ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/12/2017

חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון), התשע"ח-2018

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-12-21OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 520

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח (20 בדצמבר 2017), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון - הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ז-2017
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מרדכי יוגב
חברי הכנסת
חיים ילין

בצלאל סמוטריץ'
מוזמנים
ראש תחום תמיכות ועזבונות, משרד ראש הממשלה - אופירה חפצדי

עו"ד, משרד המשפטים - אהוד לנדאו

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עדן אברהם

לשכה משפטית, מל"ג - עומרי גולן

נציגת התאחדות הסטודנטים - מירב סלע

ראש מינהל ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות - דבורה מרגוליס
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון - הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ז-2017, פ/3962/20, הצעת ח"כ בצלאל סמוטריץ'
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך של הכנסת. היום יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח. הנושא: הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון – הגדרת מוסד להשכלה גבוהה). מי מתכוון להסביר לנו? היועצת המשפטית או המציע?
מירב ישראלי
המציע.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה אדוני.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
באמת שאין הרבה. החוק הוא פשוט, דברי ההסבר הם פשוטים. בחוק המקורי הוקמה מועצה שמקימה ומנהלת מרכז שינציח את מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון וכולי וכולי. בחוק הוכנסה הגדרה מאוד מצמצמת של מה זה מוסד להשכלה גבוהה, שבאופן טבעי הדירה מהאפשרות לשלוח נציגים אל המועצה הזאת ממוסדות להשכלה הגבוהה שנמצאים בצד הנכון של הקו הירוק.

כל הבקשה שלנו היא לתקן את העיוות הזה. השוויון – אני לא מתערב במי שולח את מי שולח אבל לא יכול להיות מצב שאי אפשר יהיה לשלוח. אין פה מוסדות להשכלה גבוהה דרג א' ומוסדות להשכלה גבוהה דרג ו' - -
היו"ר יעקב מרגי
תתפלא לשמוע שכן יש אבל לא משנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
החוק הזה הוא פשוט, קטן. מוטב מאוחר מאוד מלעולם לא.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך: ידעתי שברגע שנתנכל באריאל כאוניברסיטה יתחילו הבעיות אבל למה טיפין טיפין? תעבור על כל ספר החוקים, איפה שיש שם מוסדות להשכלה גבוהה ותעדכן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מכיר את החוק שעבר בשבוע שעבר, ביום שני.
היו"ר יעקב מרגי
שבוע שעבר נכתב, שבוע שעבר עלה בטרומית ורציתם שבשבוע שעבר גם יהיה...
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא רציתי כלום אבל אני יודע שאתה רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה בעזרת השם. היועצת המשפטית?
מירב ישראלי
שמשרדי הממשלה יאמרו. אני מבינה שוועדת שרים לענייני חקיקה תמכה. קיבלנו איזה שהוא תיקון ניסוחי שמקובל בעיקרון. אם מישהו עוד רוצה להגיד משהו?
היו"ר יעקב מרגי
משרד ראש הממשלה נמצא?
אופירה חפצדי
נמצאת. אין התנגדות.
היו"ר יעקב מרגי
אין התנגדות.
עומרי גולן
אני מהלשכה המשפטית במל"ג-ות"ת. גם למל"ג אין כמובן התנגדות. רק אציין שהצעת חוק המל"ג (תיקון מוסדות ישראלים באזור), ככל שהיא תעבור, צפויה לייתר את כל התיקון הזה. כמובן שלא יהיה מל"ג אז כל התיקון הזה כבר לא יהיה רלוונטי אבל מבחינה ניסוחית אני רק אעיר שנוסח החוק כמוש הוא פורסם, הוא בסדר גמור מבחינתנו ואנחנו מקבלים את הנוסח שפורסם.
היו"ר יעקב מרגי
מי עוד?
עדן אברהם
אני ממשרד המשפטים. אני מצטרף לעמדה של המל"ג. זאת אומרת, במידה והחוק שעבר בוועדת שרים באמת צריך לעבור ומל"ג היה או שאנחנו נצטרך לעשות את התיקון הזה, בעצם התיקון שנעשה עכשיו יתבטל - -
מירב ישראלי
זה רלוונטי לעוד הרבה מאוד חוקים כך ש... אם וכאשר...
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע שנתקדם, ואם הוא - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לפי הדוברים נראה לי שהם רוצים שתחכה עד שיעבור... בבקשה מוטי.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אגיד רק שלושה משפטים חשובים: הנצחת מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון הוא נושא חשוב ממדרגה ראשונה. כלל ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל. ופה, כאשר נהרס גוש יישובים וגוש ויישוביו, המורשת חשובה. ככה לגבי מורשת יישובים נוספים, אם בצפון, אם בגוש עציון, אם במקומות אחרים, ובזכירה סוד הגאולה. אני שמח ביוזמה של חברי בצלאל שהצטרפנו אליה, והנציגים הנמצאים בפורום, בוודאי שאין להפלות בין מוסד להשכלה גבוהה למוסד להשכלה גבוהה. אני מברך על החוק כפי שהוא.
היו"ר יעקב מרגי
חיים ילין.
חיים ילין (יש עתיד)
אני הייתי שם מהיום הראשון, בצער אני אומר את זה. וכל דבר שניתן לעשות, זה לא משנה כרגע את הפרשנות. כל אחד מפרש את הדברים אחרת, מפינוי עד עקירה וממורשת עד... קודם כל, אני חושב שהמילה "מורשת" לא נכונה כי אתה לא כותב מורשת על פינוי או על עקירה שעשית. זאת דעתי. אמרתי את זה כבר אז. אני יודע מה היתה הכוונה - הכוונה היא למורשת של גוש קטיף בגוש קטיף. אני מבין את זה אבל לא כולם מבינים את מה שנכתב, ומה שאני אומר הוא שגוש קטיף נתפס כמקום שאתה פינית בלי הסכם, שזה לא משנה מה דעותיך הפוליטיות. מדינת ישראל לא יכולה אפילו אבן אחת לפנות בלי הסכם, ועל זה היה ויכוח מר באותה תקופה. צר לי שבסופו של דבר פינינו בלי שהיה סכם. במצב הזה אנחנו נראים חלשים מאוד, ומה שיש היום זה מורשת טילים כבר 17 שנה, שאף אחד לא כותב עליה חוץ ממוזיאון בשדרות.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. נקריא.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה התיקון שביקשו?
מירב ישראלי
אני אגיד עכשיו. מקריאה:

"הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון – הגדרת מוסד להשכלה גבוהה), התשע"ז–2017

תיקון סעיף 2 1. בחוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח–2008 (להלן –

החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה ""הגנז", "הגנזך", "חומר ארכיוני", "מוסד ממוסדות
המדינה"" יבוא
""מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה

התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה

להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה

להשכלה גבוהה;"

למעשה, מדובר כאן – (3) מוסיף את המוסדות הנוספים, (2) מוסיף גם מוסדות שקיבלו הכרה זמנית עד ההכרה הקבועה.

"(2) בהגדרה ""מוסד מוכר", "המועצה להשכלה גבוהה"", המילים "מוסד

מוכר" – יימחקו, במקום "כמשמעותם" יבוא "כמשמעותו" והמילים

"התשי"ח–1958" – יימחקו.

תיקון סעיף 5. שזה הסעיף המהותי שתכף אקריא אותו:

2. בסעיף 5(7) לחוק העיקרי, במקום "במוסד מוכר בישראל" יבוא "במוסד להשכלה גבוהה"."

סעיף (5) למעשה הוא הסעיף שמקים את המועצה של המרכז הזה - -
היו"ר יעקב מרגי
מרכז מורשת.
מירב ישראלי
נכון. ואחד מהנציגים במועצה הוא איש הסגל האקדמי. בעבר זה באמת היה איש הסגל האקדמי במוסד מוכר בישראל. כרגע אנחנו משנים את זה למוסד להשכלה גבוהה. לכן יבוא במקום איש הסגל האקדמי ומוסד להשכלה גבוהה כפי שהקראתי את ההגדרה לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה. זה בגדול (7).

מה שמשרד המשפטים ביקש, למעשה ברגע שאנחנו מורידים ולא צריך יותר את ההגדרה של מוסד מוכר בסעיף ההגדרות, נשארת רק ההגדרה של המועצה להשכלה גבוהה. מכיוון שהמועצה להשכלה גבוהה מוזכרת רק פעם אחת בחוק בסעיף 5(7), הם מציעים לא להשאיר את ההגדרה בסעיף ההגדרות אלא להשאיר את זה בסעיף הזה. אני כמובן אביא את זה לנסחית שלנו, זה עניין טכני, מה שהנסחית תחליט, אני גם אעביר לכם את זה.
עומרי גולן
אין צורך בסיפא כהגדרתה ב - - -
מירב ישראלי
כן, אמרתי. זה עניין ניסוחי. המועצה להשכלה גבוהה בדרך כלל אנחנו אומרים כמשמעותה בחוק ההשכלה הגבוהה. אני אבדוק את זה עם הנסחית אבל זה ממש עניין ניסוחי בלבד.
היו"ר יעקב מרגי
אם לכם אין, עלה לי משהו אבל אני אתאפק בינתיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה רוצה שנכין...
היו"ר יעקב מרגי
יש פה בעיה סמנטית אבל לא משנה. אני בלעתי אותה. אם אתם בלעתם אותה, אני בלעתי אותה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה רוצה שנחיל את הריבונות על אריאל בחוק הזה? אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב, אי אפשר להעמיס על המוזיאון הקיקיוני הקטן הזה את כל הצרות של עם ישראל. תבנו אותו, אחר כך נדבר.
חיים ילין (יש עתיד)
אתה יודע שזאת השיטה, מנסים לפתור דרך החוק הזה את כל הבעיות של כולם. ככה זה עובד.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, מי בעד התיקון להצעת החוק?
חיים ילין (יש עתיד)
אני יכול להצביע?
היו"ר יעקב מרגי
כן.

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון להצעת החוק אושר.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק אושרה בוועדה ותעלה לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15.

קוד המקור של הנתונים