ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/12/2017

תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ח-, 2017, בדבר הפחתה כללית באגרות

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-27OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 643

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017), שעה 11:15
סדר היום
תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ח-, 2017, בדבר הפחתה כללית באגרות
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא
מוזמנים
רשמת המתווכים, משרד המשפטים - אתי מויאל

עו"ד בלשכה המשפטית, משרד המשפטים - אסף נועם

חבר ועדה מייעצת לרשם המתווכים, משרד המשפטים - צפריר ורטנפלד

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - נועה סוניה עמירב

סגן יו"ר, לשכת המתווכים הארצית במקרקעין - אסף אפשטיין

י"ור לשכת המתווכים הארצית, לשכת המתווכים הארצית במקרקעין - יצחק לוי

מנהל אגף תקנות תכנון ובניה, משרד האוצר - דרור ישראל לוינגר

מנהל אגף ספקטרום, משרד התקשורת - נתן שוברט

עו"ד בלשכה המשפטית-מינהל התכנון, משרד האוצר - אפרת ברנד
ייעוץ משפטי
נעמה דניאל
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ח-, 2017, בדבר הפחתה כללית באגרות
היו"ר איתן כבל
גברתי מנהלת הוועדה, גברתי היועצת המשפטית, לכבוד הוא לנו לפגוש בך לראשונה כמובילה דיון. רשמת, דובר, אורחים נכבדים, היום יום שני, הנושא שעל סדר יומנו קצר: תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017. מי מציג את העניין?
אסף נועם
אני אציג, אני מהלשכה המשפטית במשרד המשפטים. בהתאם לחומר שהעברנו לוועדה, משרד המשפטים בעצם מציג כאן תיקון שמפחית 25% בגובה האגרה השנתית שנדרשים לשלם המתווכים במקרקעין. סכום האגרה השנתית כיום עומד על 482 שקלים, והוא צפוי לרדת ל-361 שקלים. זה שיעור של 25% בדומה להפחתה שנעשתה לאחרונה אצל רואי החשבון, גם 25% הפחתה באגרה השנתית. שם צריך להגיד שהאגרה השנתית גבוהה יותר. העלות של המהלך זה 2,200,000 שקלים בשנה ובעצם משרד האוצר מכסה את העלות הזאת מתקנת עתודה לאור סעיף הנומרטור, סעיף 40א רבתי לחוק יסודות התקציב. בעצם ההפחתה הזאת נועדה לתת ביטוי למהלך רוחבי של משרד המשפטים בכל היחידות שמסדירות מקצוע ושנקבעות בהן אגרות שנתיות כדי להגביר את הזיקה בין עלויות השירות לבין גובה האגרה שנגבית.
היו"ר איתן כבל
א. תודה. ב. למה לא תעשו הפחתה נוספת לחיילי מילואים? זה היה על ה...
אסף נועם
אני מזכיר לאדוני - -
אתי מויאל
- - -
היו"ר איתן כבל
נכון, אתה צודק. זה גם פה תוספת, כן. אני ראיתי לרגע רואי חשבון אז את צודקת. יש הערות? התייחסויות? שם ותפקיד.
יצחק לוי
אני יושב ראש לשכת המתווכים הארצית. ההפחתה למשרתי מילואים זה מהתעריף החדש?
אסף נועם
כן. צריך להדגיש שההפחתה של 50% לחיילי מילואים פעילים היא על התעריף החדש המוזל.
היו"ר איתן כבל
מה שנקרא: כתבה כפולה. נדמה לי שזה כבר נאמר אז, בדיון הקודם, כשהודיעו שהם יביאו את ההפחתה הנוספת הזאת. הערות נוספות?
אסף אפשטיין
אני סגן יושב ראש לשכת המתווכים בירושלים, חבר הנהלה ארצית. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל העושים במלאכה. אנחנו, מהצד שלנו, בתהליכים מאד אינטנסיביים של ניסיונות להסדרת התחום מהכיוון שלנו, מנסים לרתום גם את אנשי הכנסת. תודה רבה לאתי מויאל, לרשות המתווכים ולאנשי משרד המשפטים. אנחנו מאוד מעריכים את זה ומקווים שזאת התחלה לדברים טובים נוספים. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בוקר טוב לחבר הכנסת חאג' יחיא. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אני באמת רוצה לומר לכם תודה. זה לא מחזה נפוץ במחוזותינו, העניין שמשרד ממשלתי מתנדב להפחית אגרות ואפילו בדברי ההסבר כותב שההכנסות גדולות מההוצאות, ואי לכך הוא מתנדב להפחית את האגרות, ולו רק בשביל זה לומר לכם תודה בשמי, בשם כולם. אני אמסור את זה לשרה. באמת, היא אמרה לי שהיא הולכת למהלך כזה ובאמת, סבבה.

אני מעלה להצבעה. סליחה, אני אקריא את הנוסח:

תקנות המתווכים במקרקעין (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו- 19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 12

1

בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז-1997, בתקנת משנה
(א)(3), במקום "482" יבוא "361".

תחילה

2

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).
נעמה דניאל
רק הערה קטנה לנוסח: כיום התקנות קובעות שב-1 בינואר, שזה גם מועד התחילה של התיקון המוצע: בעצם יתעדכנו הסכומים לפי המדד, ולכן אנחנו מציעים במקום לנקוב בסכום שמשתנה, להגיד הסכום הנקוב בה. כלומר, בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, בתקנת משנה א3 במקום "הסכום הנקוב בה" יבוא 361 כדי למנוע אפשרות לטעויות.
היו"ר איתן כבל
כן?
אסף נועם
מקובל.
היו"ר איתן כבל
אוקי, אני מעלה להצבעה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:26.

קוד המקור של הנתונים