ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/11/2017

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'...), התשע"ז-2017, בדבר יירוט כלי טיס

פרוטוקול

 
ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

ôøåèå÷åì ùì éùéáú åòãä

àåîðéè÷

2017-11-14OMNITECHהכנסת העשרים

מושב רביעי

פרוטוקול מס' 603

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, י"ט בחשון התשע"ח (08 בנובמבר 2017), שעה 9:00
סדר היום
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'...), התשע"ז-2017, בדבר יירוט כלי טיס
נכחו
חברי הוועדה:
יצחק וקנין – מ"מ היו"ר
מוזמנים:
עו"ד, רשות התעופה האזרחית - יבינה זכאי בראונר

מנהל תחום תקינה, רשות התעופה האזרחית - אלי אלוק

ראש אגף פקא, רשות התעופה האזרחית - אברהם ליבלינג

חכ"ל - תאופיק חטיב
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'...), התשע"ז-2017, בדבר יירוט כלי טיס
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום 8.11, י"ט חשוון התשע"ח. על סדר-היום: תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס'...), התשע"ז-2017, בדבר יירוט כלי טיס.

בבקשה. חבר הכנסת חטיב, ברוך בואך אלינו.
חטיב תאופיק
תודה. ברוכים הנמצאים.
היו"ר יצחק וקנין
מי מציג את הנושא?
יבינה זכאי בראונר
אני אציג בקצרה. עו"ד בראונר, מחלקה משפטית של רשות התעופה האזרחית. אנחנו מבקשים לתקן את הפרק החמישי לתקנות ההפעלה. זה פרק שעוסק ביירוט כלי טיס. יירוט הוא אירוע שקורה באופן נדיר יחסית - כאשר כלי טיס אזרחי נכנס למרחב אווירי, שהוא לא אמור להיות בו, או מבצע פעולה שנראית על פניו מהמגדל חשודה, או לא מגיב להוראות בקשר, ומזניקים לאוויר מטוס קרב של הצבא, שמנסה בכל מיני סימנים - נדנוד כנפיים, נצנוץ אורות וכדומה, לרמוז לכלי הטיס האזרחי שהוא במקום שהוא לא נמצא בו, או שהוא מבצע פעולה שהוא לא אמור לבצע.

זה הוראות שמופיעות באמנת שיקגו, בנספחים 2 ו-11 לאמנה, מ-1944, בנושא תעופה אזרחית בין-לאומית. ישראל כמובן חברה בארגון התעופה, והיא מחויבת להוראות האמנה.

ההוראות הללו הן בין-לאומיות, נכונות לכל העולם, ולמעשה התקנות שלנו בפרק החמישי לתקנות ההפעלה קיימות. יש תקנות בנושא הזה, הן מותאמות לאמנה, אבל הן לא מדויקות בחלקן וחסרות בחלקן. ולכן אנחנו מבצעים פה תהליך של עדכון, תרגום יותר מדויק, השלמות וכדומה.

מבחינת ציבור בעלי עניין, היה דין ודברים עם רש"ת, עם חיל האוויר, עם הצבא, עם כל המפעילים. לא התקבלה אף הערה.
היו"ר יצחק וקנין
לכן אף אחד לא נמצא פה.
יבינה זכאי בראונר
נכון. יש גם מכתב משר הביטחון – יש אותו לוועדה? הוגש, נכון?
היו"ר יצחק וקנין
כן.
יבינה זכאי בראונר
שמסכימים לתיקון התקנות האלה.

היתה הערה אחת של מפעיל אווירי בשם קאל, מאוד מינורית לנוסח שקיבלנו. הם ביקשו שהטבלה תהיה לא על דרך התרגום אלא על דרך ההפניה, ואתמול בערב הגיעה הערה נוספת של היועץ המשפטי של חברת אל על, שביקש ממני בשמו לומר את ההערה פה. כשנגיע אליו לקריאת הנוסח, אומר אותה. היא מקובלת עלינו.

בקשר לאישור הכנסת, אנחנו זקוקים לו משני טעמים: אחד זה בשל- - - משום שסעיף 142א3 לחוק הטיס קובע שמי שפעל בניגוד לכללי טיסה דינו שנת מאסר, והטעם השני, שיש פה הוראות לטייס מפקד לפי סעיף 76ג לחוק הטיס.
היו"ר יצחק וקנין
איתי, יש לך הערות? לא. אז אני מציע שנתחיל את ההקראה ונעבור סעיף-סעיף.
יבינה זכאי בראונר
אקריא.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ג)(1) לחוק הטיס, התשע"א – 2011 (להלן- החוק), בהסכמת שר הביטחון לפי סעיף 72(ד) לחוק, לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, בהתאם לסעיף 197(א) לחוק, באישור וועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 76(ג) לחוק, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:
איתי עצמון
בפתיח יש הערה קטנה – יש להוסיף גם את סעיף 76ג, כי הוא אחד הסעיפים המסמיכים, שמכוחו מותקנות התקנות האלה.
יבינה זכאי בראונר
מקובל עלינו.
היו"ר יצחק וקנין
אז נצביע על הסעיף, על התיקון לפתיח. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד התיקון לפתיח – פה אחד

התיקון לפתיח אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר, כולל התיקון.
יבינה זכאי בראונר
תיקון תקנה 117. תקנה שעוסקת בחובות טיס כלי טיס מיורט.

בתקנה 117 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981 (להלן - התקנות העיקריות) - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "חובות טייס מפקד של כלי טיס מיורט"; (2) ברישה, אחרי "טייס" יבוא "מפקד של"; (3) אחרי פיסקה (4) יבוא: "(5) אם כלי הטיס מצויד במערכות עקיבה אוטומטיות תלויות (ADS-B , (ADS-C יבחר את פונקציית החירום המתאימה, אם ניתן, אלא אם כן קיבל הוראה אחרת מיחידת הנת"א המתאימה.

נסביר במילה. כרגע התקנה הקיימת מתייחס לטייס בעלמא, ואנחנו מבקשים לכתוב טייס מפקד, כי זה המונח המדויק - גם בהלימה להוראות האמנה.

באשר לפסקה (5), היא קיימת באמנה, אבל היא חסרה בתקנות העיקריות. היא מופיעה בסעיף 2.1E בתוספת 2, בנספח 2 לאמנה. היא מדברת על מערכת עקיבה אוטומטית, שהיא מערכת שמספקת מידע על כלי הטיס המיורט – על מצבו, על מיקומו, וברגע שהטייס בוחר את פונקציית החירום המתאימה, המגדל יודע שיש פה אירוע של יירוט. זו הוראה שחשובה לנו, וחשובה לפי הוראות האמנה, ומבקשים להוסיף אותה.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד סעיף 1 לתקנה 117? מי נגד?

הצבעה

בעד תקנה 1– פה אחד

תקנה 1 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
תקנה 1 אושרה. הלאה.
יבינה זכאי בראונר
תיקון תקנה 118. 2. בתקנה 118 לתקנות העיקריות - (1) במקום כותרת השוליים יבוא "פעולות טייס מפקד בקבלת הוראות סותרות באלחוט"; (2) במקום "יבקש טייס" יבוא "יבקש הטייס המפקד של"; אחרי "ההוראות שניתנו לו" יבוא "באותות ראייה או באלחוט".

בהקשר הזה אומר את ההערה של נציג אל על, שניתנה לנו אתמול בלילה – הערה נכונה, שבה הוא אומר שבמקום המילה אלחוט יהיה נכון יותר לרשום קשר רדיו. זה גם המינוח המדויק באמנה, וזה גם מופיע במקומות אחרים בתקנות ההפעלה, כדי שתהיה התאמה. זו הערה שמקובלת עלינו, ואם אפשר בבקשה, אדוני, שהוועדה תאפשר להחליף בכל הפרק הזה את המילה אלחוט במילים הללו.
איתי עצמון
זה רק שינוי מינוח.
יבינה זכאי בראונר
נכון, במילים קשר רדיו, וזה נכון לכל הפרק, לפרק החמישי שכולל בסך הכול חמש תקנות.
איתי עצמון
אם זה המונח המקצועי הנכון, אין מניעה, אני חושב.
היו"ר יצחק וקנין
נאשר את סעיף 2, כולל תיקון המינוח, כפי שאמרתם – יהיה כתוב קשר רדיו, ובכל שאר הפרק באותו מינוח. זה משתנה מאלחוטי לקשר רדיו. מי בעד התקנה 118. 2, כולל התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד תקנה 2– פה אחד

תקנה 2 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
118. 2. אושר. הלאה.
יבינה זכאי בראונר
תיקון תקנה 120. בתקנה 120 לתקנות העיקריות - בכותרת השוליים, בסופה יבוא "אווירית"; ברישה, אחרי "הפעלה" יבוא "אווירית"; (3) במקום פסקה (1), יבוא: "(1) "יכלול בספר העזר למבצעים נהלים לשעת חירום במקרה של יירוט, לרבות לפי פרק זה ותקנה 121 הקשורות ליירוט כלי טיס".

אומר במילה – התקנה עוסקת בחובות שחלות על בעל רשיון הפעלה אווירית – בהקשר הזה של היירוט, והוא צריך לרשום נהלים מסודרים, שצריכים אגב להיות בתוך כלי הטיס בעת הפעלה. הוא צריך לרשום נהלים מסודרים בנושא יירוט בסע"מ שלו – ספר העזר למבצעים. הוא צריך להדריך את אנשיו. אנחנו מבקשים לדייק פה שזה חל על מפעיל בעל רשיון הפעלה אווירית.
היו"ר יצחק וקנין
אין הערות. מצביעים על 120. 3. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד תקנה 3 – פה אחד

תקנה 3 אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף 3 אושר. 121. 4.
יבינה זכאי בראונר
אומר מילה על 121, שאותה אנחנו מבקשים למחוק ולהחליף. תקנה 121, שנמצאת היום בתקנות ההפעלה, מדברת על אותות שניתנים מכלי טיס מיירט ואותות שניתנים מכלי טיס מיורט. מדובר בתרגום של טבלה שנמצאת באמנה, תרגום לא מדויק, לא מעודכן. הרבה שנים שלא עדכנו את הטבלה הזו. האמנה בינתיים התקדמה עם דברים שונים ורבים שהיתוספו בה. אנחנו עשינו חשיבה. בהקשר הזה ניתנה הערה של חברת קאל. חשבנו בהתחלה לתרגם באופן יותר נכון, מדויק ושלם, ובסוף חזרנו בנו, ואנו רוצים להפנות להוראות האמנה. בהקשר הספציפי הזה של הטבלאות, זה יפורסם גם בפמ"ת – בפרסומי המידע התעופתי, שמתפרסמים חינם ופומבי באתר רת"א.
איתי עצמון
כלומר לא תהיה בעיה של נגישות למידע הזה, גם אם הטבלה הזאת עכשיו לא תהיה כלולה בתקנות.
יבינה זכאי בראונר
נכון. כלומר אנחנו מקבלים את ההערה של קאל.

אם כך החלפת תקנה 121 והוספת תקנות 121א ו-121ב. במקום תקנה 121 לתקנות העיקריות יבוא: "אותות ליירוט כלי טיס. 121. האותות שנותן כלי טיס מיירט או אלה שנותן כלי טיס מיורט ותגובות כלי הטיס המיורט או המיירט בהתאמה, יהיו כמפורט בטבלה 2 לתוספת 1 לנספח 2 לאמנה; הטבלה כאמור תפורסם בנוהל ENR - - -
איתי עצמון
זו תוספת שאת מוסיפה. למי מה שאמרת, הטבלאות האלה יפורסמו בפרסומי המידע התעופתי, ולפיכך יהיו נגישות לטייסים ולמפעילים, אז יהיה צריך להוסיף את ההוראה הזאת.
יבינה זכאי בראונר
נכון. אז אני מקריאה את התוספת, שהתקבלה אגב בעקבות הערה של איתי - הטבלה כאמור תפורסם בנוהל 1.12 ENR בפרסומי המידע התעופתי.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין הערות. אני מציע, שתקראי פסקה-פסקה ונאשר אותה. 121(א) – מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד פסקה 121(א) – פה אחד

פסקה 121(א) אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
מאשרים.
איתי עצמון
למעשה הסימון א שם מיותר. זו תקנה 121, כי אין עוד תקנות משנה.
היו"ר יצחק וקנין
אז אנחנו מאשרים, כולל התיקון. 121א. תקשורת רדיו ביירוט.
יבינה זכאי בראונר
121א. (א) נוצר קשר רדיו במהלך היירוט בין כלי הטיס המיירט לכלי הטיס המיורט, אך התקשורת בשפה משותפת לשני כלי הטיס אינה אפשרית, הטייסים של שני כלי הטיס ינסו להעביר ולאשר הוראות ומידע חיוני נוסף באמצעות הביטויים המפורטים בטבלה A2-1 לסעיף 3 לתוספת 2 לנספח 2 לאמנה; כל שידור רדיו כאמור יבוצע פעמיים.

(ב) טבלה A2-1 האמורה תפורסם בנוהל 1.12 ENR בפרק EN-ROUTE ENR בפמ"ת הבין-לאומי.
איתי עצמון
אני חושב שאין המונח פמ"ת בין-לאומי בתקנות העיקריות, ובהלימה גם להוראות חוק הטיס, אני מציע למחוק את המילים הבין-לאומי ולהשאיר בפמ"ת, שאלה פרסומי המידע התעופתי.
יבינה זכאי בראונר
מקובל עלינו. וגם המילים בפרק EN-ROUTE ENR הן מיותרות, כי נוהל ENR 1.12, האזכור הזה בפמ"ת הוא מספיק. זה כמו ב-121.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. אז אנחנו מצביעים על 121א כולל התיקון שהציע איתי. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 121א – פה אחד

סעיף 121א אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר, כולל התיקון. 121ב.
יבינה זכאי בראונר
חובות יחידת נת"א. זו תקנה חדשה, שאנחנו מבקשים להוסיף.
איתי עצמון
תוכלי להזכיר מהי יחידת נת"א בהקשר הזה?
אלי אלוק
יחידת נת"א היא יחידת ניהול תעבורה אווירית. מדובר למעשה בחובות של יחידת נת"א, היחידה שמדברת עם המטוסים. כפי שתראו בתקנה, הם עושים מספר פעולות בעת יירוט. כלומר חוץ מהטייס, יש לנו עוד מישהו על הקרקע, שגם צריך לעשות משהו.
יבינה זכאי בראונר
תקנה שמקבילה לסעיף 2.24(2) בנספח 11 לאמנה. יש לה שני חלקים: יחידת נת"א שמנהלת את אירוע היירוט במרחב שלה, ויחידת נת"א שאירוע היירוט עובר למרחב אווירי סמוך - מה חובותיה.

חובות יחידת נת"א. 121ב (א) נודע ליחידת נת"א על כלי טיס מיורט במרחב אווירי שהיא אחראית למתן שירותי נת"א בו, תנקוט בצעדים הבאים, לפי הנסיבות - (1) תנסה ליצור קשר דו – כיווני עם כלי הטיס המיורט בכל אמצעי זמין, כולל תדר חירום 121.5 מג"ה, אלא אם כן קשר כזה כבר קיים; (2) תודיע לטייס של כלי הטיס המיורט על היירוט; (3) תיצור קשר עם יחידת בקרת היירוט שלה קשר דו- כיווני עם כלי הטיס המיירט ותספק לה מידע זמין המצוי ברשותה בנוגע לכלי הטיס המיורט; (4) תעביר הודעות בין כלי הטיס המיירט או יחידת בקרת היירוט לבין כלי הטיס המיורט, לפי הצורך; (5) תנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על בטיחות כלי הטיס המיורט, בתיאום עם יחידת בקרת היירוט; (6) תעדכן את יחידות הנת"א המספקות שירותים במרחבי פיקוח תעופתיים סמוכים, אם נראה שכלי הטיס סטו מאותם מרחבי פיקוח תעופתיים סמוכים או אליהם.
היו"ר יצחק וקנין
עד כאן. אני מציע שעד לפה, ותסבירו את הסעיף.
יבינה זכאי בראונר
בעצם מדובר על חובות שחלות על יחידת נת"א, לפי האמנה. יחידת הנת"א כאמור, מדובר ביחידה שמנהלת את אירוע היירוט מהקרקע, ממגדל הפיקוח. יש לה חובות שונות, בין היתר לנסות לייצר קשר עם הכלי המיורט וגם עם הכלי המיירט, לנסות לתדרך את הטייסים – מה לעשות, כיצד לעשות, העברת הודעות. נכון להיום, בשיחה שלנו עם סמנכ"ל רש"ת נכון לאתמול, יש נהלים מסודרים בעניין הזה, בספר העזר למבצעים של רש"ת. הם פועלים כבר היום בהתאם להוראות האמנה, כך שאין שום שינוי בפרקטיקה מול התקנה החדשה.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. אין הערות, אני מבין, לסעיף הזה, אז נצביע על 121ב, תקנת משנה (א), עד סעיף קטן (ב).

הצבעה

בעד סעיף 121ב(א)– פה אחד

סעיף 121ב(א) אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. (ב), הלאה.
יבינה זכאי בראונר
(ב) נודע ליחידת נת"א על כלי טיס מיורט במרחב אווירי שבו היא אינה אחראית למתן שירותי נת"א, תנקוט בצעדים הבאים, לפי הנסיבות - (1) תודיע ליחידת הנת"א הנותנת שירותי נת"א במרחב האווירי שבו מתרחש היירוט, על אירוע היירוט, תספק לה את כל המידע הזמין שיש ברשותה הנוגע לעניין שיכול לסייע בזיהוי כלי הטיס, ותבקש ממנה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כמפורט בתקנת משנה (א); (2) תעביר הודעות בין כלי הטיס המיורט לבין יחידת הנת"א המתאימה, יחידת בקרת היירוט, או כלי הטיס המיירט; (ג) בתקנה זו, "יחידת בקרת היירוט" – יחידת הפיקוח האווירי הצבאית שבמרחב האווירי שעליו היא מופקדת מתרחש אירוע היירוט.

נסביר. הרבה פעמים האירוע של יירוט – המטוסים בעצם מתקדמים באוויר – הם לא עומדים. לכן אירוע היירוט יכול להיות במרחב אווירי ששולטת עליו יחידת בקרה אווירית צפון, ולפתע פתאום זה הגיע לאחריות של יחידת בקרה אווירית דרום. בכל מקרה, יש מידע רב שיש בידי יחידת הנת"א הראשונה, שטיפלה באירוע לראשונה, שצריכה להעבירו ליחידת הבקרה שמטפלת כרגע, כי האירוע עבר כאמור. יחידות הבקרה הצבאיות בדרך כלל, ברוב המקרים, ינהלו את האירועים האלה, כי יש גם לזכור שיש פה כלי טיס צבאי בתמונה, שהוא הכלי המיירט.

כאמור יש לנו מכתב מהיועץ המשפטי של חיל האוויר ומשר הביטחון לגבי הסכמה על כך.
היו"ר יצחק וקנין
אוקיי. יש הערות? לא. נצביע על 121ב, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) שהקראת, כפי שהנוסח שהוקרא. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 121ב(ב) ו-(ג) – פה אחד

סעיף 121ב(ב) ו-(ג) אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. 5. תחילה.
יבינה זכאי בראונר
5. תחילה. תחילתן של תקנות אלה, שלושים ימים לאחר פרסומן.

יש כאן הערה קטנה לנוסח – מיום. נתקן את זה.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד סעיף 5 – תחילתן של תקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 5 – פה אחד

סעיף 5 אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר. אנחנו יכולים לומר לכם שישו ושמחו. סיימנו. תודה לצוות הבכיר של ועדת הכלכלה - לאה, איתי, דקלה, עידית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25.

קוד המקור של הנתונים