ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2017

חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 12), התשע"ח-2017

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-21OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 516

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ג בכסלו התשע"ח (12 בדצמבר 2017), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
יוסי שרעבי - מנכ"ל משרד התרבות והספורט

עופר בוסתן - סגן ראש מינהל הספורט-רשויות, משרד התרבות והספורט

גיא ענבר - ראש מטה המנכ"ל, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר אלמוג - יועמ"ש, משרד התרבות והספורט

שי סומך - מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נטליה סטרחוב - יועצת משפטית, המועצה להסדר ההימורים בספורט

יאיר שילה - יועץ משפטי, המועצה להסדר ההימורים בספורט

נאור גלילי - מנכ"ל מכבי ישראל

דניאל פרידריך - יועץ משפטי, מכבי ישראל

לירון כהן - מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל, מכבי ישראל

יורם אורנשטיין - מנכ"ל מרכז הפועל

דוד קשני - יו"ר פורום הדיור הציבורי

דן קדרון - תנו יד לחירש ונכים למען נכים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 12 בדצמבר 2017, כ"ד בכסלו תשע"ח. הנושא, הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017, תיקון להצעת חוק ממשלתית. הסיכום של הדיון הקודם היה שמשרד התרבות לוקח כמה צעדים אחורה, מכין נוסח שמאפשר את המחאת זכות. תעדכנו אותנו. מי מעדכן אותנו? קודם משרד התרבות?
מירב ישראלי
כן, כי אני, כאמור, ראיתי את זה רק הבוקר.
יוסי שרעבי
הדס תציג את זה, אבל אנחנו מציגים כאן מתווה מוסכם.
הדס פרבר אלמוג
בוקר טוב, המתווה המוסכם מחולק לשניים, קודם כל תהיה אפשרות לבצע המחאה למרכזים, זה מופיע כרגע בסעיף 9. אנחנו הצגנו את התיקונים על גבי הנוסח המשולב, שיהיה יותר נוח להבין במה מדובר. אגודת ספורט או מועדון ספורט יהיו רשאים להמחות למרכזים את הזכות לקבלת כספי הטוטו בתנאים הבאים: המרכז קבע אמות מידה שיאושרו על ידי עובדי משרד הספורט שמגדירות את הזכות לקבל מימון מקדים מהמרכז, המחאה תינתן אך ורק לשנה אחת בלבד ובגין הכספים של אותה שנה, היא לא תעלה על גובה הזכאות של הקבוצה מהטוטו.
קריאה
סליחה, רק עדכון. זה בשנה העוקבת.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תן לה להציג, אחר כך.
קריאה
לא, היא פספסה מילה אחת.
הדס פרבר אלמוג
נכון, בעד אותה שנה או בעד השנה העוקבת. כלל ההמחאות לא יעלו על 10% מהתמיכה המגיעה לקבוצות של אותו מרכז. כלומר אם קבוצות המכבי מקבלות 100 מיליון ₪ מהטוטו אז 10% זה 10 מיליון ₪ מהם, והמחאה לא תשמש לגביית חובות עבר. בנוסף, כדי ליצור איזה שהיא תחרות על המימון המקדים וגם על התשלומים המרוכזים, אפשרנו לבצע המחאת זכות לתאגיד בנקאי או לנותן אשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וכן לחברת ביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
ויש את הניסוח המשפטי המוסכם?
הדס פרבר אלמוג
יש את הניסוח המשפטי המוסכם, עוד לא ישבנו על שיפוץ הנוסח, יש פה איזה טעות הגהה קטנה, אבל כעיקרון הנוסח מוסכם.
יוסי שרעבי
אני רק אוסיף עוד דבר אחד. לגבי הקבוצות שיהיו זכאיות לקבל את המחאת זכות אנחנו סידרנו שהמרכזים יגדירו לנו את אמות המידה, אמות המידה יבואו לאישור שלנו וברגע שאנחנו נאשר את אמות המידה, על פי אמות המידה הם יוכלו להתנהל.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נראה איך כל זה מתנקז בהליך חקיקה תקין. היועצת המשפטית.
מירב ישראלי
אנחנו ננסה לברר את זה נקודה נקודה, אני מציעה. מה שאני מציעה, כדי שזה יהיה מסודר, צריך להקריא את הצעת החוק, גם את הנוסח הממשלתי, ולראות איך אנחנו משלבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו עוקבים אחרייך.
מירב ישראלי
אז אני מתחילה עם הנוסח הכחול שמונח בפניכם.

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017.

תיקון שם החוק. 1. בחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, ב מקום "(תיקון מס' 7 – הוראת שעה)" יבוא "(תיקון מס' 7);

מה שאומר שכל ההסדר הזה הופך להסדר קבע במקום הוראת השעה שהוא היה, לשלוש שנים. זה סעיף 1.

עכשיו, סעיף 1 לחוק העיקרי, שזה תיקון מספר 7, זה בעצם הסעיף שמתקן את סעיף 9 לחוק הסדר הימורים בספורט. תיכף אנחנו ניכנס לדברים החדשים. הצעת החוק הממשלתית אומרת כך:

בסעיף 1 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק להסדר ההימורים בספורט";

(2) במקום הרישא יבוא "בחוק הסדר ההימורים בספורט תשכ"ז-1967" בסעיף 9.

שוב, הורדנו את הוראת השעה. סעיף 2 זה כבר תיקון חוק הספורט, אני מציעה שנעשה את זה אחר כך. בעצם אנחנו נכנסים לדברים החדשים עכשיו. יש לנו בנוסח שמשרד הספורט הניח בפנינו, התיקון הראשון הוא תוספת של פסקה (ב) לפסקה (4) בסעיף 9(ב1). זה קצת מסובך.
הדס פרבר אלמוג
מירב, ב-(3) יש טעות הגהה. במקום לכתוב את זה פעמיים כתבנו את זה בטעות רק פעם אחת.
מירב ישראלי
הבנתי, זה כמו התיקון שהיה במקור.
הדס פרבר אלמוג
כן.
מירב ישראלי
בסדר. הפסקה הזאת מתייחסת גם ל-(3) וגם ל-(4).
היו"ר יעקב מרגי
היא תוכנס פעמיים?
מירב ישראלי
מבחינת נוסח אנחנו נבדוק איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. אני אקרא את זה ואז תסבירו.

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א) וגם בפסקה (3), אגודת ספורט או מועדון ספורט רשאים להמחות או לשעבד סכומים כאמור בפסקת המשנה האמורה לתאגיד בנקאי לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, לבעל רישיון למתן אשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 וכן למבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

בעצם הכוונה היא שהכספים של הטוטו, במקום שהם יעברו לקבוצה הקבוצה תוכל לבקש מהטוטו, אם אני מבינה נכון, שיעביר ישירות או לבנק, או לחברת ביטוח, או לנותן אשראי. אולי רק תסבירו בכמה מילים את הסיטואציה, מתי זה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
המרכזים הם בהגדרה של נותן אשראי?
מירב ישראלי
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז אין מציאות של המחאת זכות למרכזים.
מירב ישראלי
לא, זה הסעיף הבא. תיכף נדבר עליו. מה שהדס אמרה, היא אמרה משהו שזה סוג של תחרות, אז אולי תסבירו מה זה אומר, באיזה מובן.
שי סומך
אני אוכל להסביר. ההצעה שהייתה באמת שלנו, אנחנו הבנו שהבעיה היא בעיה של אשראי ואם הבעיה היא בעיה של אשראי אז יש גופים שנותנים אשראי במשק, שזה בנקים וגופים שיש להם רישיון לפי החוק החדש, החוק של הגמ"חים, וחשבנו שזה נכון לתת את האפשרות לקבוצות גם להלוות מהגופים האלה וזה יוצר תחרות, זה יכול להוריד את הריבית וגם רצינו לתת אפשרות להמחות לחברת ביטוח כי הם דיברו על נושא הביטוח. אז אולי כדי לחסוך - - -
מירב ישראלי
בעצם לחסוך את החוליה המקשרת?
שי סומך
אפשר ישר להעביר לחברת הביטוח, אם הם עובדים בצורה כזאת. אני רוצה להוסיף איזה שהיא אמירה מסוימת, הדברים האלה באמת נעשו אתמול תוך כדי, אני עדיין בודק את הנושא מול האנשים של התמיכות שלנו כי צריך לראות אם יש כאן איזה שהן השלכות רוחב בנושא התמיכות. התמיכות, לפי סעיף (3)(א) זה כספי מדינה וכאן זה לא כספי מדינה, אז לכאורה אלה נושאים שונים, אז לא אמורה להיות ביניהם השפעה. בכל זאת תוך כדי הישיבה אנחנו עושים עוד בדיקה כדי לראות שהאנשים של התמיכות שלמים עם זה.
מירב ישראלי
אוקיי. זה לגבי הסעיף שכאמור הוא 'על אף האמור' גם ב-(3) וגם ב-(4).
שי סומך
אני קיבלתי עדכון, ממש ברגע הזה. עשיתי איתם התייעצות הבוקר, הם באמת חוששים מהשלכות הרוחב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מופתע, הם תמיד חוששים.
שי סומך
הם מבקשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
איזה השלכה? בוא נפתח את זה. איזה השלכת רוחב יכולה להיות?
מירב ישראלי
הרי אתה מאפשר כבר המחאה למרכזים, זה יותר חמור כאילו.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא כספי תמיכה, אתה בעצמך אמרת שאלה לא כספי תמיכה.
מירב ישראלי
כן, אבל הם כן מתייחסים אליהם - - - הטוטו קיבל על עצמו, אני מבינה, חלק - - -
יאיר שילה
אם יורשה לי אני אוכל אולי ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
מי הדובר?
יאיר שילה
היועץ המשפטי של הטוטו, שמי יאיר. הכספים האלה הם כספים שמבחינתנו הם כספי תמיכה לכל דבר ועניין.
היו"ר יעקב מרגי
של הטוטו או של המדינה?
יאיר שילה
של הטוטו. הכללים שהמדינה קובעת חלים על הכספים האלה. לכן אנחנו היינו מאוד מוטרדים מהנושא הזה והצפנו את הקושי - - -
היו"ר יעקב מרגי
איזה השלכות רוחב יכולות להיות אם אתה מעגן בחקיקה ספציפית?
יאיר שילה
במקום להעביר למוסד הציבור את הכסף אני מעביר כסף לתמיכה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כרגע התיקון פה הוא ל-? ספציפי לאגודות ספורט, נכון?
יאיר שילה
שאני לא אעביר את הכסף לאגודה אלא ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אפשרות. פותח לך אפשרות להעביר את זה בהמחאת זכות על פי בקשת - - -
יאיר שילה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
איזה השלכת רוחב אני עדיין לא הבנתי.
הדס פרבר אלמוג
אדוני, אם יורשה לי?
מירב ישראלי
לגבי תמיכות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי שתמיכות אחרות, השאלה איך זה הופך להיות - - - אני מבין, אם אני מעלה את שכר הבלניות והן קשורות לשכר עובדי הניקיון ברשויות המקומיות, יכולה להיות השלכת רוחב. פה איפה השלכת הרוחב?
שי סומך
אני אסביר. האיסור היום להמחות לגבי כספי תמיכות נמצא בנוהל לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. זאת אומרת זה לא בחוק, אלא בנוהל. אם חוק כזה יעבור, זה יכול לשמש טיעון כדי לתקוף את הנוהל לפי 3א וזה החשש - - -
היו"ר יעקב מרגי
החשש מובן ומוסבר. הייתי צריך לחלוב את זה מכם.
שי סומך
לכן אנחנו מבקשים להוריד את הסעיף הזה. זו הייתה הצעה שלנו במקור ואנחנו מבקשים להוריד.
יוסי שרעבי
אני חושב שהיא ממש מיותרת, אני אשמח שהיא תרד.
מירב ישראלי
אז בעצם רק המחאה למרכזים ולא ל - - - אז אני מוחקת את זה. מסכים?
היו"ר יעקב מרגי
אני רציתי, כנראה זה שהתאפקתי מלא לברך אתכם זה לא נפוץ ואני רואה פה שהלכתם קדימה, לתאגיד בנקאי, נותני אשראי, אמרתי, תשמע, השתנה, בדרך כלל אתם רואים את הראייה המצמצמת. אם אתם בעצמכם חוששים אין בעיה, אם זה נשאר רק למרכזי הספורט - - -
מירב ישראלי
בגלל שמרכזי הספורט זה כאילו בתחום של החוק?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
הבין את החשש. לא תמיד אני קולט את החששות שלכם, פה קלטתי, במיוחד שזה מופיע בנוהל.
מירב ישראלי
אז אני מורידה את פסקת משנה (ב). התיקון הנוסף הבא הוא ב-(5)(א1) בעמוד השני למעלה. אני אקרא את זה קודם ואז תססבירו את זה.

(א1) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), אגודת ספורט או מועדון ספורט רשאים להמחות לארגון ספורט נתמך את הזכות לקבלת כספי המועצה מכוח הפסקאות האמורות ובלבד שעמד בכל התנאים הבאים:

עמד? למי הכוונה?
הדס פרבר אלמוג
הקבוצה.
היו"ר יעקב מרגי
אגודות הספורט.
מירב ישראלי
אז 'עמדו'.
יוסי שרעבי
המרכזים זה ארגון.
מירב ישראלי
לא, יש אגודה או מועדון.
הדס פרבר אלמוג
לא, האגודה והמועדון צריכים לעמוד בתנאים.
מירב ישראלי
אני רק רציתי להבין מי היה צריך לעמוד בתנאים.
הדס פרבר אלמוג
הקבוצה זה הקבוצה שמגישה את הבקשה למעשה.
מירב ישראלי
כי לדעתי יש פה תנאים שלא נוגעים לקבוצות, אבל תיכף נראה.
הדס פרבר אלמוג
הקבוצה הרי מבקשת את ההמחאה, היא צריכה להראות ש - - -
מירב ישראלי
כן, אבל היא לא יכולה לעמוד בזה שהזה יבקש אמות מידה. תיכף נדבר על זה.
הדס פרבר אלמוג
לא, היא צריכה להציג איזה שהוא מסמך כתוב לצורך כך.
קריאה
אלה אמות מידה אחרות, לא מה שכתוב.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נקרא.
מירב ישראלי
זה פשוט ניסוח.
קריאה
ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים, ואז כולם צריכים לעמוד בזה.
מירב ישראלי
בסדר.

הוא עומד באמות מידה שעניינן זכאות לקבלת מימון מקדים מארגון ספורט נתמך כפי שנקבעו על ידי ארגון הספורט הנתמך ואושרו על ידי משרד התרבות והספורט;

הבעיה שלי עם הדבר הזה שאנחנו לא אומרים 'אושרו' על ידי משרד. משרד זה לא - - - מי אתם חושבים שיאשר את הדבר הזה?
קריאה
מנכ"ל.
מירב ישראלי
מנכ"ל המשרד?
יוסי שרעבי
צריך גוף עם סמכות - - -
מירב ישראלי
כן. צריך מישהו ש - - - בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
ולמה את לא שואלת את אותה שאלה על ידי ארגון הספורט?
מירב ישראלי
לא, ארגון ספורט זה הארגון על ידי הגופים המוסמכים של מי שהוא מורשה לפי ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז גם במשרד יש מישהו שהוא מוסמך על פי החוק.
מירב ישראלי
לא, אבל בחוק אתה לא יודע מי מוסמך. צריך להגיד מי. לארגון יש את צורת ההתאגדות שלו ומי מוסמך לעשות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
רק שאלה. לכאורה, הזכאות באה מהטוטו, נכון? ויש תנאים שהמועדון צריך לעמוד בהם, הקבוצה, איזה אמות מידה קובעים המרכזים לצורך התמיכה?
נאור גלילי
מצב כלכלי, ביטוחים, כמו ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
השאלה אם זה תנאי מגביל את הטוטו לתמוך בקבוצה?
נאור גלילי
לא, אין קשר, שני דברים שונים.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה אתה מכניס את זה? הוא עומד באמות מידה שעניינם זכאות שעניינם זכאות לקבל מימון מקדים מארגון ספורט.
מירב ישראלי
מי שיצטרך ליישם את זה הוא הטוטו. הדס, כי הוא יצטרך לבדוק אם מותר לו להמחות או לא.
הדס פרבר אלמוג
המטרה היא שהמימון המקדים שניתן על ידי המרכזים וההמחאה יהיו על פי אמות מידה ובאופן שוויוני ומבוסס קריטריונים. בסופו של דבר מה שקורה זה שהקבוצה מגיעה לטוטו עם האישור של המרכז. מה שהטוטו צריך לעשות באופן חד פעמי זה לוודא שיש למרכז אמות מידה שהונחו על ידי המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אז ענית לי.
מירב ישראלי
אבל איך הוא יידע אם הם עמדו או לא? מי נותן את האישור?
הדס פרבר אלמוג
המרכז צריך לתת אישור. אם המרכז נותן אישור באופן שרירותי זאת בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
זה ברור. השאלה אם זה שרירותי או שיש אמות מידה.
הדס פרבר אלמוג
לא, יהיו אמות מידה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, פה כתוב שיש אמות מידה שהמרכזים - - -
קריאה
שייקבעו, עוד לא נקבעו.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין לא נקבעו.
הדס פרבר אלמוג
בתקנות לפי החוק אפשר לקבוע גם - - - לאמות המידה.
היו"ר יעקב מרגי
לכן שאלתי, כי יש פה - - -
מירב ישראלי
מה צריך לקבוע?
הדס פרבר אלמוג
אפשר גם בתקנות, מכוח החוק, המשרד למשל יכול לבוא ולומר מה יהיו התנאים שייקבעו באמות המידה.
היו"ר יעקב מרגי
לא לתמיכה.
מירב ישראלי
להמחאה.
הדס פרבר אלמוג
לפי הכללים.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, הדס, המרכזים פה, יש להם לקבוע מידה אך ורק, או נוהל עבודה שמאפשר המחאות זכות. לא לתמיכה, לתמיכה זה - - - כי פה בסעיף הזה משתמע כאילו יש להם סיי גם באמות המידה.
הדס פרבר אלמוג
לא, לא, אז אמות המידה שלהם לקבלת המימון - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן היה חשוב הבירור הזה.
מירב ישראלי
נכון, אנחנו גם נצטרך לנסח את זה אחרת. אוקיי, אז אני חושבת שמבחינת הטוטו והסמכויות שלו צריך לנסח את זה, מי נותן את האישור הזה, כי זה לא ברור, מה הטוטו מקבל?
הדס פרבר אלמוג
הוא מקבל המחאת זכות פלוס מסמכים שהקבוצה מעידה על כך שהיא זכאית לתת את המחאת הזכות.
מירב ישראלי
היא נותנת תצהיר? או שהוא מקבל מהארגון אישור?
הדס פרבר אלמוג
הוא אמור לקבל אישור מהארגון.
מירב ישראלי
בסדר, אז פה זה אישור מארגון הספורט שעומד - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לאו דווקא. אני חושב שצריך - - - סליחה, אנחנו פה מתברברים. אנחנו אומרים שהקבוצה, יש לה עניין, כרגע יש לה מגבלה לבקש לקבל המחאת זכות כדי לקבל מימון ביניים מה - - -
קריאה
נכון, מהארגון.
היו"ר יעקב מרגי
הטוטו, הזכאות של הטוטו לתמיכה ניתנת לקבוצה.
מירב ישראלי
לא. זה מה שהם רוצים.
הדס פרבר אלמוג
הזכאות ניתנת לקבוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. לכן הטוטו חייב לקבל לא רק מסמך מהמרכז שהוא מוכן להסדר של המחאת זכות, גם מכתב בקשה, צריך להציג בפני הטוטו מכתב בקשה של המועדון.
נאור גלילי
מכתב הבקשה מגיע אלינו. בעקבות ההסדר שנעשה אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה תצרף להם אותו? תראה להם? כי הוא לא ייתן לך כסף בלי שהוא יודע ש - - -
נאור גלילי
כן, אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז צריך להסדיר את זה ב - - -
מירב ישראלי
רגע, זה אומר שאתה פונה לטוטו ולא הקבוצה.
נאור גלילי
אני פונה לטוטו.
מירב ישראלי
זה לא ברור.
יוסי שרעבי
אדוני היושב ראש, אפשר שנייה לגבי התהליך?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יוסי שרעבי
הקבוצות מקבלות זכאות על פי אמות מידה, ברגע שהם קיבלו זכאות הטוטו אומר, 'הנה אוקיי, עומד לזכותכם איקס כסף', ברגע שעומד איקס כסף הם זכאים לעשות המחאת זכות, זאת אומרת הטוטו יודע להעביר כסף לארגון, הארגון יודע להציב את אמות המידה ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
על סמך מה הטוטו עכשיו - - -
מירב ישראלי
זה רק מנהלי עכשיו.
יוסי שרעבי
זה מנהלי לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
הטוטו חייב לראות בפניו מסמך, קודם כל בקשה של הקבוצה. זה צריך להיות - - -
קריאה
לא, זה לוקח את הטוטו לרזולוציה של להתעסק עם הבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
אולי אתה רוצה על הראש של הקבוצה, אולי, סליחה - - - לו יצויר, רוצה מעל הראש של הקבוצה לקבל המחאת זכות.
קריאה
מי שצריך להגיש את הבקשה, מי שבעל הזכות כאן זה הקבוצה.
יאיר שילה
אדוני צודק לגמרי. בלי שהטוטו יראה שהעמותה חתומה על המחאת זכות, אנחנו לא - - -
קריאה
זה ברור, אם אין המחאת זכות זה ברור.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאני מנסה - - - כי זה לא מופיע. אבל ברור ש - - -
יאיר שילה
מבחינה פרקטית מה שיקרה זה ש המרכז ירכז את כל הניירת שצריך, זה אחד השירותים שהוא ייתן לקבוצות - - -
מירב ישראלי
לגבי כל הקבוצות שלו.
יאיר שילה
אבל ברור לגמרי שבלי שיש המחאת זכות חתומה על ידי הקבוצה אין על מה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז הטוטו יהיה חייב להסדיר באיזה נוהל עבודה מול המרכזים, נוהל המחאת זכות.
יאיר שילה
אין בעיה עם זה.
היו"ר יעקב מרגי
רצית להוסיף משהו?
יורם אורנשטיין
כן. פשוט להבהיר את הדברים. אני מנכ"ל מרכז הפועל, שמי יורם. הדברים הם מאוד מאוד ברורים, היו שגורים עד ה-1 בינואר 2015. קבוצה הייתה מגישה בקשה, אנחנו היינו בעצם עורכים, שוקלים מהי הבקשה, רואים שבאמת יש לה זכות על פי אמות המידה לקבל כספים מהטוטו ואז היינו מגישים המחאת זכות לטוטו, אישור על קבוצה ומקבלים גם מהטוטו אישור שהבקשה הוגשה. מה ההבדל מהיום? שלפני שנגיש בקשה אנחנו נצטרך לבחון האם באמת הבקשה מתאימה לאותן אמות מידה שמשרד התרבות והספורט יקבע היום שהם הבסיס להמחאת הזכות. זה שונה מפעם שעברה, בפעם שעברה לא היו שום אמות מידה ובינינו ובין המשרד לא היו אינטראקציות מה הן ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
ומאחר שאנחנו מביאים את זה לחקיקה צריך דברים שייאמרו וייכתבו.
מירב ישראלי
שתהיה אחידות בין המרכזים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לא סתם שואלים שאלות, תאמין לי שהייתי מעדיף לסכם וללכת לנוח, אבל חייבים לחוקק כמו שצריך.
קריאה
אוקיי, המפקד.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
אז יש לנו עניין מנהלי להוסיף, שהקבוצה חתמה, אני לא מנסחת כרגע, אני רק כותבת, על המחאת זכות.
יוסי שרעבי
ברור שהיא צריכה להגיש את הבקשה כי היא בעלת הזכות. המרכז אישר עמידה באמות המידה. השאלה אם אתם רוצים להוסיף פה את הסמכות לקבוע בתקנות את הנוהל, הדס, מה שאמרת.
הדס פרבר אלמוג
אני חושבת שיהיה צריך לחדד את סעיף התקנות. או אין חובה כי בעצם אנחנו מאשרים את זה.
מירב ישראלי
אז אנחנו רק מכניסים שהקבוצה, על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4) אגודת ספורט או מועדון ספורט רשאים להמחות לארגון ספורט נתמך את הזכות לקבלת כספי המועצה מכוח - - - ובלבד שחתמו על המחאת זכות, במקום '(1) הוא עומד', המרכז אישר כי הוא עומד באמות מידה שעניינם זכאות לקבלת - - - ככה וככה.

עכשיו נמשיך ל-(2) ונראה.

המחאה שתינתן בשנה מסוימת תינתן רק בגין הכספים המגיעים לאגודה או למועדון בעד אותה שנה ובעד השנה העוקבת ובהיקף שלא יעלה על גובה הזכאות של האגודה או המועדון בעד אותן שנים.
היו"ר יעקב מרגי
מגבילים את זה לשעבד מקסימום שנתיים. לא כמו בפיס, שמשעבדים לעשר שנים.
מירב ישראלי
הם יודעים, דרך אגב, מראש שנתיים? זאת אומרת הידיעה על הזכאות היא מראש של שנתיים?
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שיותר חכם ליציבות של הקבוצות גם כל - - -
קריאה
אני איתך.
מירב ישראלי
לא, רגע, יש פה עניין עובדתי פשוט.
יאיר שילה
לא, אין לי בעיה. זה שהם לא יודעים את הסכום וזה שהסכום בעוד שנה יכול להשתנות או להיעלם לגמרי אם למשל אין אישור - - -
מירב ישראלי
לא, אבל אז אתה לא יודע אם זה עומד ב-10% או לא. איך אתה יודע אם זה עומד ב-10%?
יאיר שילה
אנחנו עוד לא הגענו ל-10% - - -
מירב ישראלי
לא, אז יש פה איזה עניין עם אי הוודאות, שאני לא כל כך יודעת איך אפשר לתפעל את הסעיף הזה.
הדס פרבר אלמוג
לא, עובדתית הוא נבדק בנקודת הזמן - - -
נאור גלילי
זה קשור ל-10%, לא לחלק הזה של השנתיים.
היו"ר יעקב מרגי
לא, השאלה של השנתיים נוגעת לכל דבר ועניין. לו יצויר, השנה יש לך תמיכות, לא יודע מה יהיה, למרות שזה לא יהיה, בשנה הבאה הקבוצה הזו או המועדון הזה לא זכאים לתמיכה - - -
נאור גלילי
לא שלא יהיה זכאי לתמיכה, יכול להיות שגם לא יהיה קיים יותר.
יאיר שילה
זה סיכון של המרכז. המרכז נתן לו הלוואה - - -
יורם אורנשטיין
זה סיכון שלנו, תמיד לקחנו אותו.
קריאה
זה סיכון שאנחנו לוקחים אותו.
היו"ר יעקב מרגי
לא הטוטו.
קריאה
לא הטוטו.
מירב ישראלי
בסדר. אז תיכף נדבר על ה-10% כי לא לגמרי ברור לי איך זה עובד הדבר הזה.

זה (3).

כלל ההמחאות לפי פסקת משנה של ארגון ספורט נתמך לא יעלו על 10% מסך כל סכום התמיכה המגיעה לכלל אגודות הספורט ולמועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותו ארגון ספורט נתמך.

השאלה היא, יש עכשיו, נגיד, 100 קבוצות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חשבתי ש-10% זה מוגבל לקבוצה.
מירב ישראלי
זהו, זה מוזר, כי בעצם מה, כל הקודם זוכה? זה באמות מידה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני מדבר עכשיו עם המרכז, לא עם הטוטו, לטוטו יש איקס, הוא נותן 10%, עזוב אותו.
מירב ישראלי
לא, אבל הטוטו צריך לבחון את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אבל קודם כל בואו נראה מול המרכז אם זה רציני. יש איקס קבוצות, יכול להיות שיזדקקו לפרוצדורה הזו של המחאת זכות מספר קבוצות.
מירב ישראלי
זה לא שוויוני.
היו"ר יעקב מרגי
חמש קבוצות, עשר קבוצות, בסדר? המחאת זכות. קבוצה אחת צריכה מקסימום אולי לצורך השעה 4%, קבוצה שנייה צריכה 20% מהתמיכה שהיא עתידה לקבל, איך זה מתנהל? אני חושב שכשדיברו על 10%, 10% מהתמיכה שמגיעה לקבוצה.
נאור גלילי
10% מהתמיכה זה אומר 10,000 שקל מקבוצות בליגה א' וזה סכום זעום.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה יותר - - -
נאור גלילי
הרעיון היה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני רוצה להבין, אנחנו חושבים בקול. אני רוצה להבין, זה כלי שיותר בא כמרכז, כרצון של המרכז לעזור לכלל הקבוצות. אתה אומר, אם סך הכול הטוטו תומך השנה ב-4 מיליון ₪ למועדוני הספורט, אני רוצה 10% או 400,000 שקל כדי לתת מענים לקבוצות. זה יותר - - - אפשר לחשוב על זה.
יורם אורנשטיין
אני אתן לאדוני תשובה. סתם דוגמה ניקח מקרה אמפירי, אגודת כדורגל בליגה ג' מקבלת בין 12,000 ל-19,000 שקל בשנה מהטוטו. זה הסכום שלה. אם הם רוצים לעשות ביטוח שעולה 900 שקל לשחקן זה 18,000 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי את זה - - -
יורם אורנשטיין
עכשיו אנחנו תמיד, גם ללא המחאת הזכות, היינו לוקחים סיכונים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי, הטוטו, על הסכומים המיניאטוריים האלה גייסת אותנו? לא נותן לנו לישון?
יורם אורנשטיין
צריך להבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
שחררו, מה קרה לכם?
מירב ישראלי
לא, השאלה שלי היא אחרת, יש אמות מידה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי, יורם.
הדס פרבר אלמוג
יש מנגנונים כאלה.
מירב ישראלי
יש אמות מידה. למה שקבוצה שעומדת באמות המידה לא תקבל בגלל המגבלה של 10%? זה לא שוויוני.
קריאה
לכן ביקשנו שזה יהיה פתוח.
היו"ר יעקב מרגי
אני יוצא מתוך הנחה, אני עונה לך - - -
יורם אורנשטיין
אני אתן לך תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יורם, הפרוטוקול, אני מסתכל עליך ויודע לזהות מי מדבר, הפרוטוקול שומע עכשיו, אתה יודע מה אתה עושה להם שם? במקום להדפיס את זה בדקה-שתיים, ואני אגיד לכם, אני לא רוצה לפגוע במוניטין שלי. אלה של הפרוטוקול, בגלל שאני מקפיד, אוהבות לכתוב את הפרוטוקול של ועדת החינוך, אני לא רוצה להיות כמו ועדת הפנים וכמו - - - אז תקשיבו, אחד אחד.

אז בואו תקשיבו, אני מבין את הרציונל. בא, סליחה על המטפורה, בא האח הגדול ואומר 'רבותיי, יש לי כמה אחים קטנים, או ילדים קטנים, ואני רוצה להצליח - - -', אני צריך את 10% הפרוצדורה של המחאת זכות כדי לסייע לקבוצות. לא תמיד כל הקבוצות בקשיים והם לא יכולים לתת את זה. אז אם ככה, לי זה נראה לגיטימי, כי בסך הכול אתם בעלי עניין שהקבוצות יצליחו, כי מהם אתם חיים גם כן, הם ההצדקה לקיום שלכם, אלא מכאן אנחנו, אני בכל אופן, כשאני בא להסדיר משהו, רוצה לוודא שיש לך נוהל מסודר, שמחר מחרתיים אתה בעל עניין בקבוצה מסוימת, משיקולים כאלה ואחרים, צריך להיות נוהל מסודר או קריטריונים מי משתמש בפרוצדורה הזו.
יורם אורנשטיין
אז אני אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, לפני שאתה עונה לי. ירדתי קצת פחות או יותר לחשש?
מירב ישראלי
כן.
יורם אורנשטיין
אני אענה לאדוני. נוהל של - - -
היו"ר יעקב מרגי
יורם, אתה יודע, בטירונות תמיד נתפס למ"כ איזה שם אחד, זה מה שקרה לי עכשיו איתך.
יורם אורנשטיין
זה בסדר, אני מוכן לשיעור. העבודה שלנו כמרכזים סגורה כבר משך שנים רבות, הנושא של הסולידריות, הרי בסופו של דבר - - - רגע, אני אשיב עד הסוף.
היו"ר יעקב מרגי
הן בעל פה והן - - -
יורם אורנשטיין
הקופה של 10% שאנחנו אמורים לקבל ולהשתמש בה לצורך המחאת הזכות, היא בדיוק תעבוד כפי שאנחנו עובדים היום. איך אנחנו עובדים היום? אם מגיע לנו 4% ממכבי חיפה, מכבי חיפה לא צריכה אותנו, אבל הפועל שתולים צריכה אותנו, או מכבי עוספיה צריכה אותנו, למה? כי הם מקבלים היום 12,000 שקל, אבל בשביל לעשות ביטוח, כמו שאמרתי לך, זה 18,000 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
יורם, מסכים איתך, נותן לך - - - מכיר בצורך הזה.
יורם אורנשטיין
אני מגיע לסוף התשובה.
היו"ר יעקב מרגי
יורם, אני מכיר בצורך הזה, אני רוצה רק שתשכנע אותי איך אני סוגר אותך שמחר אין לך חשבון עם אלי לוזון, ותקע אותו ואת - - - מי זה החדש של הפועל חיפה, שמאיים עלינו, על באר שבע, קצת? איך קוראים לו?
קריאה
יואב כץ.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין? שם אתה אומר לו 'בוא ניתן לו קונטרול קטן'. צריך להיות נוהל מסודר איך - - -
יורם אורנשטיין
יש לנו נהלים בתוך הארגון שלנו, אנחנו עומדים בביקורות, גם של רשם העמותות וגם של הטוטו וגם של החשב הכללי, כמעט כל בקרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מצדיע לכם. יורם, אתה - - - סוף דעתי על הרציונל למה צריך את הנוהל. יועצים משפטיים.
יוסי שרעבי
אני יכול להתייחס, בבקשה, אדוני היושב ראש?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יוסי שרעבי
קודם כל השאלה שלך במקום. אנחנו מגדירים כאן מסגרת תקציבית מקסימלית שיכולים להשתמש בה לטובת הנוהל הזה. אני חושב שצריך לשקול במסגרת הנוהל מועדים מסוימים שבהם אתם יכולים לפתוח את הפניות האלה, כי רק במועדים אתם תוכלו לייצר משהו שוויוני, כי תגידו אוקיי, יש איקס פניות אל מול וואי כסף ויש נהלים שהם לחלוקה. בדרך הזאת תפתרו את השאלה שמעלה כאן היושב ראש ומעלה כאן היועצת המשפטית וכך תתמודדו. את זה צריך להכניס לתוך נוהל פשוט.
נאור גלילי
אבל זה נכון, מה שאתה אומר, רק לביטוח, כי בשאר המקרים או רשות מקומית, זה יכול לקרות באמצע עונה.
יוסי שרעבי
אז אולי צריך להגדיר - - -
מירב ישראלי
זה נראה לי מאוד קשה ליישום.
יוסי שרעבי
פשוט צריך להגדיר מספר מועדים בשנה, ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא נראה למה את לא מסכימה, הדס.
הדס פרבר אלמוג
לא, בסופו של דבר אנחנו במדינה מכירים הרבה מאוד מנגנונים שבאים ואומרים שיש קבוצה של אנשים זכאים, נגמר התקציב נגמרת הזכאות. יש כל מיני מנגנונים להתמודד עם זה, בין באמצעות ניקוד, אתה מקבל ניקוד, התקציב נגמר ב - - - מי שקיבל 60%, נכון, מי שקיבל 55%.
היו"ר יעקב מרגי
מה את אומרת, שזה צריך להיות 10% לקבוצה?
הדס פרבר אלמוג
אני אומרת שצריך להיות 10% לקבוצה. אני גם רוצה להזכיר שבסופו של דבר יש למרכזים עדיין את מנגנון הבטוחות דרך הקבוצות.
היו"ר יעקב מרגי
איך? אומר לך עכשיו, אני או יורם או - - - תזכיר לי.
נאור גלילי
נאור.
היו"ר יעקב מרגי
יורם או נאור, אומר לך 'תקשיבי טוב טוב - - -
נאור גלילי
קשה לזכור את השם שלי.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אל תדאג, לאט לאט. נכון שיש את הבולטים. יורם, אי אפשר לקחת לו את זה. גם הוא דוגרי, הוא נראה איש ספורט, אתה, לא יודע, באת לי מהבנק.
נאור גלילי
אני שיחקתי בהפועל באר שבע.
היו"ר יעקב מרגי
באיזה שנים?
נאור גלילי
ב-93', עם דוידי, עם סתיו אלימלך.
היו"ר יעקב מרגי
תקופה טובה. השנה אל תעשו בעיות. אתם טובים, תישארו טובים, אבל עד גובה מסוים. רגע, בואו נחזור לעצמנו.

הדס, אני רוצה להיות איתך, אני קפצתי בהתחלה, אבל בסדרי הגודל של התמיכה שקיימת היום, זה כמעט לא נותן להם כלום ואולי מסבך אותם אפילו, נותן להם להתעסק בזוטות. ואני אסביר למה, אם לא תאפשרו להם לממש המחאות זכות בגובה של 10% מסך התמיכות של המועדונים ששייכים למרכזים שלהם הם יהיו מוגבלים לתת באמת את הדחיפה, את הסיוע, לאותן קבוצות. מצד אחד אני אהיה הסנגור ואומר, אבל אני רוצה להיות הקטגור, אתה, הטענה שלכם בדיון הקודם הייתה, כדי לאפשר לך את המחאת הזכות, אתה אמרת 'אני רוצה לעזור לקבוצה. יש לה כרגע בעיית נזילות, אם אני מאפשר את המחאת הזכות - - - ', אני כששמעתי את המגבלה של 10%, אמרתי, אם זה לקבוצה זה זניח.

יכול להיות שאם אתם שואלים אותי, אפשר, מהחשש שמא יהיה איזה - - - או שזה נוגד איזה עיקרון משפטי כלשהו, או שמא יש שימוש לא נכון ולא שוויוני, מצד אחד להצמיד את זה למועדון, אבל להגדיל את זה לאחוז. צריך לאזן כדי שמנגנון המחאת זכות יהיה אפקטיבי. להשאיר 10% בסכומים המדוברים פחות או יותר וזה יהיה למועדון ולא למרכז, זה כמעט לא יעיל. כמו שאמרת, אם עסקת הביטוח היא, כמה לשנה?
מירב ישראלי
יותר מהתקציב של הקבוצה.
נאור גלילי
יותר מהתקציב של הקבוצה שמקבלים מהתמיכות. אתם צריכים להבין שתמיכות ב - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אני רוצה גם התייחסות להצעה שלי.
יוסי שרעבי
אני, ברשותך, רוצה להתייחס. יש לנו שתי אפשרויות או שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שאנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אחרי לילה כזה לתפוס איתכם ראש על ה - - -
יוסי שרעבי
זה מאוד פשוט.
היו"ר יעקב מרגי
מילא אם הייתה הזרמה של עשרות מיליונים, מאות מיליונים.
יוסי שרעבי
נאור ויורם, אנחנו יכולנו לעבוד בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד לכם שיש לכם תקרה, התקרה היא 10% מגובה התמיכות הכלליות, כלומר זו התקרה שלכם, תחלקו את הכסף, תייצרו אמות מידה, תגדירו כמה פעימות בשנה שאתם רוצים, סוג של קול קורא כזה, תחלקו את הכסף בהתאם, תעשו - - - תחלקו את הכסף באופן שוויוני כמו שאומר - - - אפשרות שנייה, שגם עלתה בדיון, אבל לא ירדנו לפרטים, לבוא ולהגיד אוקיי, תקשיבו, זה לא פתוח לכל הקבוצות, זה פתוח לקבוצות מסוימות, אנחנו בודקים מתוך הנתונים הקיימים כמה כל הקבוצות האלה, שהן קהל יעד, כמה כסף הם מקבלים היום. כמה? 15% מתוך התקציב הכולל? 20% מתוך התקציב הכולל? ולשים את זה כתקציב שמחולק. כלומר אם אתה היום יודע שאתה מדבר היום רק עם הקבוצות החלשות, שהן קבוצות שנניח ליגה ב'-ג', נניח, ואתה יודע שסך הכול ההקצבות שלהם מהטוטו מגיעות לסכום מסוים, שאתה יודע להגיד אותו עכשיו בערך, על מה מדובר? בערך מסך כל התקציב הכולל? אתה מבין מה שאני אומר?
נאור גלילי
אני הולך להצעה של המנכ"ל, היא יותר - - -
מירב ישראלי
הייתה הצעה נוספת.
יוסי שרעבי
ואז פתרת את הבעיה.
נאור גלילי
אני חושב שאפשר באמת, כדי שייתן מענה באמת לכל הבעיה, להגדיר את ה-10% לקבוצות בליגות הנמוכות ובענפים הקטנים, ו-10% לקבוצות בליגות הגבוהות המקצועניות ואז - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה אותו דבר.
נאור גלילי
לא, זה לא אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
10% זה 10% תמיד.
נאור גלילי
לא, זה לא אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז לא הבנתי אותך.
נאור גלילי
חלק גדול מהכספים אנחנו נותנים - - - חלק לא גדול, חלק נכבד, מהכספים אנחנו נותנים גם לקבוצות הגדולות. סתם דוגמה, קרית גת בכדורסל, מכבי נתניה שלפני שנה כמעט התפרקה, העמדנו להם אשראי בסדר גודל של מיליון שקלים. יש קבוצות שעם כל הכבוד הן עמותות שנתמכות על ידי הרשויות המקומיות, לא כולם בעלים של קבוצות, שהסכומים שהם מבקשים, וגם על פי הנוהל הזה, אנחנו אמורים לתת בגובה של שנה תקציבית. זאת אומרת אם לצורך העניין הפועל באר שבע מקבלת, וזה המספרים, 350,000 שקל, על זה מדובר, אז אנחנו יכולים להעמיד הלוואה בסדר גודל של 350,000 שקלים. לכן אני אומר, אם אני יודע לתחום את זה ולהפריד ולהגיד אוקיי, הקבוצות הגדולות, אנחנו נוכל להמחות להם מסך הכספים שמגיעים לקבוצות הגדולות את ה-10% הללו, הקבוצות הקטנות, אני כן יודע לעמוד בסכומים שלהם, אבל אם זה - - - שוב פעם, אני טעיתי, זה לא יהיה 10%, צריך להגדיל את זה ל-20%.
היו"ר יעקב מרגי
זה מה שאמרתי. מצד אחד לחזור למועדון ולהגדיל את האחוזים.
יוסי שרעבי
אנחנו הגענו למספר 10% לא סתם, אנחנו עשינו סוג של בנצ'מארק ובדקנו כמה בפועל היום הצורך האמיתי. היה שיח בין ה-5% ל-10% והבנו שה-10% זה המספר שפחות או יותר נותן מענה למציאות הנוכחית. לכן הגענו למספר הזה, לא הגענו אליו סתם.
היו"ר יעקב מרגי
עם מי התייעצתם?
יוסי שרעבי
עם החברים היקרים כאן.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הם לא חשבו שאני אשאל אותם את השאלות האלה.
מירב ישראלי
רגע, יש לי עוד שאלה. בסיבוב הקודם, כשחוקקה הוראת השעה, עלתה ההצעה. הרי השירותים שהמרכזים נותנים - - -
יוסי שרעבי
אנחנו גם נגד לתת לקבוצות הגדולות, כל המוטיבציה כאן זה לעזור לחלשות, לא לקבוצות הגדולות.
יורם אורנשטיין
אז למה להגביל את החלשות? אז בואו לא נגביל את החלשות.
יוסי שרעבי
לא, אני לא רוצה להגביל את החלשות.
מירב ישראלי
אבל אני רוצה להבין איך זה בהקשר של החקיקה באופן כללי. השירותים שהמרכזים יכולים לתת לקבוצות נקבעו בתקנות, נכון?
קריאה
כן.
מירב ישראלי
עלתה פה הצעה בסיבוב הקודם שהאפשרות להמחות תהיה לפי ההסכמים שיש בין המרכז לקבוצה לגבי השירותים הספציפיים ואז אנחנו יודעים שמדובר במשהו ספציפי שעלה, למה לא לעשות את זה בצורה כזאת?
היו"ר יעקב מרגי
איזה שירותים אתם נותנים לקבוצות?
יורם אורנשטיין
בוא נדבר קודם כל על - - - סתם דוגמה, כמו שאמרנו, עמותה בליגה ג' בכדורגל, בעצם יש לה שלושה מקורות עיקריים, האחד זה הטוטו, שתיים זו ועדת תמיכות עירונית אם יש ועדת תמיכות עירונית, אם הם לא על ידי חשב מלווה, והשלישי זה תקציבים כאלה ואחרים שמינהל הספורט נותן להם, מה שנקרא על בסיס יזמות, פרויקטים, נוער, עניינים, פרחי ספורט וכדומה. זאת אומרת הבעיה שלהם היא בעיה תזרימית על היקפי התקציב כמעט כולם, זה לא שיש להם הכנסה קבועה מאיזה שהם מקורות, ספונסרים, הם מהשקל הראשון ועד השקל האחרון חיים מכספי תמיכות. לשמחתנו או לצערנו, כי אנחנו יכולים לעזור להם גם ללא המחאת הזכות, עובדה שאנחנו עושים את זה גם עכשיו. המחאת הזכות תעזור לו לקבל גיבוי על חלק מהכסף שהוא יתווסף, המחאת הזכות הזאת תתווסף למוצרים so called פיננסים בָּטוּחות שאנחנו מקבלים. למשל בן אדם בא ואומר 'אני חותם לך ערבות אישית', או 'אני חותם לך מאחורה על הצ'ק שאני אחראי לצ'ק של העמותה'. נוסף לזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
באנו לעזור בקטע הזה.
יורם אורנשטיין
ונוסף לזה נצרף עכשיו גם את המחאת הזכות. זה יחזק אותנו וייתן לנו גם עידוד במקום שאתה תגביל.
היו"ר יעקב מרגי
לסייע.
יורם אורנשטיין
בוא נדבר, אנחנו באמת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא סנגור טוב. אתה יודע למה אתה לא סנגור טוב?
יורם אורנשטיין
סנגור של מי?
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך, הטיעון שלך מחליש - - - אני אסביר לך, אני לא הייתי מפוקס, כי חלק מהדיון הקודם - - - עכשיו אתה החזרת אותי לדיון הקודם, כי אני פה התמקדתי כאילו עכשיו אתה בא למועדון, אין לו חוץ מהמחאת הזכות הזו, כרגע יש בעיית מזומנים ואין לו כלום חוץ מזה ואתה באת ואמרת, בצדק, ביושר גם, אנחנו עושים - -
יורם אורנשטיין
זאת המציאות.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אז אם ככה יבוא משרד המשפטים ויגיד לך 'אתה יודע מה? אם ככה נשאיר את זה ככה, 10% למועדון'.
מירב ישראלי
אבל למה אתם מסתבכים?
היו"ר יעקב מרגי
למה? מה לך פשוט?
מירב ישראלי
בעיקרון יש מסגרת - - -
יורם אורנשטיין
אם אנחנו נכפיל את התמיכה, במקום ב-10% ב-20% - - -
היו"ר יעקב מרגי
שיהיה למועדון. אני מסכים איתך. הדס, את אמרת - - -
יוסי שרעבי
סליחה, 10% ממה? אנחנו מבחינתנו לא - - - אני לא מבקש ואני גם לא רוצה ואני לא חושב שזה גם רלוונטי לתת 10% מהתמיכה למועדון, זאת לא הכוונה. כי מועדון שמקבל 10,000 שקל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, מכלל התמיכות.
יוסי שרעבי
מכלל התמיכות, זאת הייתה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה חוזר לניסוח ה - - -
יוסי שרעבי
עכשיו, אנחנו לא הגענו סתם ל-10% האלה, אנחנו עשינו בדיקה אמיתית מה הצורך.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי בעיה לחיות עם זה - - -
מירב ישראלי
מחר זה יהיה 20%, למה לקבוע את זה בחוק?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא טוב שתהיה השתוללות. רבותיי, אם אין לכם בעיה עם זה שזה 10% למרכזים, רק שייכנס שזה יהיה על פי קריטריונים מסוימים.
יוסי שרעבי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
כדי שתהיה התנהלות תקינה. ונחזור לזה, אין לי בעיה להשאיר את זה למרכזים, 10% מסך התמיכות למרכזים, אבל כמובן שזה יחייב נוהל איך אתם מפעילים את ה - - -
נאור גלילי
אנחנו פחות או יותר גם דיברנו עם זה, נתנו פחות או יותר מספרים. נכון ש-15% יעשה לנו קצת יותר מרווח ובאמת לא ייצור חוסר שוויון. אנחנו נשמח, אם בהסכמת המשרד, בלי יוסי ובלי הסכמת המשרד לא נלך לזה, נגדיל את זה ל-15% כדי שזה ייתן לנו יותר ספייס בתמרון ולא יהיו כאלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
בכפוף לנוהל?
נאור גלילי
ברור, הכול בכפוף לנוהל.
היו"ר יעקב מרגי
היום החלטה שלך כמרכז לתת אשראי - - -
נאור גלילי
היא כפופה לנוהל.
היו"ר יעקב מרגי
לקבוצה מסוימת בסכום כזה ולשני בסכום - - -
נאור גלילי
היא כפופה לנוהל.
היו"ר יעקב מרגי
באחוזים מהתקציב שלו? ממה?
נאור גלילי
יש הכול פה.
היו"ר יעקב מרגי
זה כפוף לנוהל?
נאור גלילי
כן.
יוסי שרעבי
אפשר להגדיר שה-5% תוספת יהיו בכפוף לאישור של המשרד? משפטית?
היו"ר יעקב מרגי
למה לך? אתה רוצה להיכנס לזה?
מירב ישראלי
אל תיכנס לזה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה תסרבל את זה. מה זה 10%?
הדס פרבר אלמוג
אנחנו מדברים על אחוז מכספי המרכז?
מירב ישראלי
לא, זה אחוז מהכספים - - -
היו"ר יעקב מרגי
סך הכול התמיכות למועדונים ששייכים למרכז.
הדס פרבר אלמוג
אז זה עדיין נשאר אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן ובלבד שיהיה כפוף לנוהל.
קריאה
כן. כן.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, הגענו לזה - - -
מירב ישראלי
מה?
שי סומך
את מה שאפשר, זאת אומרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה שטוב אצל שי, בעקביות, נותן לנו להתעייף ובסוף הוא בא - - -
מירב ישראלי
קושר את הקצוות.
שי סומך
צריך לראות מה קורה עם ה-10%, זאת אומרת אנחנו במידה מסוימת חוזרים לעולם הקודם שהיו לו בעיות משלו, לראות מה קורה עם ה-10% ואז, לא יודע, אפשר אחרי שנה לתת סמכות או לשרת הספורט או למנכ"ל להגדיל בעוד 5% נוספים אם באמת יש צורך אמיתי והדברים הם - - - ואין בעיות.
היו"ר יעקב מרגי
בוא אני אגיד לך, שי, הסכומים הם קטנים. אם הייתי יודע שאלה סכומים שעלולים להכניס את המרכזים או את המועדונים לסכנה הייתי אומר לך שנעשה 10% ונסבך את החוק בניסוח שבעוד שנה, אם לא יהיו, שנה-שנתיים, נבחן. היום, בפרקטיקה, אפשר לקבל החלטה היום על 15%, אם תרצו, אם המנכ"ל יסכים, וסגרנו את זה.
קריאה
בסדר, אוקיי. כולם מסכימים.
שי סומך
לא במקרה הוראת השעה חוקקה כי המצב הקודם עורר קושי. עכשיו המטוטלת קצת משתנה וחוזרים קצת למצב הקודם כי ההמחאות האלה, היה איתן קושי. אם חוזרים, אז צריכים לעשות את זה בזהירות. המצב הוא שעכשיו 10% זה מספק את הזהירות המספקת. עכשיו רוצים להגדיל עוד קצת, אני חושב שאם משרד הספורט ישתכנע שהדברים מתנהלים כמו שצריך ובאמת יש צורך אמיתי להגדיל הוא יוכל לעשות את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אומרת מירב, אם אתה משאיר את האפשרות הזו בעתיד אז למה לקבוע אחוזים היום בחוק? כך צריך לתקן עוד פעם את החוק. אלא אם כן תבוא ותנסח היום, ואני אומר לך תחשוב פעמיים, שאחוז או הסך הכולל של המחאות הזכות ייקבע מעת לעת על ידי שר התרבות והספורט.
קריאה
לא, לא, לא.
שי סומך
לא, לא, זה יהיה 10% עם אפשרות להעלות ב-5% נוספים.
מירב ישראלי
לא, חבל על ה - - - אני רוצה להסביר למה המצב הוא לא כמו שהוא היה לפני התיקון. המצב הוא לא כמו שהוא היה. התיקון הקודם הסדיר באיזה שירותים - - -
קריאה
הסדיר כספים ישירות לקבוצה.
מירב ישראלי
לא, גם באיזה שירותים כן אפשר נגיד לשעבד, או כן אפשר - - - זאת אומרת זה מוגבל. אתם דווקא פותחים פה את זה ל - - -
יוסי שרעבי
לא, מזה הוא חושש, לכן הוא אומר 'אני רוצה להגביל את זה', הוא אומר 'אני לא רוצה לחזור - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, יוסי, תן לה לסיים.
מירב ישראלי
מה שאני אומרת, העולם שאנחנו חיים בו אחרי התיקון הוא לא זהה לעולם מלפני התיקון כי בכל זאת למרות שקצת חוזרים אחורה בעניין של ההעברה הישירה, עדיין כל ההסדרה האחרת שיש בסעיף הזה קיימת. יש הסכמים לגבי שירותים ספציפיים, יש תקנות, אלה דברים שלא היו לפני כן לכן זה לא אותו דבר.
שי סומך
אבל אם הכול יהיה בסדר יהיו 15%. זה איזה שהוא כלי כדי לראות שאנחנו באמת הולכים לתיקון החוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז מה אתה מציע? שכבר עכשיו ננסח - - -
שי סומך
לא, בדיוק הסעיף הזה, תנו אפשרות להגדלה של 5% נוספים.
מירב ישראלי
זה מביא אותנו למנגנונים, אתה צריך אישור ועדה ואתה צריך זה וכך. בשביל מה לעשות את זה?
שי סומך
זה לא חייב אישור ועדה.
קריאה
המשרד כבר הסכים, נכון, יוסי?
קריאה
כן, 15% זה עדיין מידתי, שי.
היו"ר יעקב מרגי
זה מידתי וזה לא מסכן בסכומים כאלה.
קריאה
אני מסכים איתך, מעבר ל-15% זה מתחיל להיות כבר קצת חזרה אחורה. 15% זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עוד מעט יהיו מועדונים שייתנו לכם אשראי, לטוטו ולהם, יש מועדונים שהתחילו להיות - - -
מירב ישראלי
עכשיו השאלה איפה אנחנו מכניסים את אמות המידה פה, או שלא מתייחסים לזה?
הדס פרבר אלמוג
לא, חייבות להיות אמות מידה.
שי סומך
אמות המידה הן ב-(1).
מירב ישראלי
לא, אבל (1) זה לגבי החלוקה, לגבי ה-15%.
שי סומך
זה אותו דבר.
מירב ישראלי
טוב, זה עניין של ניסוח. אמות המידה לפי (1) חלות גם על זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה אותן מידה שייכתבו - - -
מירב ישראלי
שזה גם באישור מנכ"ל המשרד, כן?
קריאה
כן.
מירב ישראלי
עכשיו השאלה שלי היא שוב פרוצדורלית, איך הטוטו יודע שזה בתוך ה-10%? הוא מסתמך על ההצהרה של המרכז?
הדס פרבר אלמוג
לא, יש לו את הנתונים, הוא יודע מה זה 10%.
היו"ר יעקב מרגי
הוא יודע מה סך הכול התמיכות - - -
מירב ישראלי
אז הוא יבדוק אותם?
היו"ר יעקב מרגי
ברור. הוא לא מוסמך - - - הטוטו מקשיב לי? מקשיב לנו? לטוטו יהיה אסור על פי חוק זה לתת המחאות זכות בסך שעולה מאותם 15%.
יורם אורנשטיין
כל המחאות הזכות מצטרפות לסכום מסוים, ברגע שזה עובר את הסכום הטוטו לא יאשר.
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שלא אמרתי את זה לפני רגע.
מירב ישראלי
יש לכם מנגנון לבדוק את זה? והנושא של השנה העוקבת? אתם פשוט תגבילו את זה על אותה שנה, כן? אני רוצה להבין אם זה יעבוד ואם זה אפשרי. אם אנחנו קובעים את זה בחוק צריך לאפשר לך להפעיל את זה.
יאיר שילה
קודם כל כן, אנחנו יודעים לבדוק את האחוזים. צריך כן לקבוע, וזה אולי קשור לשנה העוקבת, הרי פה מדובר על 10% שנתי - - -
מירב ישראלי
15%.
יאיר שילה
15% שנתי, יכולה להיות סיטואציה שבה שנה אחרי זה התקציב יהיה יותר נמוך אז צריך לקבוע שזה לא מבטל רטרואקטיבית המחאות, שה-15% הם נכון למועד מתן ההמחאה, שאירועים שמתרחשים אחרי זה לא ישפיעו לרעה.
היו"ר יעקב מרגי
חדד מה שאתה אומר, תן דוגמה.
יאיר שילה
בשנה מסוימת התקציב של כל האגודות בכלל של הטוטו - - -
היו"ר יעקב מרגי
קח מכבי.
יאיר שילה
לא, אני אומר, של כל האגודות זה 200 ושל אגודות מכבי זה 100, אז אני יודע שמותר לי לתת 15% לשנה, נניח שאחרי זה התקציב ירד ל-90 - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא מודאג, הוא מודאג.
נאור גלילי
אל"ף, אני מודאג - - -
יאיר שילה
זה לא מבטל המחאות קיימות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. הוא לוקח ריזיקה, הוא אומר 'אני היום חי גם בלי זה', אמר יורם - - -
מירב ישראלי
זה לא 15%, זה גבוה יותר.
יאיר שילה
יש לי יותר מ-15% המחאות ואני לא מבטל המחאות כי - - -
נאור גלילי
אין בעיה, אני אגיד לך יותר מזה, אני אעזור לך, אנחנו לוקחים גם סיכון אחר, כי במהלך הזמן הקבוצות מקבלות גם את הכספים, אז אם למשל נתנו לי המחאת זכות על איקס של כסף ולקחו כל רבעון - - -
היו"ר יעקב מרגי
ובמאי הגיעה התמיכה - - -
נאור גלילי
- - - בשנה העוקבת. לכן אני אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש לו מאזנים שלו.
נאור גלילי
בדיוק. אז סיכונים, אנחנו לוקחים אותם עלינו וזה - - -
מירב ישראלי
לא, זה רק עניין של אם זה עושה בעיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
עוד שאלת הבהרה, כשאתה אומר לשנה השוטפת ולשנה העוקבת, אתה נותן מראש עבור השנתיים או כל שנה לפי התמיכה?
קריאה
כל שנה לפי התמיכה, לכן זה לא משנה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, פחדתי שהם קיבלו עכשיו 15 כפול שתיים.
קריאה
לא, הם לא יכולים לתת כי אולי - - -
היו"ר יעקב מרגי
טוב, שאלתי. בפיס זה לא עובד ככה. בפיס זה - - -
מירב ישראלי
אז אני לא צריכה להתייחס - - -
קריאה
לקבוע שה-15% הם נכון למועד האישור כי אחרת אני לא רוצה שיהיה מצב שיבואו ויגידו לי תבטל רטרואקטיבית.
מירב ישראלי
כלל ההמחאות לפי פסקת משנה (2), של ארגון ספורט נתמך, לא יעלו על 15% מסך כל סכום התמיכה המגיעה לכלל - - - מה להוסיף פה?
קריאה
לכלל אגודות ומועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותו ארגון ספורט נתמך במועד הגשת המחאות הזכות.
מירב ישראלי
טוב, זה האישור מלמעלה. הגשת הבקשה והאישור לעיל.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, ברור.
מירב ישראלי
המחאה לפי פסקת משנה זו לא תשמש ארגון ספורט נתמך לגביית חובות של אגודת ספורט או מועדון ספורט כלפי הארגון שנוצרו לפני ה-1 בינואר של השנה שבה ניתנה ההמחאה.
הדס פרבר אלמוג
הכוונה היא - - -
נאור גלילי
חובות עבר.
הדס פרבר אלמוג
כן.
קריאה
אבל ההמחאה היא לשנתיים.
נאור גלילי
לא, הם מדברים על ינואר, כאילו אם נתנו לנו בינואר 2017 ואם יש חוב לפני כן לא נוכל להשתמש בהמחאת זכות על חובות עבר. אולי זה לא מנוסח ברור.
מירב ישראלי
זו הוראה שהיא און גואינג? זה לא רק מעבר, זה הוראה ש - - -
נאור גלילי
לא, היא רצה כל פעם - - - זאת אומרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתם מבינים למה בא הסעיף? לכאורה הוא מיותר, אבל הוא בא לשרת את המטרה שלשמה אנחנו מתקנים את התקנה.
נאור גלילי
נכון.
מירב ישראלי
כאילו אתם אומרים, המחאה זה לעתיד.
היו"ר יעקב מרגי
היא באה לסייע כרגע - - - כל זה נולד בגלל בעיית תזרים מזומנים עכשיו של המועדון, אני לא באתי לפתור את הבעיות של המרכזים עם הקבוצה עכשיו. זה יחטיא את המטרה אם אני אאפשר להשתמש בה לחובות.
נאור גלילי
יש עוד בקשה אחת אחרונה. הערת שוליים למטה, צריך למחוק אותה, כי יש בה שארית מפעם קודמת.
מירב ישראלי
לא, זה ברור, הוועדה ביקשה רק שיביאו בפניה את ההסכמות גם בנושא התקנות. זה למעשה ההסכמות.
קריאה
אלה הגבלות שלא קיימות, מירב, ולכן ביקשנו למחוק אותה, באישור היועצת המשפטית של המשרד.
מירב ישראלי
טוב, מוחקת.
היו"ר יעקב מרגי
פחות או יותר סיכמנו?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
איפה הסעיף שסיכמנו שמעבירים את כל סמכויות הספורט למשרד האוצר ממשרד התרבות? למה אתם צוחקים? אם יוסי לא היה פה הייתי גונב לך את כל הספורט ממשרד התרבות.
קריאה
יש רק את סעיף התחולה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, תנו ליועצת המשפטית לסכם.
מירב ישראלי
(ב), אין בו תיקון. ב-(ג) זה תיקון חדש שצריך לתקן בסעיף 9.

(ג) שר התרבות והספורט באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם לפי פסקאות (3) ו-(4), ומתוך הכספים שהומחו לפי פסקת משנה (א1).
יהודית גידלי
מה זה שהומחו?
מירב ישראלי
הומחו זה שהייתה המחאת זכות לגביהם.
יהודית גידלי
זו מילה חדשה?
היו"ר יעקב מרגי
מה, את מכירה את כל המילים?
מירב ישראלי
זה משפטית. שי, זה מה שהתייחסתי, שבעצם אי אפשר להמחות חופשי לגבי כל דבר, אלא המחאות מותרות רק לגבי שירותים מסוימים. לכן החשש הוא הרבה פחות ממה שהיה לפני התיקון הזה. זה לגבי (ג).

עכשיו, לי יש קצת בעיה עם הוראת התחילה. יש הוראת תחילה מיוחדת. התחילה של החוק, יש לו תחילה כללית, אני אקריא אותו, אולי אני אקריא רק את התיקון גם לחוק הספורט, אני חוזרת לכחול, רק שנדע שהקראנו את כל החוק. תיקון סעיף 2, בתיקון מספר 7.

3. בסעיף 2 לחוק העיקרי –

במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק הספורט"; - שוב, הורדנו את הוראת השעה.

במקום הרישה יבוא "בחוק הספורט, התשמ"ח-1988"; - שוב הורדנו.

ביטול סעיפים 3 עד 5.

4. סעיפים 3 עד 5 לחוק העיקרי – בטלים. – אלה כל הסעיפים של הוראת השעה וכו'.

עכשיו, התחילה של החוק באופן כללי, אני מקריאה את זה, זה פה בסעיף 5, 'תחילתו של חוק זה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018)'. כל החוק הזה בעצם מתחיל ביום שהוראת השעה פוקעת.
הדס פרבר אלמוג
שימי לב שיש עוד סעיף תחילה.
מירב ישראלי
זה בדיוק מה שאני אומרת. זה כלל החוק, בעצם זה. עכשיו, יש לנו איזה סעיף תחילה מיוחד לגבי המחאות הזכות. קודם כל אני צריכה להבין אותו, לא לגמרי הבנתי מה הוא אומר, ושנית, הוא נראה לי קצת בעייתי מהבחינה שהוא פרטיקולרי, זאת אומרת הוא מכניס את החוק לתוקף כנראה לגבי כל אחד במועד אחר ואני לא חושבת שזה דבר שצריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם הבנתי, זה בא להחריג המחאות זכות - - -
הדס פרבר אלמוג
לא, לא, זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה לבטל המחאות קודמות.
מירב ישראלי
זה לא מה שכתוב פה, לדעתי, אבל תיכף - - -
היו"ר יעקב מרגי
תסבירו.
יאיר שילה
במקום לעשות את זה כסעיף תחולה, כדי לקבל לגמרי את ההערה שלךְ, לבוא ולהוסיף לסעיף הקודם, הגדול שדיברנו עליו, שהמועצה לא תכיר בהמחאות זכות מכוח הסעיף הזה עד אשר ארגון הספורט לא הצהיר שכל ההמחאות הקודמות שבידי המועצה בטלות.
מירב ישראלי
אבל זה חד פעמי, לכן אני לא רוצה להכניס את זה בסעיף התמידי, אני רק מנסה לראות, אני מנסה להבין את זה כדי - - -
יאיר שילה
המועצה לא תכיר בהמחאת זכות מכוח סעיף 9(5)(א1) - - -
מירב ישראלי
החדש, כן.
יאיר שילה
עד אשר ארגון הספורט יצהיר שהמחאות הזכות שקדמו לחקיקת החוק בוטלו.
מירב ישראלי
זה מה שאני אומרת, זה רק המחאות שקדמו לחקיקת החוק, ישנות. זה לא און גואינג. לכן אני לא רוצה לדחוף את זה, אנחנו לא דוחפים הוראות כאלה בסעיף הקבוע - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה המשמעות הפרקטית של 'בטלו'?
יאיר שילה
שהוא מבטל את כל המחאות הזכות, היום יש לי המחאת זכות של קבוצה, יכול להיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
חדשה?
יאיר שילה
ישנה.
היו"ר יעקב מרגי
ישנה, קיימת.
הדס פרבר אלמוג
לפני הוראת השעה.
היו"ר יעקב מרגי
מומשה?
הדס פרבר אלמוג
לא.
מירב ישראלי
רגע, אבל המחאות הזכות האלה תקפות?
יאיר שילה
היא נמשכת.
מירב ישראלי
לאור החוק המחאות הזכות האלה תקפות? הרי אסור היה להמחות.
הדס פרבר אלמוג
לא, מירב, אני רוצה להסביר מה הבעיה.
יאיר שילה
זה מלפני החוק.
מירב ישראלי
אבל אסור היה לכם ל - - -
הדס פרבר אלמוג
מירב, אני רוצה להסביר. בזמנו אמרנו שהמחאות זכות שניתנו לפני תחילת הוראת השעה ימשיכו להתקיים כי החוק לא התכוון לבטל אותן. הייתה בקשה לעשות איזה שהיא הוראת מעבר, איזה שהוא הסדר מעבר, שממשיך לקיים את המחאות הזכות הישנות עד שהן ייפרעו במהלך תקופת - - -
מירב ישראלי
וזה סתר את החוק.
הדס פרבר אלמוג
נכון, כי הכוונה לא הייתה אף פעם שההמחאות הישנות ימשיכו לחול שלוש שנים. הכוונה הייתה שאם יש חוב שלא נסגר ב-2014, לפני כניסת הוראת השעה לתוקף, שאפשר יהיה לממש אותן נגיד ברבעון הראשון או בחציון הראשון של 2015.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני אשאל בצורה פחות מסובכת.
מירב ישראלי
זה סתר את החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני מבין, מאחר שהגבלנו את סך המחאות הזכות באחוז מסוים, אתה רוצה לומר לי במילים אחרות, פשוטות יותר, שכשאתה תבוא עכשיו לחשב את סך הכול לאותם 15% אתה תיקח בחשבון את המחאות הזכות הקיימות?
הדס פרבר אלמוג
לא.
קריאה
כל שנה.
היו"ר יעקב מרגי
למה לא? אז למה אתה רוצה לבטל אותן?
הדס פרבר אלמוג
כי הן ניתנו בניגוד להוראת השעה והן למעשה - - -
מירב ישראלי
אז הן לא תקפות.
הדס פרבר אלמוג
לא, מירב, עשינו הסדר ולא - - -
מירב ישראלי
אבל ההסדר לא חוקי, תבטלו אותו.
נאור גלילי
מירב, מאחר שאני הייתי עם היועצת המשפטית בנושא, היא דיברה איתי על זה אתמול. היו המחאות טרם כניסת הוראת השעה, כלומר הם מבקשים מאיתנו שניתן תצהיר שההמחאות הללו בטלות ומעכשיו והלאה ננהג על פי מה שקבענו עכשיו.
מירב ישראלי
אבל לא צריך להכניס את זה לחוק הזה.
נאור גלילי
אני אמרתי לה שאין מניעה כי אני לא השתמשתי בהמחאות. מרגע שנכנסה הוראת השעה כבר לא השתמשתי בהמחאות.
היו"ר יעקב מרגי
מי מחייב אותך? אני עכשיו שואל, לו יצויר שאני לא שם את הביטול.
הדס פרבר אלמוג
אתה מפסיד אותן.
מירב ישראלי
זה גם כפוף לתקנות, זה הכול כפוף - - -
מירב ישראלי
יאיר, מה מחייב אותך, מכוח מה מחייב אותך להשתמש בהמחאות הזכות הישנות? אין שום דבר שמחייב אותך.
יאיר שילה
העובדות הן כאלה, כאשר ניתנה הוראת השעה היו בתוקף המחאות ישנות. אני פניתי למשרד, שאלתי מה דינן של ההמחאות הישנות אמרו לי שהחוק לא הפקיע את ההמחאות הישנות.
מירב ישראלי
זה לא נכון.
יאיר שילה
זו התשובה שקיבלתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא משנה, הלאה. בסדר, לא מתווכח עם עובדות. תנו לי להבין את זה.
יאיר שילה
זו התשובה שקיבלתי מהרגולטור שלי ולכן ככל שהמרכזים דורשים לקיים את אותן המחאות ישנות נכון ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא עומדת להם הזכות, אנחנו מבינים את זה, נאמר לפרוטוקול. מבחינתך, יאיר - - -
קריאה
אם זאת הפרשנות.
מירב ישראלי
לא, אבל החוק אומר את זה, הוא אומר שמותר להמחות רק לפי דברים שייקבעו בתקנות. אז ההמחאה הזאת היא בכלל לא - - -
קריאה
אז, יאיר והדס, אם זאת הפרשנות המשפטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל משהו יותר פשוט, יאיר, מה מונע ממך היום להודיע עם כניסת החוק הזה לתוקף שכל המחאות איקס, וואי, זד של מכבי, של הפועל, בטלות?
הדס פרבר אלמוג
הוא רוצה שזה יהיה כתוב במפורש כדי שלא תהיה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה לא עניין לחקיקה, זה נאמר לפרוטוקול.
מירב ישראלי
אני לא אכתוב את זה בחוק, תראי איך זה נראה. אני לא יכולה דבר שסותר - - -
יורם אורנשטיין
אני - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, תן לנו להבין. אתה הבנת מהר, אתה קבעת את כללי המשחק, אנחנו לומדים אותם עכשיו.
יורם אורנשטיין
לא, אני מצאתי כסף, אדוני היושב ראש. היום הבנתי שיש לי כסף.
היו"ר יעקב מרגי
היה לך. עד הדיון הזה היה לך.
יורם אורנשטיין
בואו נדחה בשבוע, יש לי כסף. יש לי קבוצות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב שיש לך מניעה כלשהי, אפילו אני חושב שאנחנו רק רוצים להתנהל עוד יותר בצורה תקינה, כשאני אומר לך 'אתה תוציא להם הודעה שההמחאות ההן בטלות'. אני חושב שבכלל אתה צריך לעשות את זה בלי שום קשר לחוק.
מירב ישראלי
אחרת אני נותנת גושפנקה פה בחוק למשהו לא חוקי. זה מה שאתה מבקש ממני.
יאיר שילה
אני לא יודע אם זה משהו - - -
מירב ישראלי
לא, זה לא חוקי. אסור היה להמחות - - - אחרי שהוראת השעה נכנסה לתוקף, היה כתוב רק לשעבד. אני שלחתי להדס את החלקים מהפרוטוקול של הדיון הקודם, שהיה כתוב, גם נציגי משרד הספורט, גם נציגים של משרדים אחרים, אמרו אין, לאחר החוק אסור להמחות באופן קטגורי. שלחתי לכם בפרוטוקול. אם אני אכתוב את הדבר הזה בחוק מה שאני אומרת זה שאני נותנת גושפנקה לפרוצדורה לא חוקית שהייתה לפני החוק. אני לא יכולה לכתוב את זה.
יאיר שילה
אני חושב שאנחנו לא הבהרנו את הדברים טוב. היה מנהג של המחאת זכות, קיבלתי המחאת זכות, אחר כך בא החוק ואמרו שלא תהיינה יותר המחאות זכות.
היו"ר יעקב מרגי
לא מימשו אותן.
יאיר שילה
ואז עלתה השאלה מה דינן של המחאות זכות שניתנו בעבר, האם החוק הזה מבטל את אותן המחאות זכות, החוק הקודם, כן או לא.
מירב ישראלי
הבנתי, את כל זה הבנתי.
יאיר שילה
מאה אחוז, אז עכשיו השאלה הזו - - -
מירב ישראלי
ניתנה לך חוות דעת שלדעתנו היא לא נכונה.
הדס פרבר אלמוג
לא, היה סיכום לתקופה מוגבלת, לא הייתה כוונה שזה ימשיך שלוש שנים.
מירב ישראלי
יפה, אז איך הן תקפות עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
הן לא תקפות.
יאיר שילה
יש דעה, אף אחד פה לא יכול לחתום לי שזו הפרשנות היחידה האפשרית של החוק. אנחנו פה, אם אני בא, כאקט חד צדדי, פונה לא למרכזים שנמצאים פה, שהם יכולים עכשיו להצהיר שמבחינתם זה בטל, אלא למרכזים אחרים שלא נמצאים פה ואומר 'אני לא מכיר לכם יותר בהמחאת הזכות', יבואו ויתבעו אותי ויגידו לי 'מכוח מה אתה לא מכיר?'
מירב ישראלי
שמשרד הספורט ייתן הוראה שההמחאות האלה לא תקפות.
יאיר שילה
אני לא מבין מה הבעיה לבוא ול - - -
מירב ישראלי
הבעיה היא שאם אני כותבת את זה אני אומרת בעצם שההמחאות האלה תקפות ולכן אני צריכה לבטל אותן ואני חושבת שההמחאות האלה לא תקפות.
יוסי שרעבי
לא, אבל איך את מרגיעה אותו - - -
מירב ישראלי
תרגיעו אותו אתם, זה לא התפקיד של המחוקק להרגיע אותו.
יוסי שרעבי
אבל, הדס, את יכולה להוציא חוות דעת כזו?
הדס פרבר אלמוג
אל"ף, אני יכולה, אבל אני חושבת שהיה עדיף לכתוב את זה - - -
יוסי שרעבי
אז בואי נוציא חוות דעת כזו ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
אומרת הדס בצורה מפורשת שזו הייתה הבנה זמנית, זה לא היה - - -
יוסי שרעבי
אז בואו נוציא חוות דעת כזו וזהו.
הדס פרבר אלמוג
לא, כי בסופו של דבר זה מה שקורה, משהו שהיה אמור להיות הבנה זמנית בשביל שלא נכתוב את זה בחוק פתאום הפך להיות - - - תפס ממדים - - -
יוסי שרעבי
בסדר, אז בואו נוציא את חוות הדעת הזאת כדי שיאיר יירגע ויידע שהוא מכוסה וזהו.
מירב ישראלי
לא, גם הרי עכשיו ההמחאות יוכלו להיעשות - - -
הדס פרבר אלמוג
לא, אבל חוות דעת שלי, עם כל הכבוד, היא חוות דעת שלי, החוק הוא יותר - - -
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, אני שואל אותך שאלה, אני לא משפטן, החוק הזה נכנס לתוקף אחרי התיקון, ביטול הוראת השעה, שנותן לך סמכות להפעיל המחאות זכות של השנה השוטפת והשנה העוקבת, נכון?
יאיר שילה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מכוח מה אתה חושב שהמחאות הזכות הישנות חיות? מכוח מה הן חיות?
יאיר שילה
מכוח זה שחקיקה בדרך כלל היא לא רטרואקטיבית ואם אני נתתי המחאת זכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תמיד יש לכם תשובות.
יאיר שילה
מה לעשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ניצחת אותי.
הדס פרבר אלמוג
לא, אבל פרשנות של פחות - - -
יאיר שילה
אם אני נתתי המחאת זכות ב-1980 - - -
מירב ישראלי
אז אתה מאיין את כל החוק. אם כל האגודות נתנו המחאות זכות ללא הגבלת זמן לנצח - - -
יוסי שרעבי
למה לא לכתוב 'יובהר כאן שכל ההמחאות הקודמות - - -
מירב ישראלי
לא.
יוסי שרעבי
כאמירה. לא יודע, או בתקנות, באיזה שהוא מקום כדי שהוא יידע שיש לו כאן מסמך משפטי מחייב.
יאיר שילה
אז תגידו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו, לפרוטוקול.
יאיר שילה
מה הבעיה להוסיף סעיף בחוק?
מירב ישראלי
כי אז אני אומרת ש - - -
הדס פרבר אלמוג
מירב, אם זה כתוב בפרוטוקול - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן, היא אומרת, למה לא אומרת? אם אתה מדגיש משהו שמבחינתה לא תקף - - -
מירב ישראלי
למה לא רציתם לעשות בהוראת השעה, הדס, הוראה כזאת? אני שואלת אותך. אם היינו עושים את זה אז הכול היה פשוט. עכשיו את עושה לי משהו רטרואקטיבי ללפני שלוש שנים.
הדס פרבר אלמוג
מירב, היה פה באמת איזה שהוא איזון מאוד מאוד עדין. בסופו של דבר, עכשיו בדיעבד היה עדיף אם היינו כותבים את זה בהוראת השעה.
מירב ישראלי
יפה, אז אני מבקשת שלא תכתבו את זה עכשיו כמו שלא כתבתם את זה בהוראת השעה והסתדרתם.
הדס פרבר אלמוג
אין בעיה, אם זאת הפרשנות - - -
יאיר שילה
הסתדרנו בדרך לא מוצלחת כי נתנו לזה תוקף.
היו"ר יעקב מרגי
יאיר, אני שמח שהתעוררת היום ותשומת הלב שלך, יכול להיות שהיא במקומה, ניצחת אותי עם הקטע הזה עם חקיקה לאור הפרשנות המקלה או מחמירה שאומרת שהן חיות, אין חקיקה רטרואקטיבית. בסדר, ניצחת אותי, סתמת לי את הטענה, אבל זה יכול להיסגר בגיבוי שתקבל מהמשרד לאור הפרשנות, אני חושב שהיא יותר סבירה, של היועצת המשפטית של הוועדה - - -
מירב ישראלי
כי זה לא הגיוני, אתה מאיין את החוק.
הדס פרבר אלמוג
אם זה יהיה כתוב בוועדה אז אנחנו נוכל להסתדר עם זה.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. אני חושב שאת צודקת, לא צריך.
מירב ישראלי
לא, אם הייתם כותבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרה הדס. הדס אמרה, שכנעת אותה, מה את רוצה?
מירב ישראלי
טוב, זהו.
היו"ר יעקב מרגי
אתם רואים למה אסור חקיקה בחיפזון? תארו לכם מה יש שם בחוק ההמלצות, כמה דברים נכנסו שלא שמו לב.
יורם אורנשטיין
אם היינו יודעים שזו הפרשנות - - - אנחנו מחקנו הרבה כספים בדוחות הכספיים בשנתיים האלה. אתה יודע כמה כסף בתיאוריה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרו לי פעם, אתה יודע מה טוב בפנטזיה? זה אותם רגעים שאתה חושב שיש לך, זהו, לא יותר מזה.

להמשך, איך החקיקה תתקיים, מירב? ניסוחים ביניכם וישר לשנייה שלישית?
מירב ישראלי
כן, זו הצעה ממשלתית. אתה יכול להצביע על כל מה שדיברנו פה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
לראשונה תהיה בוועדה כאן הצבעה פה אחד תרתי משמע.
מירב ישראלי
אבל איזה פה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. כפי שהקראנו בכפוף לכל התיקונים וההבנות ושינוסח על ידי המחלקה המשפטית, אני שואל כאן מי בעד אישור תיקון הצעת החוק כפי שהוגשה על ידי משרד התרבות וכמובן אני מצביע בעד. עברה פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה)

בכפוף לכל השינויים – אושרה פה אחד
היו"ר יעקב מרגי
ואנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית להמשיך את הניסוח כפי ש - - -
נאור גלילי
אדוני, אפשר להודות לך על דיון ענייני, מעמיק?
היו"ר יעקב מרגי
טוב, תעלה את זה על הכתב.
יורם אורנשטיין
אני הייתי רוצה להודות גם לך. אני משתתף בדיון הזה בחקיקה הזו לראשונה, אבל הייתי גם בישיבות קודמות שלך, באמת תודה רבה, חוכמתך רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יורם אורנשטיין
אני רוצה להודות למשרד ולאנשי המשרד שבאו לקראתנו, לשרה, למנכ"ל המשרד, לראש מינהל הספורט - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחיל להגיע למסקנות ששרת התרבות נדיבה לא לחברי כנסת, רק מחוץ לכנסת.
יורם אורנשטיין
בכל מקרה באמת מה שנקרא המשרד רואה גם את הקבוצות הקטנות ואת הענפים הקטנים שזקוקים לסיוע, בייחוד תזרימי, ותודה רבה.
נאור גלילי
תודה למנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
משרד התרבות עושה דברים טובים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים