיוכלו לעשות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול לתרגם את מה שהבנתי? מה שהיא מתכוונת, היא אומרת, נניח שהחוק עבר וכו' וזו המתכונת, היא אומרת תאפשר לראש העיר אופציה לקבל איזה שהוא אחוז מסוים - - -
לאה פדידה (המחנה הציוני)
בדיוק.
גלעד קרן
מה האחוז?
לאה פדידה (המחנה הציוני)
זה יהיה דיון.
היו"ר דוד אמסלם
בהסתייגות את צריכה לכתוב איזה אחוז.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני כתבתי את הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
2%, 5% או 7%. זה צריך להיות משהו אמפירי. בסדר, תתקני. זה הרעיון.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
אז אני אתקן את זה במספר האחוזים, אבל זה הרעיון, להשאיר אוויר לראש הרשות שמי שבחר אותו זה הבוחרים והם יודעים, ואיך אמרת אתה? שלטון מפילים רק בבחירות. אם נפתח להם חנויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
תלוי, בעולם, לא במדינת ישראל. בבקשה.
לאה פדידה (המחנה הציוני)
לא רק. לא יבחרו בו - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להגיד, אני לא מרגישה שזה חוק שאנחנו באמת ואתה בוא נגיד בנפש חפצה מתייחסים להסתייגויות שלנו ואם נציג איזה משהו אולי תקבלו אותו.
היו"ר דוד אמסלם
למה את מתייחסת ככה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי זו התחושה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם זו התחושה שלך אז אני לא אומר כלום, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כי החוק הזה בא - - -
היו"ר דוד אמסלם
את מזלזלת בנו מראש, אבל בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, אתם באים ומכפיפים כאן בצורה הרבה יותר דרקונית את החלטות הרשות המקומית לשר הפנים. היום גם יש לו סמכויות לעכב חוקי עזר, אבל פה זה חרות בחוק שהוא יעכב חוקי עזר, הוא חייב לעכב חוקי עזר שנוגעים לשמירת השבת ולפתיחת המרכולים ועסקים בשבת. בסופו של דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
תנו לה לדבר. היא לא מדברת כדי לשכנע אותי, היא מדברת אליכם. למצלמה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסופו של דבר אין כאן פתיחות לשמוע אותנו, זה חוק שבא, ואנחנו שמענו כאן קודם את חבר הכנסת אייכלר, בשביל הכפייה הדתית שלו הוא עושה השוואות של התבוללות לשואה. שומו שמים, תסלחו לי, שומו שמים לאן הגענו. אני באמת רוצה להגיד, החוק הזה בא לדחוף אצבע לעין של הציבור שלא רוצה שמירת שבת בביתו ולהגיד לו 'על אפך ועל חמתך' והוא יעשה רק את התגובה הנגדית.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, זהו. תודה רבה. תעבירו לנו את הרשימה.
משה גפני (יהדות התורה)
רק שתדעי שגם לנו יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני עובר לישראל ביתנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו נחלק חמש וחמש.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, אז אתה מדבר - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא יודע אם אני אנצל הכול. אני גם לא אתחיל עכשיו להקריא את ההסתייגויות במלל, נגיש לכם אותה בכתב. מה שאני אומר, משה, יעקב, אני אומר לכם שוב, גם בעקבות הדיון שהיה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אה, אתה אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת תמר זנדברג, זה מפריע לנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני אומר לכם, גם בעקבות הדיון שהיה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
סמוטריץ עובר דירה, מקרקע גזולה אחת לקרקע גזולה אחרת. ביום צום.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם באים וטוענים שאתם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
ביום שבו התחיל המצור על ירושלים.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
נו, תמר, קצת - - - הוא באמצע דיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם באים וטוענים שאתם רוצים לשנות את הסטטוס קוו וגם אנחנו רוצים לשנות את הסטטוס קוו, כל אחד רואה את זה כנראה מנקודת מבטו בצורה כזו או אחרת. גם השלטון המקומי, לדעתי, יסכים להקפיא את המצב במובן הזה ונדבר, אולי יגיעו להבנות. אני לא רואה סיבה למה העניין הזה צריך להיכנס לחקיקה. החוק הזה הוא טעות, הוא טעות מיסודו. מבחינתי ההסתייגות הנכונה היחידה זה לבטל את החוק הזה, פשוט לא להביא אותו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יש את זה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, אני אומר בהקשר הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל זאת לא הסתייגות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בהקשר הזה, תעשו איזה שהיא הקפאה. שבו, דברו, לא יודע, אולי נצליח - - -
היו"ר דוד אמסלם